โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน 7 วัน 5 คืน HY

เดินทาง 10-16 ตุลาคม/24-30 ตุลาคม ราคา 32,900 บาท/ท่าน


ท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน Uzbekistan


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน 7 วัน 5 คืน กำหนดการเดินทาง 10-16 ตุลาคม/24-30 ตุลาคม ราคา 32,900บาท/ท่าน


ตารางเวลา

<

section id="tabs-1" class="tabs-container tabs-radius tabs-color-active tabs-anim">

<

div class="tabs-content">

วันที่แรก : 20 ตุลาคม 2561

18.30 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ สายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์ (HY) ประตูทางเข้าหมายเลข 8 หรือ 9
21.40 นโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านเอกสาร และสัมภาระการเดินทาง ออกเดินทางสู่ ทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยสายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ HY 534 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.50 ชั่วโมง) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน

<

div class="content" id="panel2">

วันที่สอง

เดินทางถึง สนามบิน ทาชเค้นท์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่ Ramada Hotel 4 * หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมความสวยงามของ ทาชเค้นท์ Tashkent เป็นเมืองหลวงที่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ มีความหมายว่า **เมืองแห่งศิลา The City of Stone** เป็นเมืองที่ใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงาน อุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในเอเชียกลาง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่านชมความ สวยงามของเมืองหลวง ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมจากจีนสู่ยุโรป และหลังจากการปฏิวัติเมืองนี้กลายเป็นเมืองที่มีความทันสมัยออกแบบในสไตล์ของโซเวียต จากนั้นนำท่าน**ชมจัตุรัสฮัสตี อิหม่าม (Khasti Imam Complex)** ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของทาชเค้นท์ มีโบราณสถานมากมายและเป็นสถานที่ได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายของโลกมุสลิม นอกจากนั้นยังมีห้องสมุดสำหรับเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์กูรอานของกาหลิบอูทห์มาน สถานที่นี้โรงเรียนสอนศาสนาของกษัตริย์ บารัคข่าน ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 นอกจากนี้ยังมีการสร้างตึกขึ้นมาสใหม่เพื่อเป็นศูนย์ของศาสนามุสลิมในอุซเบกิสถาน นำท่านสู่**ตลาดคอร์ซู** ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหม ในอดีตเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง ปัจจุบันยังคงเป็นตลาดที่สำคัญของเมืองทาซเค้นท์และได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอย่างดียิ่ง เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมสินค้าการเกษตร พืชผักผลไม้สดหลากหลายนานาพันธ์ เป็นตลาดกลางค้าขายเนื้อสัตว์มากมายหลายชนิดรวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคจำนวนมาก ที่ตลาดแห่งนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่หลากหลายและที่ตลาดแห่งนี้เองท่านยัง สามารถซื้อหาผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆได้มากมาย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ท่านสัมผัสความภาคภูมิใจในอิสรภาพของประเทศอุชเบกิสถาน ณ **จัตุรัส อิสภาพ (Independence Square)**ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของสวนดอกไม้นานาพันธ์หลากสีสันและต้นไม้ใหญ่อันร่มรื่นโดยรายร้อมไปด้วยสถานที่สำคัญของทางราชการเช่นทำเนียบประธานาธิปดี นำท่านชมและถ่ายรูปคู่กับ**สัญลักษณ์ของสันติสุขและความสุขสงบ**ของประเทศอุชเบกิสถาซึ่งเป็นประติมากรรมอันงดงามของมวนนกที่เกาะบนลูกโลกที่ตั้งอยู่บนเสาหินอ่อน16ต้นเชื่อมต่อกันเป็นสะพานมารองรับอย่างสวยงาม