โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว ยุโรป อิตาลี ล่องเรือเกาะเวนีส เจนัว ลาสเปเซีย ปิซ่า โรม 8 วัน 48,888

กำหนดการเดินทาง 12-19 ก,พ.48,888.- / 19-26 มี.ค.48,888.- /5-12 เม.ย.54,888.-/12-19 เม.ย.58,888.-


ยุโรป อิตาลี ล่องเรือเกาะเวนีส เจนัว ลาสเปเซีย ปิซ่า โรม 8 วัน 48,888


**ทัวร์ ยุโรป อิตาลี ล่องเรือเกาะเวนีส เจนัว ลาสเปเซีย ปิซ่า โรม 8 วัน 48,888 **Travel Europe

โบโลญจ์ญ่า – ล่องเรือเกาะเวนีส-เวนิส – เวโรนา - มิลาน - เจนัว– ลาสเปเซีย – ปิซ่า-ฟลอเรนซ์ – THE MALL OUTLET- ฟลอเร้นซ์ – โรม

เดินทางวันที่

12-19 ก,พ. / 19-26 มี.ค.48,888.-

5-12 เม.ย. 54,888.-

12-19 เม.ย. 58,888.-


 วันแรก กรุงเทพฯ- โบโลญจ์ญ่า

 22:00 น. พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
 01:05 น.ออกเดินทางสู่ เมืองโลญจ์ญ่า ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK385/EK093 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ กระเป๋าใบใหญ่เช็คทรูจากกรุงเทพฯสู่เมืองโบโลญจ์ญ่า)


 วันที่สอง โบโลญจ์ญ่า – ล่องเรือเกาะเวนีส

 12:35 น.เดินทางถึง สนามบินโบโลญจ์ญ่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระต่างๆ(เวลาท้องถิ่น) ถึง สนามบินเมืองโบโ,ญจ์ญ่าหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือสู่ เกาะเวนีส
แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่** เมืองเวนิส (VENICE) (259 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่งของประเทศ อิตาลี** เมืองที่แสนโรแมนติกที่ไม่เหมือนเมืองใดในโลก ไม่อนุญาตให้รื้อสิ่งก่อสร้างเก่าไม่มีรถยนต์ มีแต่เรือที่จำกัดไม่ให้เสียงดัง ดังนั้นทั่วโลกจึงหลงใหลมนต์เสน่ห์อันสุนทรีย์ของเวนิชตลอดมา เดินทางถึง เมืองเวนิส
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือยนต์ ไปตามลำคลองสู่ ท่าซานมาร์โค นำท่าน ชมจตุรัสซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ สิ่งก่อสร้างที่ เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล้ว เมื่อสมัยเวนิชยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ...ซึ่งเคยร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโล เดินทางไปเมืองจีน ชมโรงงานเป่าแก้วมูราโน ชมเทคนิคการเป่าแก้วซึ่งมีความชำนาญ และสอนกันในเฉพาะวงศ์ตระกูลเท่านั้น อิสระให้ท่าน เดินเล่นชมเมืองเวนิช และช้อปปิ้ง สินค้าที่มีให้เลือกมากมายเวนิชเป็นเมืองที่มีซอกเล็กซอกน้อยมากมาย ท่านจะเพลิดเพลินในการเดินเล่นในเวนิช
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RUSSOTT หรือเทียบเท่า


