โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ไอซ์แลนด์

ICELAND 9วัน ตุลาคม พฤศจิกายน โปร 99,900 บาท เฉพาะท่านที่จองภายในเดือน มิ.ยเท่านั้น หลังจากนั้น ราคา 105,000 บาท


ทัวร์ ไอซ์แลนด์ 9วัน 99,900 บาท


ทัวร์ ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 9วัน 99,900 บาท CITravel Europe

The Pearl, Hallgrimskirkja Church, Hofdi House อุทยานแห่งชาติธิงเลรีย์, น้ำตกกลูฟอส(Gullfoss Waterfall), น้ำพุร้อนธรรมชาติ กีเซอร์หรือเกร์ซี่(Strokkur Geyser), Seljalandfoss & Skogarfoss, Reynisfjara Beach(หาดทรายสีดำ),อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล, ทะเลสาบลากูน, ภูเขาไฟเอยาฟจาลายุค, บ่อน้ำร้อนบลูลากูน ,ล่องเรือหลังคากระจก LOVER BAOT (อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์), จตุรัสดัมสแควร์ หมูบ้านกังหันลมซานส์คัน


 วันแรก กรุงเทพฯ -สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. สมาชิกทุกๆท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CHAINA AIRLINES)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง


Reykjavik Hallgrimskirkja Church Hofdi House


 วันที่สอง เรคยาวิค – อาคารพาร์ลาน – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคริร์คยา - Hofdi House

01.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เที่ยวบินที่ CI065

09.15 น. เดินทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์

14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองเรคยาวิคโดยเที่ยวบินที่ FI501

15.00 น. เดินทางถึงเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก

นำทุกท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิคนั่นก็คือเพอร์แลน PERLAN หรือในภาษาไอซ์แลนด์จะตรงกับคำว่า (THE PEARL) ที่แปลว่า อ่าว ที่นี่เป็นเหมือนสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเรคยาวิค ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขา Oskjuhlio ลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีความสูงจากพื้นดิน 25.7ม. ตัวอาคารด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานคล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ในระยะไกล ตัวอาคารมีความสูง 5 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตร.ม. ภายในอาคารถูกจัดสรรเป็นส่วนต่างๆมากมายเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว มีทั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้งให้ได้ชม มีสวนน้ำให้เล่น มีร้านอาหารให้เลือกอิ่มหนำ มีจุดชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศาที่สามารถเดินได้รอบเป็นวงกลมคล้ายบนดาดฟ้าเรือ มีร้านขายของที่ระลึกให้เลือกซื้อหา และยังมีโซนจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆให้ได้ชมกัน Perlan แห่งนี้สร้างในสมัยที่ เดวิด อัดด์สัน(Davíð Oddsson) อดีตนายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์(1991-2004) อดีตหัวหน้าพรรค Independence Party อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ และผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้การกรุงเรคยาวิค (1982-1991) ได้มีนโยบายและจัดสรรค์งบประมาณให้สร้าง ในบริเวณที่เป็นถังน้ำเดิมประจำเมือง

นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrimskirkja Church) เป็นโบสถ์นิกายลูเทอแรน ในกรุงเรคยาวิก มีความสูง 73 เมตร เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 6 ของไอซ์แลนด์ โบสถ์แห่งนี้ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลกโบสถ์แห่งนี้ตั้งชื่อตามชื่อของ ฮัลล์กรีมูร์ เพทูร์สซอน (1614 - 1674) กวีและนักบวชชาวไอซ์แลนด์ บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์ นำท่านชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจเคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน)

เข้าสู่ที่พัก Fosshotel Baron Reykjavik หรือเทียบเท่า


Thingvellier NationPark-Gullfoss Waterfall-Geysir

 วันที่สาม เรคยาวิค – Golden Circle – Thingvellier Nation park – Gullfoss waterfall – น้ำพุร้อนธรรมชาติกีเซอร์ - Fludir

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ในเส้นทางวงกลมทองคำ(Golden Circle)ชมทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ,วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ นำชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ อุทยานแห่งชาติธิงเรลลี่(Thingvellier Nation park)โดยองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.930 อุทยานแห่งชาติธิงเรลลี่(Thingvellier Nation park) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์

