Luangprabang 3days2nights


แพ็คเกจ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน Travel Laos

ราคาเริ่ม 14,990 บาท/ท่าน รวมตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย ราคานี้ ใช้ได้ถึง 15 ก.ค 2018 หลังจากนั้นขอเช็คราคาตั๋วใหม่

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2838 ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย–ลาวในอดีตไว้อย่างครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริมถนนเลียบน้ำคาน ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า นมัสการพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางซี เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดใหม่สุวันนะพูมาราม -ตลาดไนท์บาร์ซา

 • Wat-Mai-Suwan-Maphumaram-Lungprabang
  วัดใหม่สุวันนะพูมาราม
 • Museum-Of-Luang-Prabang
  พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)
 • Museum-Of-Luang-Prabang
  พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)

ท่านเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ราคานี้ไม่รวมตั๋งเครื่องบิน ท่านซื้อโปรโมชั้นผ่านสายการบินเองได้

14.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สนามบิน หลวงพระบาง แอร์เอเชีย FD 1030
16.00 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี”

ชม วัดใหม่สุวันนะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเอง ก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้า มากมาย ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก นำเข้าที่พักโรงแรม(3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 • โรงแรม

  โรงแรม 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
 • Night-Market-Lungprabang
  Night Market Lungprabang

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ตักบาตรข้าวเหนียว- ตลาดเช้า - น้ำตกตาดกวางซี (B,L,D)

 • vansana-hotel
  ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า
 • Tat-Kuang-Si-Waterfalls-Luangprabang
  น้ำตกตาดกวางซี

05.30 น. ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อม ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียวและอาหารแห้ง) ไม่รวมค่าข้าวเหนียว และอาหารแห้งเป็นการทำบุญ จึงอยากให้ทุกท่านได้ทำบุญด้วยตัวเอง ราคา ประมาณ 100-200บาท/ชุด หรือท่านจะเตรียมไปเองก็ได้
จากนั้นเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง สัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่นำสินค้าพื้นเมืองมากมายมาวางขาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. เดินทางไปยังน้ำตกกวางซี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางซี เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตก ที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนอิสระ หรือจะชมแสง เสียง ยามราตรี ตามอัธยาศัย
พักโรงแรม (3 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)- พระธาตุพูสี - วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ( B, L , - )

 • vansana-hotel
  พระธาตุพูสี
 • Xieng-Thong-Luangprabang
  วัดเชียงทอง หลวงพระบาง
 • Mak-Mo-Luangprabang
  พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช
 • vat-visounnarath
  วัดวิชุนราช

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง

ชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975
(พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง

จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ท่านที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง
ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
16.45 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD1031
18.05 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและการจราจร และอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้

ค่าบริการ

 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 4 ท่าน ราคา 15,990 บาท/ ท่าน
 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 6 ท่าน ราคา 14,990 บาท/ ท่าน
 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 8 ท่าน ราคา 14,790 บาท/ ท่าน
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
ราคานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง หลวงพระบาง ชั้นประหยัด น้ำหนักกระเป๋า 20 กก ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน
 • ค่าโรงแรม 2 คืน ที่หลวงพระบาง พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย
 • ค่ามัคคุเทศก์ลาว
 • ค่าทริปท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 5 แสนบาท
 • ค่าอาหารตามรายการ
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทริปมัคคุเทศก์ลาว-ไทย คนขับรถ
 • ค่าสมัครวิ่ง
 • ค่าตักบาตรข้าวเหนียวประมาณ 200 บาท
 • ค่ารถที่นอกเหนือจากในรายการ
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าจัดงานเลี้ยง หากท่านต้องการโปรดสอบถามพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: lertsiri.9
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 คุณผึ้ง