โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ บ่อสีน้ำเงิน โดเลมอน

ทัวร์ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ลาเวนเดอร์ บ่อสีน้ำเงิน โดเลมอน TG ก.ค. เริ่มต้น 65,990 บาท


ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ชมลาเวนเดอร์ การบินไทยTravel Japan

15 – 20 ก.ค. 59 ราคา 67,990 บาท
16 – 21 ก.ค. 59 ราคา 65,990 บาท
18 – 23 ก.ค. 59 ราคา 65,990 บาท
26 – 31 ก.ค. 59 ราคา 65,990 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
โดราเอม่อน สกายพาร์ค
โทคาจิกาว่า
โทคาจิ ฮิลล์
เมืองฟูราโน่
ฟาร์มโทมิตะ
เมืองบิเอะ
บ่อน้ำสีฟ้า
สวนชิคิไซ โนะ โอกะ
โรงงานช็อกโกแลต
โอตารุ – คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
เมืองซัปโปโร
ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ
ซูซูกิโนะ – มิตซุยเอาท์เลท


 วันแรก กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่

 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว D ชั้น 4 ทางเข้าประตู 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
 23.45 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 670 ใช้เวลาในการบิน 6.45 ชั่วโมง (เวลาของประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)


วันที่สอง ชิโตเซ่ - โดราเอม่อน สกายพาร์ค - โทคาจิกาว่า - โทคาจิ ฮิลล์

 08.00 น. เดินทางถึง สนามชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบร้อยและ ทำภาระกิจส่วนตัว สำคัญ ! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
นำท่านสู่โดราเอม่อน สกายพาร์คให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะทำให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในฉากและยังมีโซนร้านค้าที่ขายของเกี่ยวกับโดราเอม่อนที่ท่านสามารถช้อปปิ้งไว้เป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยและพลาดไม่ได้กับการชิมขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ปิ้ง ย่าง)
นำท่านเดินทางสู่เมืองโทคาจิกาว่า เมืองแห่งสายน้ำสีทองที่เพรียบพร้อมไปด้วยน้ำแร่ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญในสายน้ำ และนับได้ว่าเป็นสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นเองที่ถวิลหาเมืองน้ำแร่อันบริสุทธิ์ จากนั้น
นำท่านสู่โทคาจิ ฮิลล์ ภายในสวนแห่งนี้มีดอกไม้ ต้นไม้ พืชผักนานาชนิดมากกกว่า 1,000 สายพันธุ์ ที่จะสลับกันปลูกไปตามแต่ละฤดูกาล อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับดอกไม้นานาพันธุ์ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่สวยงาม และพืชผักหลากหลายชนิดที่ออกผลตามฤดูกาล ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศแสนบริสุทธิ์พร้อมกับชมความงดงามและความร่มรื่นของธรรมชาติอย่างแท้จริง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Hotel Daiheigen หรือเทียบเท่า ( - / L / D)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


 วันที่สาม เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - สวนชิคิไซ โนะ โอกะ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฟูราโน่ อาณาจักรแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเกาะฮอกไกโดถัดจากเมืองบิเอะ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันของต้นไม้ดอกไม้หลากสีหลายชนิดที่จะสามารถชมได้ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็นที่นิยมสำหรับการเล่นสกี ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี

จากนั้นนำท่านชมทุ่งดอกไม้หลากสีที่ฟาร์มโทมิตะ ชมทุ่งลาเวนเดอร์(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์)
ที่มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ทุ่งลาเวนเดอร์ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี 1985 ลุงโทมิตะเป็นผู้บุกเบิกและก่อร่างสร้างฟาร์มลาเวนเดอร์เป็นที่แรกๆ ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อแม้จะประสบกับมรสุมชีวิตและอุปสรรคมากมาย ประกอบกับความรักและหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไม้สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในที่สุดฟาร์มโทมิตะของลุงโทมิตะก็ประสบความสำเร็จ กลายมาเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อันโด่งดังที่สุดในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทุ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่งเต็มพื้นดินอย่างน่ามหัศจรรย์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ และเมลอนแบบไม่อั้น)

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆที่เงียบสงบใบแบบชนบท แต่แฝงด้วยความงาม
พาท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) บ่อน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรร มชาติที่เริ่มมีชื่อเสียงได้ไม่นานของเกาะฮอกไกโด ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ ชื่อเสียงที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้นเป็นเพราะน้ำสีฟ้าสดใสกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สูงจำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาของน้ำในบ่อ
จากนั้นนำท่านชมสวนชิคิไซ โนะโอกะ ให้ท่านเดินชมความสวยงามของสวนดอกไม้นานาชนิด ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันอย่างสวยงาม หรือเรียกว่า “Hill of Shikisai” มีขนาดประมาณ 42 ไร่ อิสระ ให้ทุกท่านเที่ยวชมความงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับสวนดอกไม้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “Flower Paradise” พบกับความงามของเหล่าดอกไม้ที่อวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ซาโฮโระ รีสอร์ท

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ)
เข้าพักโรงแรม Sahoro Resort หรือเทียบเท่า (B / L / D)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


 วันที่สี่ โรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - เมืองซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ชุดอาหารญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป และพาท่านชมคลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจคลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถ ชมกล่องดนตรี ในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ท่านจะได้ ชมผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองโอตารุ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเครื่องแก้วที่สวยงามมากมาย เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นโดยการจัดการและการพัฒนาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานวางผังเมืองของอเมริกา

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

บุฟเฟ่ต์ชาบู และขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

เข้าพักโรงแรม Sapporo Park Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )


วันที่ห้า ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - มิตซุยเอาท์เลท

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่าน ชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในก ารก่อสร้างทำให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย นำท่านชมหอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ชุดอาหารญี่ปุ่น)

บ่าย นำท่าน ชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้
นำท่านเดินทางสู่ ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งที่แสนคึกครื้นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จักคำว่าเบื่อกันเลยทีเดียว จากนั้นพาทุกท่าน
ช้อปปิ้งที่มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

เข้าพักโรงแรม Kitahiroshima Classe Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / - )


 วันที่หก ซัปโปโร - กรุงเทพฯ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
 10.55 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 671 ใช้เวลาในการบิน 7 ชั่วโมง
 16.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ค่าบริการ


วันเดินทาง


ราคาผู้ใหญ่
(2ท่าน/ห้อง)ราคาเด็ก
(พักกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียงเสริม)พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

15 – 20 ก.ค. 5967,990 บาท/ท่าน64,990 บาท/ท่าน8,500 บาท
16 – 21 ก.ค. 59/18 – 23 ก.ค. 59/26 – 31 ก.ค. 5965,990 บาท/ท่าน62,990 บาท/ท่าน8,500 บาท

ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 30 ท่าน ขึ้นไป ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
  • ราคาข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ
  • กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 2,500 YEN /ท่าน (ผู้เดินทาง) ตลอดการเดินทาง รายการทัวร์
  • โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
  • เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
3.2 กรุณาชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่แผนกตั๋วเครื่องบินได้กำหนดไว้ในอินวอยซ์ เท่านั้น
3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 ค่าบริการนี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3%
 หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ **ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี** รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

 เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)

ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ เช่นเงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่นคนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
2. กิจกรรมที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 กรณียกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 หมายเหตุ
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: lertsiritravel
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779