โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน 58,990 TG

กำหนดการเดินทาง 23-28 ธันวาคม 2559 คริสมาสต์


ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทาง 23-28ธันวาคม 2559 ราคา 58,990บาทTravel Japan

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวแบบพาโนราม่าบนภูเขาอุสุ -เล่นสกี และกีฬาหน้าหนาวที่ริวสึทซึ สกีรีสอร์ท -ชมโรงงานช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดในเกาะฮอกไกโด-ชมความสวยงามของคลองโอตารุ ที่สุดแสนโรแมนติก-ช้อปปิ้งจุใจที่มิตซุยเอาท์เลท และย่านซูซูกิโนะ -อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน-อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

 วันแรก กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่

 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว D ชั้น 4 ทางเข้าประตู 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
 23.45 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 670 ใช้เวลาในการบิน 6.45 ชั่วโมง (เวลาของประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)


 วันที่ 2 ชิโตเซ่ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - ถนนโกคุราคุ

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองโนโบริเบ็ทสึ เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ริมฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของฮอกไกโดเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยบ่อน้ำแร่ธรรมชาติออนเซ็นว่ากันว่าน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนของเมืองนี้มีถึง 9 ประเภทด้วยกันเลยทีเดียว นำท่านชมบ่อโคลนเดือดที่จิโกกุดานิ หรือที่เรียกกันว่า “หุบเขานรก” โดยบ่อโคลนเดือดนี้เป็นบ่อโคลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่ทั่วบริเวณซึ่งท่านสามารถเดินชมบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้งหอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งย่านถนนโกคุราคุซึ่งมีร้านขายของพื้นเมือง ของที่ระลึก ผ้าทอมือ สินค้าแกะสลัก เครื่องแก้ว และอื่นๆ อีกมากมาย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Hotel Mahoroba หรือเทียบเท่า ( - / L / D)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


วันที่ 3 ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาอุสุ (นั่งกระเช้า) - โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค - ริวสึทซึ สกีรีสอร์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโดและมีความสวยงามและยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยที่พักตากอากาศมากมายส่วนด้านในทะเลสาบนั้นก็จะมีเกาะเล็กๆ อีก 3 เกาะ ถ้าวันที่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสทุกท่านสามารถมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิน้อยซึ่งรูปร่างนั้นมีลักษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิที่เป็นที่รู้จักกันดีแต่มีขนาดที่เล็กกว่านั่นเอง พาท่าน “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขาอุสุ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มือเชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด เนื่องจากสามารถมองเห็นวิวของธรรมชาติอันสวยงามและสามารถชมภูเขาโชวะ ชินซัน ซึ่งถือว่าเป็นภูเขาไฟที่ยังระอุอยู่ด้านบนท่านสามารถชมวิวโดยรอบแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม นอกจากจะเป็นวิวของทะเลสาบโทยะแล้วยังสามารถมองเห็นวิวของมหาสมุทรแปซิฟิกที่กว้างใหญ่ได้อีกด้วยให้ท่านได้ถ่ายรูปความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านชมความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาลที่โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค ซึ่งในปัจจุบันหาชมได้ยากตามธรรมชาติเนื่องจากเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากประเทศญี่ปุ่น จึงได้มีการขึ้นทะเบียนให้เป็นสัตว์สงวนของชาติและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทุกท่านสามารถถ่ายภาพหมีสีน้ำตาลที่น่ารักและเลือกซื้อสินค้าไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ริวสึทซึ สกีรีสอร์ทเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเล่นสกีในหน้าหนาว และกีฬาหน้าหนาว เช่น สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ของท่านเอง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกีในรูปแบบต่าง ๆ มากมายตามอัธยาศัย (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม APA Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเท่า ( B / L / D)


วันที่ 4 โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมโรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองโอตารุซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจคลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเลสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และ

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ท่านสามารถชมเครื่องแก้วที่มีรูปแบบและสีสันสวยงานซึ่งเกิดจากกกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและความชำนาญของช่างเป่าแก้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโรเมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่นผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันลักษณะของผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา

นำท่านเดินทางสู่ย่านซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งที่แสนคึกครื้นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่นอีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จักคำว่าเบื่อกันเลย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

เข้าพักโรงแรม APA Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า (B / L / D)


วันที่ 5 ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - จุดชมวิวฮิสึจิกาโอกะ - มิตซุยเอาท์เลท

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างทำให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผ่านชมหอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้

จากนั้นนำท่านชมสวนโอโดริสวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำทุกท่านสู่จุดชมวิวฮิสึจิกาโอกะ แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่เพาะพันธุ์วัวและแกะแต่ต่อมาได้กลายเป็นศูนย์วิจัยด้านเกษตรกรรมหลังจากนั้นศาสตราจารย์ วิลเลียม เอส. คลาร์ก (Prof. William S. Clark) ชาวอเมริกันได้ริเริ่มในการบุกเบิกการเกษตร และเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาด้านการศึกษา เพราะเป็นหนึ่งในคณาจารย์ผู้ก่อตั้งและเป็นอธิการบดีคนแรกของวิทยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโร ซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็น “มหาวิทยาลัยฮอกไกโด” บริเวณบนเนินเขามีรูปปั้นของศาสตราจารย์วิลเลียม เอส. คลาร์ก พร้อมกับคำจารึกวาทะของท่านที่เคยพูดสั่งลาลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่นว่า “Boys, be Ambitious” “เด็กๆ จงทะเยอทะยาน” อธิบายความหมายได้ว่า ความทะเยอทะยานไม่ใช่เพื่อเงินหรือการเห็นแก่ตัว ไม่ใช่ความกระหายในชื่อเสียง แต่เป็นความทะเยอทะยานในความรู้ ความถูกต้องและการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งความทะเยอทะยานเช่นนี้นั้น เป็นของคนที่มีความเป็นคนนั่นเอง

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่นภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

เข้าพักโรงแรม Kitahiroshima Classe Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / -)


 วันที่ 6 ซัปโปโร - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ (B / - / -)

10.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671

16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


ค่าบริการ

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
(2ท่าน/ห้อง)
ราคาเด็ก
(พักกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
23-28 Dec 201658,900 บาท/ท่าน55,900 บาท/ท่าน8,000 บาท

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 25 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 2,000 เยน ต่อทริป ต่อท่าน เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
  • บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
  • ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ, ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
 ค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3%
 หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ **ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี** รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

 เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)

ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ เช่นเงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่นคนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
2. กิจกรรมที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 กรณียกเลิกการเดินทาง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 5,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779