Netherland Germany Belgium 7d4n Ci


ทัวร์ ยุโรปยุโรป 7 วัน 4 คืน บินตรง ไม่เปลี่ยนเครื่องเนเธอร์แลนด์ –เยอรมัน-เบลเยี่ยมTravel Europe


 วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ

 
23.30 น. นัดพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CHINA AIRLINES)โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า สัมภาระและเอกสารการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ-กรุงอัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)-วอร์ลันดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์-โคโลญ (เยอรมัน)

02.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI 065)

09.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโพล กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรจากนั้นนําท่านเดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัมไปยังเมืองวอร์ลันดัม(ใช้เวลาในการเดินทาง 25 นาที)หรือบางครั้งถูกเรียกว่า “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี” (The Pearl Of The Zuiderzee) โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยอยู่ห่างจากเมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร เมืองวอร์ลันดัม เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีระหว่างทางทุกๆท่านจะได้ชมบรรยากาศและความสวยงามของเมืองวอร์เลนดัม

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ (ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที)หมู่บ้านเก่าที่รัฐบาลอนุรักษ์ไว้ บริเวณนี้จะมีกังหันลม สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งชาวดัตช์ในอดีตใช้เป็นที่อยู่อาศัยและต้องใช้กังหันขนาดใหญ่นี้วิดน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ปัจจุบัน “ซานส์คันส์” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ผู้ที่มาเยือนเนเธอร์แลนด์ จะพลาดไม่ได้ ต้องมาเยี่ยมชม

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองต้นตํารับน้ำหอมโอเดอโคโลญ 4711 เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และมิวนิก และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. 50 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ มีมหาวิหารโคโลญ(Kölner Dom) ซึ่งเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงมหาวิทยาลัยโคโลญเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําท่านเข้าสู่ที่พัก AZIMUT COLOGNE หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง โคโลญ-มหาวิหารโคโลญ-ROERMOND-MCARTHURGLEN OUTLET-แฟรงค์เฟิร์ต

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นําท่านชมมหาวิหารโคโลญซึ่งเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิกนับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว144 เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารีอิสระเลือกซื้อสินค้าในย่านเมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่ , น้ำหอมออดิโคโลญ 4711 เป็นต้น จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง ROERMOND (ใช้เวลาในการเดินทาง 50 นาที) เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเพราะเมืองนี้มีสถานที่ SHOPPING สินค้าแบรนเนมต่างๆมากมายให้ทุกๆท่านอิสระในการ SHOPPING ที่MCARTHURGLEN OUTLETเช่นPRADA,GUCCI,NIKE,GABBANA,POLO,MCM,CHURCH’S,เป็นต้น MCARTHURGLEN OUTLET เปรียบเสมือนหมู่บ้านที่รวมร้านค้าต่างๆไว้ด้วยกัน ทำเลเหมาะแก่การช็อปปิ้งนอกจากทุกๆท่านจะเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งแล้วยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มคอยให้บริการอีกด้วย ที่สำคัญแต่ละร้านจะมีการตกแต่งร้านอย่างสวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งทุกๆท่านยังสามารถที่จะถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลินจนลืมเหนื่อยกันเลยทีเดียว

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สําคัญของเยอรมัน และยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ตยังมีความภาคภูมิใจที่เมืองแฟรงเฟิร์ตได้กลายเป็นศูนย์รวมของชาวต่างชาติทั่วโลก ทั้งเป็นในปี 2004 เมืองแฟรงค์เฟิร์ตได้กลายเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดถึง 10 ตึก ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของโลก รองเพียงเมืองปารีสเท่านั้น เมืองแฟรงค์เฟิร์ตเป็นเมืองที่มีความลงตัวของความเป็นสมัยเก่าและสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Leonardo Royal Hotel Frankfurt Conference center หรือเทียบเท่า