นำท่านชม **a symbol of Mother – Motherland** ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ รูปปั้นสตรีผู้เป็นแม่กำลังอุ้มลูกน้อยในอ้อมกอด ซึ่งมีความหมายสื่อถึง ความรักชาติของชาวอุชเบซึ่งจะต้องคอยดูแลให้ประเทศซึ่งเปรียบเหมือนเป็นลูกให้เจริญเติบโตก้าวหน้าดั่งเช่นความรักและความห่วงใยของแม่ที่มีให้ลูกอย่างเสียสละและในบริเวณเดียวกันนี้ยังจัดให้เป็นสถานที่จารึกยกย่องเกียรติแด่ประชาชนที่ถูกเกณฑ์ให้เข้ารบในสงครามโลกครั้งที่2โดยการจารึกชื่อผู้ที่เสียชีวิตบนแผ่นโลหะทองเหลืองขนาดใหญ่ นำท่านชม **อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ (Amir Timur Monument and Square)** เป็นบริเวณที่สวยงามเต็มไปด้วยร่มเงาของต้นไม้และล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่มีสีสันสุดที่จะบรรยายสถานที่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอนุสาวรีย์ของรัฐบุรุษของชาติที่เป็นผู้ก่อสร้างอาณาจักรแห่งนี้ ขึ้นมาในสมัยของจักรวรรดิ ตีมูริดนอกจากนั้น บริเวณนี้ ยังถูกล้อมรอบไปด้วยตึกต่างๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยต่างๆในช่วงเวลา 300 ปี ชม **TV TOWER** หอโทรทัศน์เป็นอาคารที่สูงที่สุดในเอเชียกลาง มีความสูงโดยรวม 375 เมตร สร้างขึ้น ด้วยโครงรูปทรงกระบอกที่ได้รับการออกแบบที่ทันสมัย อาคารมีความมั่นคง หอคอยสูง 220 เมตรใช้ในการจัดวิธีสื่อสารที่ทันสมัยที่สุด ได้แก่ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือและเพจจิ้ง Tashkent TV tower ออกอากาศ 5 รายการโทรทัศน์และรายการวิทยุกระจายเสียง 4 รายการ Tashkent TV Tower มีสถานีอุตุนิยมวิทยาที่สูงที่สุด ล็อบบี้ได้รับการตกแต่งด้วยแผงกระเบื้องโมเสคในสไตล์ฟลอเรนซ์และโรมันซึ่งสร้างโดย นาย อ. บูฮาบาย มีห้องโถงสีฟ้าที่ความสูง 150 เมตร แต่ละห้องมี 60 ที่นั่ง แพลตฟอร์มที่มีที่นั่งในร้านอาหารทั้งสอง ให้บริการอาหารอุซเบกและอาหารยุโรป บาร์ของร้านอาหารมีเครื่องดื่มมากมาย นอกจากนี้ยังมีดาดฟ้าสังเกตการณ์ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองได้ Tower ติดตั้งลิฟท์ความเร็วสูง 3 เครื่องจาก บริษัท Shindler ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ความเร็วของระดับความสูงคือ 4 เมตรต่อวินาที รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก RAMADA HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินทาชเค้นท์ ออกเดินทางสู่ **บูคาร่า** โดยสายการบินอุสเบกิสถานแอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ HY-37 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง15นาที ถึงสนามบิน บูคาร่า นำท่านเที่ยวชมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของป้อมปราการอันเก่าแก่ **The Ark Fortress** สร้างในศตวรรษที่5 เป็นป้อมปราการที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ มีอาณาบริเวณถึง25ไร่ มีกำแพงสูงถึง16-20เมตรและมีความยาวของกำแพงที่ล้อมรอบ800เมตรเพื่อป้องกันศัตรูที่จะเข้ามารุกราน ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองและเคยมีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี้มากถึง3000คน นำท่านสัมผัสความงดงามอันน่าทึ่งของ **โบโลเฮ้าซ์ คอมเพล็กซ์ Bolo Hauz Complex** ซึ่งเป็นอาคารที่มีรูปแบบในการก่อสร้างประกอบด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่และมีความสูงมากด้านหน้าอาคารถูกประดับอย่างงดงามจากเสาไม้ที่มีความสูงซึ่งได้รับการแกะสลักเป็นลวดลายอันงดงามรองรับดาดฟ้าหลังคามากกว่า 20ต้นและที่สำคัญสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนาตั้งแต่ในสมัยกลางเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาอันยาวนาน นำท่านเยี่ยมชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเกิดจากนักบุญที่มีชื่อว่า