MaldivesMEERU ISLAND RESORT & SPA

MEERU ISLAND RESORT & SPA

MALDIVES 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

  • FD177 DMK - MLE 9:30AM - 11:40 AM
  • FD178 MLE - DMK 12:30 PM - 7:00 PM

PROMOTION : Booking : now - 31 AUG 17

Highlight

๏ นำท่านเดินทางสู่ดินแดนในฝัน “มัลดีฟส์” สัมผัสความเงียบสงบ และสูดอากาศบริสุทธิ์
ได้แบบเต็มปอดที่ Meeru Island Resort & Spa ที่เหมาะสำหรับทุกคู่รัก และครอบครัว

๏ สุดคุ้มกับแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE PLUS ให้ท่านอิ่มอร่อยกับอาหาร ของว่างและเครื่องดื่ม
ที่มีให้บริการ ตลอด 24 ชม. (ไม่จำกัด)

๏ ฟรี กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, และเรือแคนู

๏ ฟรี กิจกรรม นั่งเรือดำน้ำดูปะการัง วันละ 2 รอบ เช้าบ่าย (ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ)

๏ ฟรี กิจกรรม นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตก (ชมปลาโลมามากมาย)MEERU ISLAND RESORT & SPA


 วันแรก : กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ ( - / เที่ยง / เย็น )

06.30น. เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ ดอนเมือง ชั้น 3 ผู้ โดยสารขาออก ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD)

09.30น. เดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ FD 177

11.50น. ถึงสนามบิน มาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Meeru Island Resort & Spa โดย Speedboat ใช้เวลาประมาณ 55 นาที จากนั้นพาท่านเช็คอินเพื่อเข้าสู่ห้องพักและพักผ่อนตามอัธยาศัยในบริเวณรีสอร์ท

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ทMeeru-Isaland


วันที่สอง : มัลดีฟส์ – ดำน้ำดูปะการัง (ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ) - Sunset Cruise (เช้า / เที่ยง / เย็น)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ทอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

9.30น. พร้อมกันที่ล็อบบี้เพื่อเตรียมตัวไปทำกิจกรรมดำน้ำตื้น (ลูกค้าที่ไม่มีอุปกรณ์ดำน้ำสามารถ ติดต่อเช่าอุปกรณ์ได้ที่ Dives Center บริเวณใกล้ๆกับ ล๊อบบี้โรงแรม ค่าใช้จ่าย 12 USD/คน/วัน )

10.00น. นั่งเรือเพื่อไปทำกิจกรรมดำน้ำตื้น Snorkeling ชมปะการังบริเวณนอกรีสอร์ท

13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
จากนั้นอิสระพักผ่อนชมความสวยงามของรีสอร์ท หรือทำกิจกรรมต่างๆ ของรีสอร์ท อาทิ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, เรือถีบ, และเรือแคนู
16.30น. พร้อมกันที่ล็อบบี้เพื่อเตรียมตัวไปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก
17.00น. ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกพร้อมๆ กับกิจกรรมสุดพิเศษ ของประเทศมัลดีฟส์ คือการล่องเรือออกไปชมฝูงปลาโลมาที่แสนน่ารักที่พร้อมจะเข้ามาทักทายนักท่องเที่ยว

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู) สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์Maldives-Isaland


Maldives-Isaland


วันที่สาม: มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ – กรุงเทพฯ (เช้า / - / - )

07.00น. รับประทานอาหารเที่ยงณ ห้องอาหารรีสอร์ท
09.00น.** เช็คเอ้าท์ออกจากห้องพัก
09.30น.** เดินทางออกจากรีสอร์ทโดย speedboat ไปยังสนามบินมาเล่ย์
12.35น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ FD 178

19.00น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เด็กสามารถเดินทางเข้าพักได้ มีอายุตั้งแต่ 2-14.99 ปี และจะต้องเป็นท่านที่ 3

ค่าบริการ


วันเดินทาง


ค่าบริการ ผู้ใหญ่


Promotion


ราคาเด็ก(ท่านที่3)

03-05 Nov 201743,500.-38,900.-29,900.-
10-12 Nov 201743,500.-38,900.29,900.-
17-19 Nov 201743,500.-38,900.-29,900.-
24-26 Nov 201743,500.-38,900.-29,900.-
01-03 Dec 201743,500.-38,900.-29,900.-
03-05 Dec 201744,500.-39,900.-30,900.-
08-10 Dec45,500.-40,900.-31,900.-
15-17 Dec 201743,500.-38,900.-29,900.-

 เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
  • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30-35 วัน ก่อนเดินทาง
  • การชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด
  • งวดแรกภายใน 2 วัน หลังจากการจอง ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท
  • งวดที่สอง ชำระงิน ภายใน 35 วันก่อนเดินทาง
  • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน ชำระค่าบริการเต็มจำนวน
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ, ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าบริการนี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก -ค่าเครื่องบินไป-กลับ แอร์เอเชีย (บินตรง) - Speedboat รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน - Welcome Drink - การบริการอาหารแบบ All Inclusive Plus (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น) - บาร์ให้บริการเครื่องดื่ม, น้ำแร่, น้ำอัดลม, และเครื่องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์ (ไวน์-เบียร์-ค็อกเทล) 24 ชม. ไม่จำกัด - ชา, กาแฟ, เครื่องดื่ม, และของว่าง คลับแซนวิช , แซนวิชแฮมชีส , สปริงโรล , นักเก็ทไก่ , บัตเตอร์เค้ก , ซาโมซ่า และอื่น 24 ชม - มินิบาร์ในห้องพักฟรี ตามแพคเกจ All inclusive Plus (เติมทุกวัน) - ฟรี กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, และเรือแคนู - ฟรี กิจกรรม นั่งเรือดำน้ำดูปะการัง 1 ครั้ง (ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ) - ฟรี กิจกรรม นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตก (ชมปลาโลมามากมาย) 1 ครั้ง - ฟรี Wifi -ประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง วงเงิน 3,000,000 บาท
 ค่าบริการนี้ไม่รวม
ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ มีค่าใช้จ่ายวันละ 12 เหรีญ / ท่าน
Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
กีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 หมายเหตุ
* น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม * บนเครื่องบินมีบริการอาหารมื้อหลัก กทม มัลดีฟส์ / มัลดีฟส์ กทม Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยืมที่สูบลมที่รีสอร์ทได้ รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและเดินทาง หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