จากนั้นไป ชมน้ำตกกลูฟอสตร์(Gullfoss Waterfall) ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้และยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง”วงกลมทองคำ”ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว คำว่า Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำ และ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันจะหมายถึงน้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

จากนั้นพาชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) หรือเกย์ซีร์ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้โอกาสอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศจากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่เมือง Fludir

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก ICELANDAIR HOTEL FLUDIR หรือเทียบเท่า


 วันที่สี่ Fludir – เส้นทางแสนสวย South Shore – น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ – หาดทรายสีดำ น้ำตกสโกการ์ฟอส

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์ มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุดในปี 2012 แวะถ่ายรูปกับน้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) มีความสูง 60 เมตร แล้วแวะชมน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปชมความสวยงามของเรนิสฟายาร่า (Reynisfjara beach)ซึ่งเป็นลักษณะภูเขาเล็กๆที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟและก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำตามธรรมชาติ ชมหาดทรายสีดำที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทรายรวมทั้งแนวหินบะซอลล์(เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเจอน้ำกับทะเลที่เย็น)รูปทรงหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น เป็นนกทะเลท้องถิ่นที่มีความน่ารักหลังจากที่เก็บภาพความสวยงามเรียบร้อยแล้วนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ SKOGAFOSS

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

เข้าสู่ที่พัก Hotel Skogafoss หรือเทียบเท่า


 วันที่ห้า Skogafoss – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – ทะเลสาบลากูน โจกูซาลอน -Hnappavellir

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafell) เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัวแบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง Jokusarlon เพื่อนำทุกๆท่าน ได้ไปเก็บภาพความประทับใจและความสวยงามที่ Jokusarlon Glacier Lagoon ซึ่งที่ลากูนหรือทะเลสาบแห่งนี้เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งหรือไอซ์เบิร์ก (ICEBERG) ขนาดต่างๆมากมายลอยอยู่ในทะเลสาบ ชมความสวยงามของก้อนน้ำแข็งสีฟ้าที่ลอยอยู่รอบๆลำเรือ(หากลูกค้าต้องการล่องเรือ Lagoon around Jokusalon กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) ได้เวลาพอสมควรนำคณะทุกๆท่านเดินทางไปเมือง Hnappavellir

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก Fosshotel Glacier Lagoon,Hnappavellir หรือเทียบเท่า


 วันที่หก Hnapparellir – porvaldseyri – ภูเขาไฟเอยาฟจาลาคูล – Hverageroi – กรีนดาวิก –บลูลากูน – เรคยาวิค

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำทคณะทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมือง Porvaldseyri

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟเอยาฟจาลาคูล (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการประทุในช่วงปีค.ศ.2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาจะปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยโดยระหว่างทางนั้นท่านสามารถที่จะสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามระหว่างสองข้างทาง

จากนั้นเดินทางไป Hverageroi ชมความสวยงามของตัวเมืองและสัมผัสกับบรรยากาศที่มีความเป็นธรรมชาติจากนั้นเดินทางเข้าเมือง กรินดาวิก (Grindavik)สู่บ่อน้ำร้อน บลูลากูน Blue Lagoon หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทสไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยว 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา,พืชทะเล,โคลนซิลิกา,ฟลูออรีน,โซเดียม,โปตัสเตียม,แคลเซี่ยม,ซัลเฟต,คลอรีน,คาร์บอนไดออกไซต์ เป็นต้น นอกจากนั้นภายในบ่อน้ำร้อนบลูลากูนยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลายและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย อิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream&Sauna เพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย(มีบริการผ้าขนหนูให้ท่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วยสำหรับการแช่น้ำแร่ในบลูลากูน)จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเรคยาวิค
อิสระในการรับประทานอาหารเพื่อให้ท่านผ่อนคลายในการแช่น้ำแร่บลูลากูน

เข้าสู่ที่พัก Fosshotel Baron Reykjavik หรือเทียบเท่า


 วันที่เจ็ด เรคยาวิค – อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือ LOVER BOAT – จตุรัสดัมสแควร์ – ย่าน Red Light