ชัสห์มา อายุบ (Chashma Ayub) ได้ใช้ไม้เท้าเนรมิตบ่อน้ำนี้ขึ้นมาเพื่อรักษาโรคภัยให้กับชาวเมืองและเมื่อท่านเสียชีวิตลงศพของท่านก็ถูกฝังไว้ที่นี้ด้วย นำท่านเที่ยวชม Ismael Samanids Mausoleum ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอุซเบกิสถานซึ่งอยู่ในบริเวณสถานที่ฝังพระศพอดีตกษัตริย์อิสมาอิล ซามานิคส์ ที่เคยเป็นกษัตริย์ ผู้ปกครองนครแห่งนี้ในสมัยของอาณาจักรเปอร์เซียที่กำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ในสมัยนั้น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ท่านชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของโรงเรียนสอนศาสนาที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่16 ในสมัยของราชวงศ์ไซบานิค โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเรียกตามชื่อของครูที่มาสอนคือ มิริ อาหรับ เอเมียร์ อาลิม ข่าน Miri arab madrassah Amir alim khan ซึ่งมีความหมายว่า เจ้าแห่งอาหรับ นำท่านชม หอโพลิ คัลยาน (Poli Kalyan Ensemble and Minarat)สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1127 โดนย อาสลาน ข่าน แห่งราชวงศ์คารานิค อยู่ในการปกครองของบูคาร่า และสามารถทำให้ผู้พบเห็นต้องตกตะลึงความโอ่อ่างดงาม รูปร่างของหอนี้ส่วนที่สูงที่สุดเป็นทรงกลม หอนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการเรียกประชุมชาวมุสลิมเพื่อมาทำละหมาด นำท่านชมไลอับบี เฮ้าซ์ (Lyab I Hauz) ซึ่งเป็นอารคารที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและอันร่มรื่นตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณริมสระน้ำขนาดใหญ่ มีต้นมัลเบอร์รี่ที่มีอายุหลายร้อยปีอยู่รอบๆบริเวณมุมสระ ความสำคัญของอาคารนี้ก็คือเป็นสถานที่ใช้สำหรับสอนศาสนาให้กับชาวเมืองโรงเรียนสอนศาสนา คูเคลดาสช์ Kukeldash ที่ถูกสร้างขึ้นทางด้านเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569 และอีกสองด้านที่เหลือทางด้านตะวันตกจะถูกสร้างเป็นตำหนักสำหรับเป็นที่พัก คือ คานาค่า Khanaka สร้างในปี ค.ศ. 1620 และสำหรับด้านตะวันออกจะเป็นโรงเรียนสอนศาสนา คือ นาเดียร์ ดีวาน เบกี Nadir Divan Begi Madrasah ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1622 ปัจจุบันเป็นแห่งพักผ่อนย่อนใจของขาวเมืองและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองต่างๆให้กับผู้มาเที่ยวชม รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Omar Khayam 4*หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง : บูคาร่า เมืองแห่งมรดกโลก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อน Summer Palace ซึ่งท่าน ข่าน อาเมียร์ อักคาด (Amir Akhandkhand) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 19 เป็นการผสมผสาน ระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะร่วมสมัย โดยการส่งช่างสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ไปยังเมืองเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อศึกษาดูงานการก่อสร้าง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านเลือกซื้อ สินค้าที่โดมอันยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ทากิ Taqi Trading Domes มีอยู่ 3 ส่วน คือ ทากิ ซาร์การอน Taqi Zargaron ซึ่งเป็นโดมที่พวกอินเดียทำการค้าขายและแลกเงินตรา ทากิ ซาร์ราฟอน Taqi Sarrafon เป็นโดมที่ค้าขายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า อัญมณีต่าง ๆ และ ทากิ เทลปัก ฟูรูชอน Taqi Telpak Furushon เป็นโดมที่ค้าขายของที่เป็นสินค้าทั่วไป รวมทั้งของที่ระลึก เช่น ชาหอม หมวกขนแกะ พรม ผ้าที่เย็บด้วยมือ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Omar Khayyam Hotel4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง : บูคาร่า - กิซห์ดูวาน - ซามาร์คานต์

