โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเกาหลี ธ.ค.สกี หิมะ 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม สกี หิมะ ธันวาคม2559- มีนาคม 2560 เริ่ม 15,900 บาทเกาหลี ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560 SKI


โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเกาหลี ธันวาคม สกี หิมะ 5 วัน 3 คืนTravel Korea

เกาะนามิ – เล่นสกี - วัดวาวูจองซา - ไร่สตอรเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ N SEOUL TOWER - ช็อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงแด TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง พิเศษ บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่าง + ทำกิมจิ + ชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) + โชว์ DRUM CAT

  วันที่แรกของการเดินทาง กรุงเทพ – สนามบินอินชอน เกาหลีใต้

 20.00 นคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) บริการอาหารรอนเสริฟทั้งขาไปและขากลับ (น้ำหนัก กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ต้องเสียคาใชจ่าย)กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบินเจ้าหน้าที่พร้อมคอยอำนวยความสะดวกในการเช็ค สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ท่าน
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด


อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน-สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี

  วันที่สองของการเดินทาง สนามบินอินชอน – เกาะนามิ - เล่นสกี

 01.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซล เที่ยวบินที่
Eastar Jet (ZE) ZE512 ออก 22.20- ถึง 06.00+1 /Jin Air (LJ) LJ004 ออก 22.40-05.40/T’way (TW) TW102 ออก01.25
-08.35Jeju Air (7C)7C2206 ออก 01.50-09.10

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
--.-- น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (Winter Love Song) ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละคร “เพลงรักในสายลมหนาว หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีเกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนเกาหลี และคาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวางและให้ท่านได้เก็บภาพอันแสนประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนู ทัคคาลบี (1) หรือไก่บาร์บีคิว ผัดซอสเกาหลี
นำทุกท่านสู่ลานสกีขนาดใหญ่ อาทิ OAK VALLEY RESORT / PHOENIX SKI RESORT/ WELLI HILLI PARK RESORT แบ่งเป็นเนินสกีสำหรับผู้ฝึกหัดเล่น เนินสกีสำหรับผู้ที่เล่นได้ปานกลาง และเนินสำหรับผู้ที่เล่นชำนาญแล้ว (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีรวมชุดประมาณ 2,000 บาท หรือ 50,000 วอน // สโนว์สเลด ประมาณ 600 บาท หรือ 15,000 วอน // กอนโดล่า ประมาณ 600 บาท หรือ 15,000 วอน) นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ บิลเลียด โบว์ลิ่ง ซาวน่า ห้องเล่นเกม ฯลฯ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ (หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ทั้งนี้ หากลานสกีปิดบริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเล่นสกี และไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
ค่ำ **รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ เมนูโอซัม บูลโกกิ ปลาหมึกสด และหมูหมักเกาหลี ทานกับน้ำซุปร้อนๆรสกลอมกล่อม (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก JM HOTEL, SIHEUNG TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า


สกี-เอเวอร์แลนด์

  วันที่สามของการเดินทาง วัดวาวูจองซา - กิมจิแลนด์ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - เอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน - โชว์ DRUM CAT

เช้า รับประทานอาหาร ณ. ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา นำท่านชมและนมัสการเศียรพระพุทธเจ้า ขนาดใหญ่สีทองอร่าม ดูโดดเด่นมาแต่ไกล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือนลำตัวของพระพุทธรูป แต่ความจริงแล้วมีแค่เศียรพระเท่านั้นที่ทำมาจากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปที่นี่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยที่มีความสูงถึง 8 เมตร เมื่อเดินเข้าสู่อุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขา จะพบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย และมีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ส่วนด้านบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ที่นี่ท่านสามารถทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาวัดและเขียนชื่อไว้บนหลังคาเหมือนของไทยเราด้วย วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 องค์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิมจิ พร้อมทั้งสวมชุดฮันบกเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ่ำ กลิ่นหอมของสตรอเบอร์รี่ นอกจากนั้นท่านยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ท่านรักจากเมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามให้ท่านวันสุดท้าย (การทานสตรอเบอร์รี่ให้ทานเฉพาะในส่วนเท่านั้นห้ามนำออกมารับประทานข้างนอกเด็ดขาด )

