โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยวฮ่องกง

ฮ่องกง 3วัน2คืน Disneyland ต.ค-พ.ย 2559


แพ็คเก็จ ฮ่องกง ตั๋ว+โรงแรม 2คืน+รถรับส่ง ฟรี ซิตี้ทัวร์


แพ็คเก็จ ฮ่องกง 3วัน2คืน เริ่ม 13,900 บาท ฮ่องกง แอร์ไลน์ โรงแรม2คืน+ตั๋ว+รถรับส่งสนามบิน ฟรี ซิตี้ทัวร์ 1 วันTravel Japan

ฟรี

อาหารเช้าแบบติ่มซำ
ซิตี้ทัวร์ ฮ่องกง 1วัน

 วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง

 --.-- น. พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน Hongkong Airline/Cathay Pacific Airline/ดูสายการบินในวันที่ท่านเดินทาง ในตารางราคา ท้ายโปรแกรม
 --.-- น. ท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX-- ใช้เวลาในการบิน 2.45 ชั่วโมง
--.--น. เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง (เวลาของฮ่องกง เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบร้อยและ ทำภาระกิจส่วนตัว

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก Prudential Hotelหรือ Park Hotel เทียบเท่า อิสระอาหารค่ำ
อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถช็อปปิ้งที่ถนนนาธาน ซ้อปปิ้งสินค้าแบนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกสรร

 วันที่สอง ซิตี้ทัวร์ -โรงงานจิวเวลลี่ TSL-ศูนย์หยกและสมุนไพร-Aberdeen Fishing Village

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกจากที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า เมนู ติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

วัดแชกงหมิว Che Kong Temple : นมัสการกังหันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าจะสามารถหมุนพัดพาความโชคร้ายออกไปและพัดพาความโชคดีเข้ามาสู่ตัวเรา

วัดหวังต้าเซียน Wong Tai Sin Temple : นมัสการเทพเจ้าแห่งสุขภาพที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าใครได้มานมัสการเทพเจ้าวัดนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรง

โรงงานจิวเวลลี่ TSL : เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลลี่ที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหันแชกงหมิว นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคล

ศูนย์หยกและสมุนไพร : ชมวิธีการเลือกซื้อและดูหยกแท้หรือหยกเทียมและเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง

Ngongping 360 พระใหญ่ โปลิน นั่งกระเช้าไฟฟ้า หากกระเช้าปิดทำการ จะใช้รถบัสขึ้นไปแทน หลังจากนั่นนำท่านส่งบริเวณ จิมซาจุ่ย อิสระให้ท่านท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย ท่านเดินทางกลับโรงแรมด้วยตัวเอง

ที่พัก Prudential Hotelหรือ Prak Hotel หรือ เทียบเท่า
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ


 วันที่สาม อิสระช็อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อ ดิสนีย์แลนด์

อิสระ อาหารเช้า กลางวัน เย็น หากต้องการอาหารเช้าสามารถซื้อเพิ่มได้ ประมาณ 115 HKD

อิสระ ช็อปปิ้ง ตามอัธยาศัย

 ค่ำรถมารับที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮองกง
 --.-- น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX--
 --.-- น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


  อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(2ท่าน/ห้อง)

ราคาเด็ก

(พักกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียงเสริม)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

17-19 ก.ค.

12,900 บาท/ท่าน

12,900 บาท/ท่าน

5,000 บาท


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ
 • กรุณาเตรียม ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 50HKG /ท่าน (ผู้เดินทาง) ตลอดการเดินทาง รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 • เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด

  อัตราค่าบริการนี้รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน ฮ่องกงแอรืไลนด์ ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ
  ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ ( หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้)
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
  ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. หรือตามข้อกำหนดของสายการบิน
  ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ


  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
หัวหน้าทัวร์จากไทย กรณีต้องการ หัวหน้าทัวร์จากไทย ราคา ท่านละ 15,900 บาท/ท่าน (ผู้เดินทางขั้นต่ำ 15ท่านขึ้นไป)
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
  ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
  ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 50HKG /ท่าน(ผู้เดินทาง) ตลอดการเดินทาง


  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำจำนวน 5,000 บาทต่อผู้เดินทาง ภายใน 48 ชั่วโมง หรือตามวันที่ DUE DATE หลังจากที่ได้ทำการจอง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กำหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น

  เพื่อให้การสั่งซื้อบริการจากทางบริษัท เป็นไปโดยสมบูรณ์กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น
กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ เหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2.) ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3.) กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมดของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


  เงื่อนไขการยกเลิก ในกรณีที่จองทัวร์ปกติที่ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขของการยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

 • การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  หมายเหตุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
2. บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ และการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ประเทศไทย
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า