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตคารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง กิซห์ดูวาน เป็นเมืองที่เป็นจุดพักของพ่อค้ากองคาราวานบนเส้นทางสายไหมที่จะเดินทางไปอินเดียและกลับจีน ทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของการค้าและยังเป็นเมืองหน้าด่านในการป้องกันและต่อสู้ศัตรูผู้รุกรานอีกด้วย นำท่านชมวิธีการทำถ้วยชามเครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ต่างๆและพวกเซรามิคส์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนี้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและชื่นชอบมากจากชาวอุซเบคและชาวเอเซียกลางเกือบทุกประเทศ นำท่านเดินทางสู่ ซามาร์คานด์ ตั้งอยูทางทิศตะวันตก ในอดีตเป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาในฤดูใบไม้ผลิ และยังเป็นเมืองที่กำเนิดงานเขียนของผู้ที่นับถือศาสนา โซโรแอสเตอร์ เป็นที่อยู่ของบุคคลสำคัญ มีสุเหร่า อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนา และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย และที่สำคัญเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าขายที่มีชื่อว่า เส้นทางสายไหม และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 ระหว่างทางแวะชม Imam Al-Bukhariy Memorial Complex อิหม่าม บุคอรี มีชื่อเต็มว่า Abu Abdullah Mohamed Bin Ismail- Al-Bukhari อิหม่ามบุคอรี เป็นนักบันทึกฮะดิษชื่อดังแห่งประวัติศาสตร์อิสลาม อิหม่ามบุคอรี เป็นหนึ่งในนักปราชญ์แห่งฮะดิษ (วจนะและการกระทำของศาสนทูต) ที่เลื่องลือที่สุดแห่งประวัติศาสตร์อิสลาม หนังสือ Sahih Al-Bukhari ของท่าน ที่กล่าวถึง วจนะ การกระทำ และกิจวัฒรของท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด (ซ.ล.) เกิดเมื่อปี ฮ.ศ.194 ที่เมือง Bukhara รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารพื้นเมือง ถึงเมืองซามาร์คานด์ เดินทางถึง ซามาร์คานด์ นำท่านชมความสวยงามของ ซามาร์คานด์ Samarkand เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในเอเชียกลาง ตั้งอยู่ในโอเอซิส ซึ่งได้รับน้ำมาจากคลองที่ขุดมาจากแม่น้ำซารัฟชาน อเล็กซานเดอร์มหาราช ได้ผ่านมาที่เมืองนี้ เพื่อที่จะเดินทางไปยังประเทศอินเดีย จึงได้ยึดครองเอาไว้ ต่อจากนั้นก็เป็นพวกเติร์ก พวกอาหรับและพวกเปอร์เซีย ก็ได้เข้ามาปกครองต่อๆ กันมาเมืองนี้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลาง และในปี ค.ศ. 1215 เจงกิสข่าน ได้แผ่อาณาจักรเข้ามาควบคุมเส้นทางสายไหม และเข้ายึดเมืองนี้ในปี ค.ศ. 1221 และอีกประมาณร้อยปีต่อมา เมืองนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง และจากนั้นตีมูร์ข่าน ก็ได้สร้างอาณาจักรแห่งนี้ให้มีความเจริญขึ้นมา ซึ่ง เมืองนี้ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งโดมสีฟ้า The City of Blue Domes ในประวัติศาสตร์ ถ้านับย้อนหลังไปหลายร้อยปี และยังได้ชื่อว่า เป็นต้นกำเนิดแห่งนิยาย 1001 อาหรับราตรี (1001 Arabian Nights) และ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2001 นำท่านชมจัตุรัสกลางเมืองที่มีความงดงามและยิ่งใหญเป็นอย่างมากคือ นำท่านชม จตุรัสเรจีสถาน ( Registan Square) ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นสถานที่งดงามที่สุดในเอเซียกลาง ตกแต่งไปด้วยศิลปะกระเบื้องเคลือบสีฟ้าตัดขอบด้วยสีเหลือง รายล้อมไปด้วยโรงเรียนสอนศาสนาที่มีรูปทรงเรขาคณิตตกแต่งและมีลวดลายที่สวยงามไม่เหมือนใครถึง 3โรงเรียน ประกอบไปด้วย อูลุค เบก (Ulug Beg) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เชียร์ ดอร์(Shir Dor) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและทิลยา คารี (Tilya Kari)ตั้งอยู่ทาวทิศเหนือ ซึ่งแต่ละแห่งถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาที่ต่างกัน รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง หลังอาหารค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Registan plaza 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หกเมืองซามาร์ เมืองแห่งมรดกโลก

รับทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรม นำท่านเยี่ยมชมต้นกำเนิดแห่งดาราศาสตร์ของโลก ณ หอดูดาวอูลุก เบค (ulug b eg observatory) สร้างโดยท่านข่านอูลุช เบค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะภาพทางด้านดาราศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1428-1429เพื่อใช้สำหรับส่องดูดาวและเก็บอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เป็นอาคาร 3ชั้น สูงถึง 30เมตร มีโดมสำหรับดูดาว สถานที่แห่งนี้ได้รวบรวมเรื่องราวทางดาราศาสตร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ของท่านข่าน ที่ใช้ในการคำนวณการเดินทางและวงโคจรของดวงดาว นำท่านชม ชาห์ อิ ซินดา Shah I Zinda Complex ซึ่งมีความหมายว่า กษัตริย์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ The Living King / Necropolis ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา อัฟราซิยาบ (afrasiyab ruins) เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ในโลกยุค 700-800 ปีก่อนศริสตกาล ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองซามาร์คานด์ ซึ่งถูกยึดครองมาประมาณ 500ปีก่อนศริสตกาลโดยชาวซ๊อกเดียน ได้ตั้งให้เป็นเมืองและเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ปัจจุบันเป็นเนินเขาสูงมีหญ้าปกคุมและอยู่ใกล้ๆกับสุเหร่าบิบี คานุม อัฟราซิยาบ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่าน กูริ อาเมียร์ (gure amir mausoleum) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังศพของสุลต่าน มูฮัมหมัด (Sultan Muhammad)ซึ่งเป็นหลานรักที่เสียชีวิตในเปอร์เซียแต่ก่อนหน้านี้ในปี ค.ศ 1380 อาเมียร์ ตีมูร์ได้โปรดให้สร้างที่ฝังศพของพระองค่เตรียมไว้ก่อนที่บ้านเกิด คือ เมืองซาห์ริซาบซ์ แต่ในระหว่างทางที่ยกทัพไปบุกจีน ได้สิ้นพระชนม์ จึงได้นำพระศพเดินทางกลับมาภายใน 24 ช.ม.เพื่อฝั่งตามหลักศาสนา สถานที่แห่งนี้มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมจนเป็นที่เลื่อลือไปทั่วโลก นำท่านชม บิบิ คะนุม (Bibi Khamum Mosque) ซึ่งมีความหมายว่า หญิงอันเป็นที่รัก (First Lady) ชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นโดยเจ้าหญิงจีนซึ่งเป็นที่รักมากของอาเมียร์ ตีมูร์ สุหร่านี้ถูกสร้างขึ้นมาและใหญ่ที่สุดในโลกของอิสลาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจที่จะสามารถปกครองดินแดนในมากว่าใครใช้เวลาก่อสร้างนาน 5 ปี เพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอนุสรณ์ให้กับมเหสีที่รัก นำท่านเที่ยวชมตลาดกลาง (central market/siyab bazaar) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองซามาร์คานด์เป็นตลาดที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะที่ตลาดแห่งนี้ชาวเมืองยังนิยมแต่งกายตามวัฒนธรรมของอุชเบกิสถานโดยการสวมใส่เสื้อผ้าและหมวกที่มีลวดลายและสีสันที่งดงาม ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาถูก เช่นผลไม้สดๆ ขนมหวานและองุ่นแห้งรวมถึงเม็ดอัลมอลและถั่วต่างๆมากมาย เดินทางสู่ สถานีรถไฟ ซาร์มาคานด์ ออกเดินทางสู่ ทาชเค้นท์ โดย รถไฟความเร็วสูง อะโฟรซิยาบ ที่มีความเร็วสูงสุดที่ 250 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที ) เดินทางถึง สถานี ทาชเค้นท์ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เดินทางสู่สนามบิน ทาชเค้นท์ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ HY 531 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.50 ชั่วโมง) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

07.15 นเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