ฮอกไกโด สงกรานต์ การบินไทย

เดินทาง 13-18 เมษายน 2562 ราคา 65,999 บาท/ท่าน


ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน การบินไทย กำหนดการเดินทาง 13-18เมษายน 2562 ราคา 65,999บาท / ท่าน Travel Japan


รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

 วันที่ 1 : 13 เมษายน 2562 กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน

23.45 น. เหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย ด้วยเที่ยวบินที่ TG 670


Jigokudani


วันที่ 2 : 14 เมษายน 2562 : ชิโตเซ่ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า)(- / L / D)

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว

นำท่านสู่เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองเล็กๆ ที่อยู่ริมฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดและยังเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยบ่อน้ำแร่ธรรมชาติเหมาะแก่การแช่ออนเซ็นเป็นอย่างมาก ว่ากันว่าน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนของเมืองนี้มีถึง 9 ประเภทด้วยกันเลยทีเดียว พาท่านชมบ่อโคลนเดือดที่หุบเขาจิโกกุดานิ หรือที่เรียกกันว่า “หุบเขานรก” โดยบ่อโคลนเดือดนี้เป็นบ่อโคลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่ทั่วบริเวณซึ่งท่านสามารถเดินชมบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฮาโกดาเตะเมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโดที่มีบรรยากาศแสนโรแมนติกและเต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญในฐานะเมืองเก่าแก่ เป็น 1 ใน 5 เมืองท่าของญี่ปุ่น บ้านเรือนในเมือ งฮาโกดาเตะ ปัจจุบันมีความเจริญเหมือนชุมชนเมืองทั่วไป ผสมผสานกับมนต์สเน่ห์ของเมืองเก่าที่อยู่รอบเนินเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็นปลายแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้แวะมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่าน “นั่งกระเช้า” ขึ้นสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) จุดชมวิวมุมกว้างในย่านชุมชนฮาโกดาเตะที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลและภูเขาเป็นจุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่นและได้รับคะแนนระดับสามดาวซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากคู่มือนำเที่ยวญี่ปุ่นมิชลินกรีนไกด์กันเลยทีเดียว

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hakodate Onuma Prince Hotel หรือเทียบเท่า

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


Lake-Toya-Hokkaido


วันที่ 3 : 15 เมษายน 2562: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ป้อมดาวโกเรียวคาคุ – ทะเลสาบโทยะ(B / L / D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

พาทุกท่านสู่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะเป็นตลาดที่มีร้านขายอาหารทะเล ร้านขายผัก ร้านขายผลไม้และร้านขายอาหารแห้งกว่า 250 ร้าน ตลาดเช้าแห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็น “ห้องครัวของชาวฮาโกดาเตะ” เพราะเป็นตลาดศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโดที่เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศญี่ปุ่น มารวมไว้ที่นี่เพื่อให้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยได้ซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารที่ดีที่สุดเพื่อนำกลับไปปรุงอาหารแสนอร่อยนั่นเอง จากนั้นนำท่านสู่บริเวณโกดังอิฐแดง (Kanemori Red Brick Warehouse) โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือริมทะเล สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดงซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นกันในยุคนั้น ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนมหวานและ ร้านกาแฟ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านสามารถเลือกซื้อกันได้ตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นถ่ายรูปกับบรรยากาศที่สวยงามเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านขึ้น** “หอคอยโกเรียวคาคุ”** ที่ป้อมดาวโกเรียวคาคุ ป้อมปราการสไตล์ตะวันตกรูปดาวขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1857 เพื่อป้องกันการคุกคามจากจักรวรรดินิยมโดยมหาอำนาจตะวันตกซึ่งในที่สุดก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในปี ค.ศ. 1869 แต่ปัจจุบันบริเวณป้อมแห่งนี้ได้กลายเป็นสวนสาธารณะที่ได้รับความนิยมในการชมดอกซากุระ (ประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาคม) ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น บริเวณด้านบนจุดชมวิวท่านสามารถมองเห็นสวนสาธารณะโกเรียวคาคุที่มีลักษณะคล้ายกับดาวกระจายของนินจาหรือดาว 5 แฉกได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโดและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก รวมถึงเกาะนาคาจิมะ ภูเขาอุสุ ภูเขาโชวะชินซัน และนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นภูเขาโยเทย์ หรือภูเขาไฟฟูจิน้อยซึ่งรูปร่างนั้นมีลักษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิที่เป็นที่รู้จักกันดีแต่มีขนาดที่เล็กกว่านั่นเอง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Toya Sun Palace Hotel หรือเทียบเท่า

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


Otaru Image by mutomasataka from Pixabay

โรงงานช็อคโกแลต

วันที่ 4 : 16 เมษายน 2562 : เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงงานช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร(B / L / D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโอตารุ เมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมไปถึงการตกแต่งของบ้านเรือน ส่วนใหญ่ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรปนั่นเองอิสระให้ท่านชมความงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองแห่งนี้เป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเลและสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากบนเรือสู่โกดังในเมือง แต่ภายหลังเลิกใช้จึงได้ถมคลองครึ่งหนึ่งให้เป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ และได้ปรับปรุงให้เป็นร้าน

อาหาร ร้านขายของที่ระลึกแทน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Otaru Orgel Emporium) อาคารด้านนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐสีแดงและโครงสร้างด้านในทำด้วยไม้ เป็นอาคารเก่าแก่ 2 ชั้นที่มีอายุเกือบร้อยปี ตรงบริเวณด้านหน้ามีนาฬิกาไอน้ำโบราณที่จะพ่นไอน้ำออกมาประกอบกับเสียงดนตรีใน ทุกๆ 15 นาที ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆหลากหลายสไตล์ที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันและนอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกซื้อกล่องดนตรีที่มีความประณีตสวยงามเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับคนที่ท่านรักได้อีกด้วย และนำท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ท่านสามารถชมเครื่องแก้วที่มีรูปแบบและสีสันสวยงามซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและความชำนาญของช่างเป่าแก้ว

นำท่านสู่โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆ และที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือ เดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งสวยงามสไตล์ยุโรปตามอัธยาศัย พาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่นผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ลักษณะของผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)

เข้าพักโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเท่า


ศาลเจ้าฮอกไกโด

วันที่ 5 : 17 เมษายน 2562 : ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดโจไก – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – สวนโอโดริ (ผ่านชม) – มิตซุยเอาท์เลท พาร์ค – ซูซูกิโนะ (B / L / D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

พาท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อว่า “ศาลเจ้าซัปโปโร” ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโตแต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหารทะเลสดๆ มากกว่า 80 ร้าน อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของทะเลสดๆ และของฝากตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย พาท่านชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างทำให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผ่านชมหอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ผ่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ หรือ จัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่ง

ช้อปปิ้งที่มิตซุยเอาท์เลท พาร์ค แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ

นำท่านสู่ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งที่แสนคึกครื้นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จักคำว่าเบื่อกันเลยทีเดียว

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 : 18 เมษายน 2562 : ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ(B / - / -)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเดินทางกลับ

10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

---

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 25 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

# ค่าบริการนี้รวมอัตราค่าบริการ: 65,999 บาท/ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท

 อัตราค่าบริการนี้รวม:

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย

ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน

ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม:

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข:
คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

การสำรองการเดินทาง:
บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์

กรณียกเลิกการเดินทาง
🗵 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจำนวน
🗵 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
🗵 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
🗵 ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ:
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล,ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน อื่นๆตรวจสอบกับทางบรฺษัทอีกครั้ง


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL License no. 51/00558
 Line ID: @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779