## วันที่สี่ของการเดินทาง แฟรงค์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-เซนต์กอร์-ล่องแม่น้ำไรน์-บ็อบพาร์ด-บรัสเซี่ยล(เบลเยี่ยม)
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นําท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือFrankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชม สถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต ซื่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลําโพงในประเทศไทย โดยครั้งเมื่อคราวเสด็จ ประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นหลากหลาย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ท่าเรือเซนต์กอร์(ST.GOAR) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์(ใช้เวลาในการล่องเรือโดยประมาณ 45 นาที) แม่น้ำไรน์เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น วิวปราสาทโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมันที่เรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณ ผาหินโลเรอไลย์ ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าขานอันลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นและขึ้นฝั่งที่ท่าเรือบ๊อบพาร์ด

เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที) สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้จากนั้นนำท่านเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกร็องปราซ (GRAND PLACE)ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัสนำชมและถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส(MANNEKEN PIS) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็นรูปปั้นผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมเนื่องจากได้มีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟจึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ เป็นต้น จากนั้นให้ทุกท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น กระเป๋าKIPLING ผ้าลูกไม้ลายสวยงามและช็อกโกแลต เป็นต้น

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน)

 ท่านเข้าสู่ที่พัก RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง บรัสเซี่ยล (เบลเยี่ยม)-อัมสเตอร์ดัม

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านแวะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม(ATOMIUM)ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก”เอ็กซ์โปร” เมื่อปีค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัลโดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ ของประเทศเนเธอร์แลนด์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน)

บ่าย ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจกเรือ (Lover Boat) ที่จะล่องไปตามลำคลองของเมือง ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือจะได้ชม เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลังเข้าชม สถาบันเพชร(DIAMOND FACTORY) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ในปัจจุบันช่างฝีมือชาวดัชต์สามารถ CUTTING ได้ 12 เหลี่ยม ทำให้เพชรมีความแวววาวมาก สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่าเชิญท่านเลือกซื้อเพชรน้ำดีพร้อมรับรองด้วย CERTIFICATE จากบริษัท ที่มีชื่อเสียง พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสในการเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกซื้อและชมสินค้าอื่นๆอย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย เช่น ROLEX,OMEGA,TISSOT,IWC รวมไปถึงสินค้าแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, SWATCH,TOMMY HILFIGER. จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสดัมสแควร์ (DAMSQUARE) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่ากลางเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ อิสระในการเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจตุรัสดัมสแควร์

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน
 ท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NH AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเท่า

## วันที่หกของการเดินทาง อัมสเตอร์ดัม-กรุงเทพ
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล อัมสเตอร์ดัม เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ (มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี TAX REFUND ก่อนเช็คอิน)
13.20 เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI066

## วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงเทพ
06.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

# รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

  อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(2ท่าน/ห้อง)

ราคาเด็กต่ำกว่า12

(พักกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียงเสริม)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

18-24 OCT 16

49,900 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท

20 – 26 OCT 16

49,900 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท

01 – 07 NOV 16

45,900 บาท/ท่าน

45,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท

10 – 16 NOV 16

45,900 บาท/ท่าน

45,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท

18 – 24 NOV 16

45,900 บาท/ท่าน

45,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท


**โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า

หมายเหตุ 1. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษ
หมายเหตุ 2. ขอสงวนสิทธิ์ปรับอัตราค่าบริการกรณีผู้เดินทางมีไม่ถึง 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) **
  หมายเหตุ


  อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- อัมสเตอร์ดัม -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

น้ำหนักกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม

โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ค่าทริปคนขับรถ

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท


  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ( เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพ)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์(ไกด์) 2 EURO ต่อคน/ต่อวัน ตามมาตรฐานบริษัททัวร์ทั่วไป


  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
* กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท หลังการจองภายใน 3 วัน และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

  • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

  • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

  • เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

   1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
   1. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
   1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
   1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  1. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
  1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
  • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด

  • ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

  *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)

  • หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า
   สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

  • เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

  • สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสาร แยกคนละชุด

  • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
  • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
  • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
  • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
  • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก :

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

 • ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

 • ถ้าท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรบกวนแจ้งบริษัทล่วงหน้า