เที่ยง บริการ เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ (มื้อที่ 4) เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิดกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะและน้ำซุปสาหร่าย

จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา เชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตูนสุดน่ารัก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิดพร้อมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางสวนสวยที่จะผลัดเปลี่ยนจัดแสดงดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลตลอดทั้งปี

เย็น บริการ เมนูบุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่าง เสิร์ฟไม่อั้น (มื้อที่ 5)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านทงแดมุน แหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัดหรือของที่ระลึก อาทิ ชุดเครื่องครัว ถุงน่องถุงเท้า ผ้าพันคอ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านชมโชว์พิเศษ DRUM CAT จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ ซึ่งเป็นการแสดงการตีกลองที่ได้รับการฝึกฝนมาจนเชียวชาญและน่าประทับใจ

นำท่านเข้าที่พัก PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า


TRICK EYE MUSEUM-ช้อปปิ้งเมียงดง-ทงแดมุน

วันที่สี่ของการเดินทาง ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์เครื่องสำอาง – พระราชวังชางด๊อกกุง - DUTY FREE – N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง

 เช้า รับประทานอาหาร ณ. ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมรัฐบาลซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

จากนั้นนำท่านสู่ COSMETIC OUTLETS เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลก อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่พระราชวังชางด๊อกกุง เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก มีความสำคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชชอนหลายองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ดังนั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุรักษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไว้อย่างดีที่สุด แม้จะเคยเกิดเหตุอัคคีภัยกับพระราชวังแห่งนี้มาแล้ว

เที่ยง บริการ เมนู SAMGYETANG หรือ ไก่ตุ๋นโสม (มื้อที่ 7) อาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ

บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับฯลฯ

จากนั้นนำท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุน และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยหรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการ Shabu Shabu สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (มื้อที่ 8)

นำท่านเข้าที่พัก PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า


Dutyfree-N-Tower

  วันที่ห้าของการเดินทาง ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – RED PINE – แอมมาทิส – ย่านฮงแด – TRICK EYE & ICE MUSEUM - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

 เช้า รับประทานอาหาร ณ. ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็น สมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มี เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง

นำท่านสู่ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดงหรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี นำท่านชมโรงงานเจียระไนพลอย แอมมาทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค

นำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด ถนนสาย ART ชื่อ "ฮงแด" ย่อมาจาก "ฮงอิก แดฮักเกียว" (แปลว่า มหาวิทยาลัยฮงอิก) เรียกแบบย่อๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด" ย่านนี้มีทั้งร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ผับ บาร์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องสำอาง และเกสเฮ้าส์ ราคาย่อมเยา ถือเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหลี

นำท่านชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่เหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ สัมผัสอากาศหนาวสุดขั้วภายใน ICE MUSEUM เป็นโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน ประมาณ - 4 องศา ให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการเมนู จิมดัก (มื้อที่ 10) ลักษณะเป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิเป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน

17.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่
Eastar Jet (ZE) ZE511 ออ 17.20-21.20/Jin Air (LJ) LJ003 17.25-21.25/T’way (TW)TW101 20.05-00.10+1/Jeju Air (7C) 7C2205 20.35-00.50+1

--.-- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
พร้อมความประทับใจ

# โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  อัตราค่าบริการ เดินทางไป-กลับโดยสายการบินEastar Jet (ZE)/Jin Air (LJ)/T’way (TW)/Jeju Air (7C)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 59