 วันที่สาม เวนิส – เวโรนา - มิลาน - เจนัว

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเวโรนา (VERONA) (125 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเวโรนา แคว้นเวเนโตในประเทศอิตาลี เมืองที่มากไปด้วยกลิ่นอายแห่งศิลปะ และวัฒนธรรมทื่ใครหลายๆคนอยากมาสัมผัสเมืองนี้อีกสักครั้ง เมืองสำคัญในประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงโค้งของแม่น้ำอดิเจ (Adige River) ไม่ไกลจากทะเลสาบการ์ดา ที่ตั้งนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นหลายครั้งจนกระทั่ง ค.ศ. 1956
นำท่านชมจตุรัสเออร์เบ (PIAZZA DELLE ERBE) ในสมัยโรมันเป็นที่ชุมนุมทางเศรษฐกิจการเมือง รวมทั้ง เป็นตลาดขายสมุนไพรเมื่อหลายร้อยปีก่อนด้วย ปัจจุบัน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีน้ำพุ ร้านกาแฟน่ารักน่านั่งเพลินๆ และร้านค้ามากมาย อีกทั้งยังเป็นตลาดขนาดย่อม ที่มีเอกลักษณ์ที่ต่างจากจัตุรัสใหญ่ของเมืองอื่นๆ ภายในจัตุรัส เป็นแหล่งขายผักผลไม้ และขายสมุนไพร ด้วย แต่ในช่วงกลางคืนจัตุรัสแห่งนี้จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่ออกมาสังสรรค์กันในยามราตรี
ชมบริเวณด้านนอกสนามกีฬาโรมันอารีน่า เวโรน่า (VERONA ARENA) สนามกีฬาโรมันอารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในยุคโรมัน ตั้งอยู่ในเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี สนามกีฬากลางแจ้งแห่งนี้ สร้างขึ้นใน ค.ศ.30 เป็นที่ใช้แสดงโชว์ ละคร และกีฬาต่างๆ ดึงดูดผู้ชมจากทั่วทุกสารทิศ แต่เดิมด้านนอกของอาคาร สร้างจากหินปูนสีขาวและสีชมพู แต่หลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใน ค.ศ. 1117 กำแพงด้านนอกก็พังทลายลงเกือบเหมด
ชมด้านบ้านจูเลียต เวโรนา (JULIET'S HOUSE VERONA) ที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิ ลเลี่ยม เชกส์เปียร์ โรมิโอและจูเลียต เรื่องนี้แต่งจากเรื่องจริงของคู่รักที่อาศัยอยู่ในนครเวโรนา ประเทศอิตาลี ภายในบ้านของจูเลียตจะเห็นระเบียงที่โรมิโอปีนเข้าหา จูเลียต รูปปั้นจูเลียตที่เป็นบรอนซ์ ปั้นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอกของ จูเลียตเพื่อขอพรให้สมหวังในความรัก
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่** มิลาน (MILANO) (170 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี** เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น ….
ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์
วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ
 นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนั้นหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สามารถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับลานกว้างแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ....
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOVA) (170 กิโลเมตร) เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี นอกจากนั้นเจนัวยังเป็นรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ที่ลิกูเรีย ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลอิตาลี ที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 และด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเดินเรือนี่เอง จึงส่งผลให้เมืองเจนัวกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ริมฝั่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั่งตะวันตกของอิตาลีไปโดยปริยาย
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (จีน)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MERCURE GENOVA หรือเทียบเท่า


  วันที่สี่ บูเจนัว – ลาสเปเซีย – ปิซ่า

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเปเซีย (LA SPEZIA) (78 กม.) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการค้า และการทหาร ..เดินทางถึง เมืองลาสเปเซีย… อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ย่านเมืองเก่า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (100 กิโลเมตร) แคว้นทัสคานีเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซ่า ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลเป็นเมืองที่เคยมีความสําคัญอย่างมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (จีน)
บ่าย นำท่าน** ถ่ายภาพกับหอเอนเมืองปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหินอ่อนที่พิสดารสูง 54 เมตร มี 8 ชั้น** แต่ละขั้นมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายวิจิตร ได้ลงมือสร้างเมื่อ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี ค.ศ. 1350 ใช้เวลานานถึง 176 ปี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลกความน่าอัศจรรย์อีกอย่างคือ เมื่อเริ่มสร้างได้ 4-5 ชั้น หอนี้ เริ่มเอียง แต่ไม่ถึงกลับพังทลายลงมาเพราะแรงที่จุดศูนย์ถ่วงเมื่อลากดิ่งลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ล้มยังทรงตัวอยู่ได้ เมื่อสร้างเสร็จยอดของหอเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนนี้ช่วยให้กาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผู้มีชื่อเสียงของโลกได้ทดลองเรื่องอัตราเร็วของเทห์วัตถุที่ตกลงมาจากที่สูง ที่ขึ้นชื่อในด้านความสัมพันธ์ของการสร้างกับแรงโน้มถ่วงของตัวอาคารที่สมดุลกันโดยบังเอิญได้ชื่อว่าเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอิตาลี
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NH PIZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


  วันที่ห้า ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – THE MALL OUTLET

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE) (70 กิโลเมตร) เมืองแห่งดอกไม้บาน ตำนานแห่งบ้านเกิดของศิลปินชื่อดังก้องโลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ไมเคิล แองเจโล และท่านศิลป์พีระศรี อดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของอิตาลีก่อนจะย้ายไปอยู่กรุงโรม เมืองที่มีความเจริญมั่งคั่งทางการค้า และเศรษฐกิจ เป็นเมืองที่มีความสวยงามจนท่านจะหลงไหล และถือเป็นเมืองต้นกำเนิดศิลปะแบบเรเนอซองส์อีกด้วย…
นำท่านชมย่านเมืองเก่า ชมดูโอโม่ประจำเมืองฟลอเร้นซ์ ที่มีความงดงามตามแบบเรเนอซองส์ ชมสะพานแวคคิโอ สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเร้นซ์ เดินผ่านร้านค้า และสินค้าที่วางขายอยู่มากมายที่ล่อตาล่อใจจนท่านอดใจไม่ได้ ชมจตุรัสซิญญอเรีย และชมรูปปั้นของเดวิท ชายหนุ่มรูปงามที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตำนานสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยเสรีภาพ ที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญต่างๆมากมายจนได้ฉายาว่าเป็น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมจตุรัสซานตาโกรเช่ สถานที่ฝังศพของไมเคิลแองเจโล อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า ชั้นนำของอิตาลี
เที่ยง รับประทานอาหารค่ำเที่ยงณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ THE MALL OUTLET กับสินค้าชั้นนำของอิตาลีหลากหลายยีห้อ เช่น อาร์มานี่ บาลองเชียก้า โบเตก้า เวนาต้า กุซซี่ เฟอร์รากาโม่ TOD’S PRADA เป็นต้น
ค่ำ ** อิสระอาหารค่ำภายใน OUTLET ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง**
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ART MIRO หรือเทียบเท่า