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก Keflavik International Airport กรุงเรคยาวิก

07.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เที่ยวบินที่ FI500

12.40 น. เดินทางถึงสยามบินกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน)

ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจกเรือ (Lover Boat)ที่จะล่องไปตามลำคลองของเมือง ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มี ตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือจะได้ชม เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลังเข้าชม สถาบันเพชร(DIAMOND FACTORY) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ในปัจจุบันช่างฝีมือชาวดัชต์สามารถ CUTTING ได้ 12 เหลี่ยมทำให้เพชรมีความแวววาวมาก สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมฯล้ำค่าเชิญท่านเลือกซื้อเพชรน้ำดีพร้อมรับรองด้วย CERTIFICATE จากบริษัท ที่มีชื่อเสียง พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสในการเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกซื้อและชมสินค้าอื่นอย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย เช่น ROLEX,OMEGA,TISSOT,IWC รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL,DKNY,CHANEL,SWATCH,TOMMY HILFIGER. จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสดัมสแควร์ (DAMSQUARE) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่ากลางเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ อิสระในการเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนเนมที่บริเวณจตุรัสดัมสแควร์เช่น GUCCI, PRADA, และอื่นๆอีกมากมาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

เข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport หรือเทียบเท่า


  วันที่แปด อัมสเตอร์ดัม-กรุงเทพฯ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ หมู่บ้านเก่าที่รัฐบาลอนุรักษ์ไว้บริเวณนี้จะมีกังหันลมสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งชาวดัตช์ในอดีตใช้เป็นที่อยู่อาศัยและต้องใช้กังหันขนาดใหญ่นี้วิดน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรปัจจุบันซานส์คันส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ที่มาเยือนเนเธอร์แลนด์จะพลาดไม่ได้

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน** สคิปโพล อัมสเตอร์ดัม** เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ(มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี TAX REFUND ก่อนเช็คอิน)

14.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ CI066


  วันที่เก้า กรุงเทพฯ

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(2ท่าน/ห้อง)

ราคาเด็กต่ำกว่า12

(พักกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียงเสริม)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

29 SEP – 07 OCT 2016

99,900 บาท/ท่าน

96,900 บาท/ท่าน

22,900 บาท

06 – 14 OCT 16

99,900 บาท/ท่าน

96,900 บาท/ท่าน

22,900 บาท

20 -28 OCT 16

105,000 บาท/ท่าน

102,900 บาท/ท่าน

22,900 บาท

29 OCT – 06 NOV 16

99,900 บาท/ท่าน

96,900 บาท/ท่าน

22,900 บาท

05 – 13 NOV 16

99,900 บาท/ท่าน

96,900 บาท/ท่าน

22,900 บาท

12 – 20 NOV 16

99,900 บาท/ท่าน

96,900 บาท/ท่าน

22,900 บาท

19 – 27 NOV 16

99,900 บาท/ท่าน

96,900 บาท/ท่าน

22,900 บาท

22 – 30 NOV 16

99,900 บาท/ท่าน

96,900 บาท/ท่าน

22,900 บาท

ราคานี้จองภายในสิ้นเดือน มิ.ย. เท่านั้น หากจองหลังมิ.ย ราคา 105,900 บาท


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า

หมายเหตุ 1. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษ
หมายเหตุ 2. ขอสงวนสิทธิ์ปรับอัตราค่าบริการกรณีผู้เดินทางมีไม่ถึง 25 ท่าน (ผู้ใหญ่)


  อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- อัมสเตอร์ดัม -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

น้ำหนักกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม

โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท


  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ( เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพ)

ค่าทิปคนขับรถต่อท่าน 2 EURO/วัน

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน


  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท หลังการจองภายใน 3 วัน และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำร ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด


  เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

1.หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
7. หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษหลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด)

 • หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า

 • สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

 • เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

 • สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสาร แยกคนละชุด

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ

 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

  • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
  • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน

การยกเลิกการจองทัวร์
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
* ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
* เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

ถ้าท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรบกวนแจ้งบริษัทล่วงหน้า