18,900.-

วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 59

19,900.-

วันที่ 3 - 7 ธ.ค. 59

17,900.-

วันที่ 4 - 8 ธ.ค. 59

17,900.-

วันที่ 5 - 9 ธ.ค. 59

17,900.-

วันที่ 8 - 12 ธ.ค. 59

18,900.-

วันที่ 9 - 13 ธ.ค. 59

19,900.-

วันที่ 10 - 14 ธ.ค. 59

17,900.-

วันที่ 11 -15 ธ.ค. 59

16,900.-

วันที่ 12 - 16 ธ.ค. 59

17,900.-

วันที่ 13 - 17 ธ.ค. 59

17,900.-

วันที่ 14 - 18 ธ.ค. 59

17,900.-

15 - 19 ธ.ค. 59

17,900.-

วันที่ 16 - 20 ธ.ค. 59

17,900.-

วันที่ 17 - 21 ธ.ค. 59

17,900.-

วันที่ 18 - 22 ธ.ค. 59

16,900.-

วันที่ 19 - 23 ธ.ค. 59

18,900.-

วันที่ 20 - 24 ธ.ค. 59

18,900.-

วันที่ 21 - 25 ธ.ค. 59

19,900.-

วันที่ 23 - 27 ธ.ค. 59

18,900.-

วันที่ 24 - 28 ธ.ค. 59

18,900.-

วันที่ 26 - 30 ธ.ค. 59

18,900.-

วันที่ 27 - 31 ธ.ค. 59

21,900.-

วันที่ 28 - 1 ม.ค. 60

25,900.-

วันที่ 29 - 2 ม.ค. 60

26,900.-

วันที่ 30 - 3 ม.ค. 60

26,900.-

วันที่ 31 - 4 ม.ค. 60

21,900.-

วันที่ 1 - 5 ม.ค. 60

19,900.-

วันที่ 2 - 6 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 4 - 8 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 5 - 9 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 6 - 10 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 7 - 11 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 8 - 12 ม.ค. 60

15,900.-

วันที่ 9 - 13 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 10 - 14 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 11 -15 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 12 - 16 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 13 - 17 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 14 - 18 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 15 - 19 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 16 - 20 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 17 - 21 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 18 - 22 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 19 - 23 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 20 - 24 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 21 - 25 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 23 - 27 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 24 - 28 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 25 - 29 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 26 - 30 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 27 - 31 ม.ค. 60

16,900.-

วันที่ 28 - 1 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 29 - 2 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 30 - 3 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 31 - 4 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 1 - 5 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 2 - 6 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 3 - 7 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 4 - 8 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 5 - 9 ก.พ. 60

15,900.-

วันที่ 6 - 10 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 7 - 11 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 8 - 12 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 9 - 13 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 10 - 14 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 11 -15 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 12 - 16 ก.พ. 60

15,900.-

วันที่ 13 - 17 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 14 - 18 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 15 - 19 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 16 - 20 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 17 - 21 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 18 - 22 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 19 - 23 ก.พ. 60

15,900.-

วันที่ 20 - 24 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 21 - 25 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 22 - 26 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 23 - 27 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 24 - 28 ก.พ. 60

16,900.-

วันที่ 25 - 1 มี.ค. 60

16,900.-

วันที่ 26 - 2 มี.ค. 60

15,900.-

วันที่ 27 - 3 มี.ค. 60

16,900.-

วันที่ 28 - 4 มี.ค. 60

16,900.-


พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 25,000 วอน หรือ 850 บาท/ต่อท่านตลอดทริป
 • กำหนดการเดินทางอาจสลับปรับเปลี่ยนได้ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือบริการที่บกพร่องของสายการบิน
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ

  ค่าบริการนี้รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเอง

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (3*) พักห้องละ 2-3 ท่าน

  ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.

  ค่าประกันอุบัติเหตุ, ระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


  ค่าบริการนี้ไม่รวม

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.).

  ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นโซลทาวเวอร์

  ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 25,000 วอน หรือ 1,000 บาท/ต่อท่านตลอดทริป


  เงื่อนไงการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ จำนวน 10,000 บาท ภายใน 2 วันหลังจากสำรองที่นั่น พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ โปรดชำระก่อนเดินทาง 30 วันเท่านั้น (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระมัดค่าจำเท่านั้น (การชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการเดินทาง)
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทัวร์ทุกกรณี เนื่องจากโปรแกรมการเดินทางครั้งนี้ใช้ตั๋วราคาโปรโมชั่นในการทำบุ๊คกิ้งที่นั่ง

  เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางไปกับคณะทัวร์แล้ว และขอแยกตัวไประหว่างการเดินทางและจะกลับมาเจอกลับคณะทัวร์ในวันถัดไปหรือวันอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 US/ต่อท่าน
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
 • เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ในกรณีผู้เดินทางต้องทำวีซ่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)เท่านั้น

  การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง

 • เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นำติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
 • หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สำหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิต) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
 • ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษา หรือบัตรนักศึกษา และควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่ หรือนำติดตัวไปด้วย
 • การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

  หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsirI9 หรือ lertsiritravel
 โทร. +66 84-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 ,02 6242220