วันที่หก ฟลอเร้นซ์ – โรม

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROMA) (275 กิโลเมตร) เมืองหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอิตาลี ที่มีทั้งความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่บนแคว้นลาซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมีแม่น้ำไทเบอร์ (TIBER) ไหลผ่านกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานที่สำคัญ และเมืองเก่าโรมันจะอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ ส่วนฝั่งซ้ายเป็นรัฐวาติกัน และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีฐานะ และปัจจุบันเป็นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆทันสมัย เดินทางถึง กรุงโรม
จากนั้นนำท่าน เข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (SAN PIETRO) ในกรุงวาติกันนครรัฐ อิสระศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความยิ่งใหญ่ของศิลปะการออกแบบผลงานอันลํ้าค่าโดยปรมาจารย์บราเมนเต้ราฟาเอล และไมเคิล แองเจโล
นำท่าน ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง** ณ ภัตตาคาร**
บ่าย นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ชมน้ำพุเทรวี่จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง....
นำท่านชมย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว หลากหลายเชื้อชาติ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL ROMA LA RUSTICA หรือเทียบเท่า


  วันที่เจ็ด โรม – กรุงเทพฯ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ตามอิสระย่านถนน VIA CONDOTTI **จนได้เวลานัดหมาย
 นำท่านเดินทาง
สู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ**
 20.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK096/EK372(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไคโร กระเป๋าใบใหญ่เช็คทรูจากกรุงโรมสู่กรุงเทพฯ.)

  วันที่แปด กรุงเทพฯ

 18:040 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


  อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(2ท่าน/ห้อง)

ราคาเด็กต่ำกว่า12

(พักกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียงเสริม)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

12-19 ก,พ.59

48,888 บาท/ท่าน

48,888 บาท/ท่าน

7,500 บาท

19-26 มี.ค.59

48,888 บาท/ท่าน

48,888 บาท/ท่าน

7,500 บาท

5-12 เม.ย. 59

54,888 บาท/ท่าน

54,888 บาท/ท่าน

7,500 บาท

12-19 เม.ย. 59

58,888 บาท/ท่าน

58,888 บาท/ท่าน

7,500 บาท


**โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า

หมายเหตุ 1. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษ
หมายเหตุ 2. ขอสงวนสิทธิ์ปรับอัตราค่าบริการกรณีผู้เดินทางมีไม่ถึง 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) **
  หมายเหตุ


  อัตราค่าบริการนี้รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (ยื่นวีซ่าสถานฑูตเยอรมัน)Etats Schengen
  ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่ามัคคุเทศก์และค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท


  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
  ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
ค่าถ่ายรูป ณ สถานทูตเยอรมัน 180.-บาท กรณีที่ท่านเตรียมรูปถ่ายมาไม่ได้ตามขนาดของสถานฑูต
  ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์20 ยูโร / ทิป / ท่าน


  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้อง
ชำระล่วงหน้า 21 วันทำการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิกการจองทัวร์
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง
40 วันทำการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทำการ หักมัดจำ 10,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทำการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON
ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทำการ หัก 50%ของราคาทัวร์)
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทำการ)
* หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)
* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

หมายเหตุ
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ ห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง) : ยื่นวีซ่าเยอรมันทุกท่านต้องโชว์ตัวที่สถานทูต
เอกสารส่วนตัว
* หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
* รูปถ่ายสีขนาด กว้าง3.5 x สูง 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ส่วนของใบหน้าจากศรีษะถึงคางต้องยาว
3.5 ซ.ม.อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวม แว่นตาทุกชนิด)
* สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)
* สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ (ในกรณีที่ปลดเกษียณแล้ว)
หลักฐานการทำงาน
* หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-
วันเริ่มงาน
* กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับการจดทะเบียน การค้าทุกหน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่กรุ๊ปออกเดินทาง
* กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่
ประกอบการ,ที่ตั้ง
* ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด โดยจะต้องระบุตำแหน่ง-วันเริ่มงาน-เงินเดือน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน
* สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำเท่านั้น
กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็นเดือนปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนที่มีการเรียกเก็บเอกสาร บัญชีจะต้องมี 100,000
บาท ขึ้นไปพร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของ
บัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี**
* ในกรณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดา หรือ พี่น้อง และคู่สมรส

กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
* สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
* หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
* เด็กอายุต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง


 ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์icon_pdf_24
 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF FOXIT READER PORTABLE ใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: lertsiritravel
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779