โปรแกรมท่องเที่ยว-ทัวร์ ฟิลิปปินส์

ท่องเที่ยว-ทัวร์ ฟิลิปปินส์


โปรแกรมท่องเที่ยว ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4คืน ดูงาน

Entertainment city

 วันแรก 4 กันยายน 2559 สนามบินสุวรรณภูมิ –Cebu ประเทศฟิลิปปินส์

21.00 น คณะเจอกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาเตอร์เช็คอินของสายการบิน Cebu Pacific ที่ Row F มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 วันที่สอง 5 กันยายน 2559 กรุงเทพ -Cebu- ดูงาน (B,L,D)

00.40 น. ออกเดินทางไปยัง ฟิลิปปินส์ ไฟท์บิน 5J 932 /Manila 04.55,5J567 08.35manila-10.00 Cebu via

10.00 น. ถึงสนามบิน cebu เซบู (Cebu) หนึ่งใน 7,641 เกาะของฟิลิปปินส์ ถือว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงเก่าในอดีตของฟิลิปปินส์ และถือว่าจังหวัดหนึ่งที่มีการพัฒนามากที่สุด อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย เป็นจุดหมายปลาทางของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนจากทั่วทุกมุมโลกที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวที่นี่

นำท่านไปยังโรงแรม ล้างหน้า อาบน้ำแต่งตัว ทานอาหารกลางวัน

หลังจากนั้น นำท่านไปดูงานยัง University of The Philippines(Public-Cebu)

เสร็จแล้ว นำท่าน ไปทานอาหารเย็น Seafood และอิสระให้ท่านเที่ยวชม แสงสีเสียงยามค่ำคืนที่ Cebu

พักที่ โรงแรม

 วันที่สาม 6 กันยายน 2559 (B,L,D)

 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปดูงานยัง QQ School (English School-Private system)

รับประทานอาหารกลางวัน

ท่าน ดูงาน Siliman University (private-School) in Dumaguete

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคาร

พักที่โรงแรม

 วันที่สี่ 7 กันยายน 2559 (B,L,D)

 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านท่องเที่ยวที่ Whaleshark Oslob ดำน้ำตื่นดูฉลามวาฬ เป็นฉลามไม่กินเนื้อ ไม่ทำร้ายคน นักท่องเที่ยวดำน้ำและถ่านรูปคู่ฉลามได้ เด็กก็ลงได้ไม่น่ากลัว น้ำทะเลสวย ฟ้าครามนี่คือไฮไลท์ของที่นี่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาสัมผัส หากมาCebu แล้วไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึง

sumilon island cebu เป็นเกาะส่วนตัวแต่ก็ขายเป็นแพ็คเก็จให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอละเล่นน้ำ ดำน้ำ เดินเล่นได้

waterfalls cebu ชมน้ำตกสวยงาม สามารถเล่นน้ำที่น้ำตกได้

วันที่ห้า 8 กันยายน 2559 Apo Island (Snorkeling) whole day ,overnight in Apo Island

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางไปยัง Apo Island (Snorkeling) อิสระให้ท่านถ่ายรูป ดำน้ำแบบเต็มอิ่ม ทั้งวัน เพื่อความคุ้มค่าที่มาเยือทะเลอันสวยงามนี้

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เข้าที่พัก

วันที่หก 9 กันยายน 2559 City tour -เดินทางกลับ กทม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ท่านท่องเที่ยวรอบเมือง Dumaguete

เดินทางไปยังสนามบิน Cebu

15.40 น. ออกเดินทางไปยัง มะนิลา เปลี่ยนเครื่อง กลับ กทม

23.50 น. ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


 หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ, ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ และการจราจร และอื่นๆ ทั้งนี้ถือเขาความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กทม-Cebu น้ำหนักกระเป๋าไม่เกินท่านละ 15 กก

 • ค่าโรงแรม พักห้องละ 2ท่าน ระดับ3ดาว หรือ เทียบเท่า

 • ค่า อาหารตามโปรแกรม

 • ค่าเดินทางตามโปรแกรม

 • ค่าเข้าสถานที่ตามโปรแกรม

 • ค่าไกด์ท้องถิ่น

 • ค่าหัวหน้าทัวร์จากไทย

  อัตรานี้ไม่รวม

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากโปรแกรม

  ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่ากำหนด

  ค่าทริป ไกด์ ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทริป

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

  ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)

  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด


  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำจำนวน 10,000 บาทต่อผู้เดินทาง ภายใน 48 ชั่วโมง หรือตามวันที่ DUE DATE หลังจากที่ได้ทำการจอง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กำหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น

  เงื่อนไขการยกเลิก ในกรณีที่จองทัวร์ปกติที่ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขของการยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

 • การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น