เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน

เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน บินเอมิเรตส์ กุมภาพันธ์ มีนาคม ราคา 49,990 บาท


เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส


เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) Travel Europe

แฟรงเฟิร์ท – โคโลญจน์ – โวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลม(ซานสคาน)

บรูดจ์มรดกโลก – บรัสเซล

อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก

เยี่ยมชมโรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง – ปารีส


วันแรกของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง

21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ท ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373/EK043


วันที่สองของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – แฟรงเฟิร์ท – ไฮเดลเบิร์ก – โคโลญจน์

แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ : 0050+1-0355

08.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินเมืองแฟรงเฟิร์ท ประเทศเยอรมัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเชิญท่านเดินทางต่อโดย ...รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองแฟรงเฟิร์ท (FRANKFURT) (20 กม.) ประเทศเยอรมัน ศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร ให้ท่านได้ถ่ายรูป บริเวณย่านเมืองเก่า อาคารโรเมอร์, โบสถ์เซ็นต์ปอลด์ และอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) (88.7 กม.) รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ประเทศ เยอรมนี ...เมืองศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน ที่มีนักศึกษากว่า 30,000 คน และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8

นำท่านผ่านชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ.1300 ในรูปแบบศิลปะเรเนอซองส์ ชมถังหมักองุ่นเพื่อผลิตเป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจุได้ถึง 221,726 ลิตร ชมวิวสวยของปราสาทไฮเดลเบิร์กบนสะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ หรือโอลด์บริดจ์ ซึ่งทอด ข้ามแม่น้ำเนคการ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1786

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE) (253 กม.) ประเทศเยอรมนี เมืองใหญ่ริมแม่น้ำไรน์ มีศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะและอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อมีมหาวิหารขนาดใหญ่อลังการที่สุดในยุโรปเรียกกันว่า เคิล์นโดม และมีเทศกาลคานิวาลมีชื่อเสียงเริ่มขึ้นในวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที และ 11 วินาที ของทุกปีแล้วจะดำเนินจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเต้นรำของชุมชนต่างๆ การแต่งกายแบบแฟนซี ขบวนแห่ การดื่มกิน ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทุกสารทิศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า


เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส

วันที่สามของการเดินทาง โคโลญจน์ – โวเลนดัม – ซานสคาน – อัมสเตอร์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ (COLOGNE CATHEDRAL) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกในช่วงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำบรรจุอัฐิของกษัตริย์เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบสร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897 และที่มหาวิหารแห่งนี้ที่แม้ในปัจจุบันก็ยังมีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณข้างใต้และข้างๆมหาวิหารทำให้ทราบว่าชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจน์ไม่เคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแห่งนี้เลย

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโวเลนดัม (VOLENDAM) (275 กม.) หรือบางครั้งมักถูกเรียกว่า "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์เซ" (The Pearl Of The Zuiderzee) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านจะได้สัมผัสจริงๆ กับพื้นที่ที่ต่ำกว่าน้ำทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก...

น ำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (31.1 กม.) ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปัจจุบันว่า เวนิสแห่งทะเลเหนือ

ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด

ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมย่านแหล่งเพศพาณิชย์ ชมบริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่า และอนุสาวรีย์ทหารหาญ ถนนเรดไรท์ดีสทริค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก MERCURE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า


เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส

วันที่สี่ของการเดินทาง อัมสเตอร์ดัม – บรูจส์ – บรัสเซล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGGE หรือ BRUGES) (266 กม.) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ West Flanders ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยียม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยุคกลางที่มีความจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ล้วนถูกสร้างขึ้นในแบบโกธิคยุคดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันเมืองบรูจส์ได้กลายเป็นเมืองหลวงทางการพาณิชย์และวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของยุโรป นอกจากนี้แล้วบรูจส์ยังมีความโดดเด่นในด้านของผังเมือง ที่ทางตอนเหนือของเมืองมีลำน้ำที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทำให้บรูชเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” นั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) (101 กม.) ประเทศเบลเยี่ยม พักผ่อนสบายบนรถตลอดการเดินทาง…..
นำท่าน ชมอโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร

** ชมจัตุรัสลาก็รอง** ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขายดอกไม้ และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีสำหรับนักท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กำลังปัสสาวะ (ซึ่งเป็นน้ำพุ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก RAMDA BRUSSELS HOTEL หรือเทียบเท่า


เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส

วันที่ห้าของการเดินทาง บรัสเซล – ปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางต่อสู่ มหานครปารีส (PARIS) (308 กม.) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอไห้ได้เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้างทางจน...ถึงเมืองปารีส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระช้อปปิ้ง ถนนแฟชั่นชองซิเลเซย์ (Champ Elysees) ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เช่น Louis Vuitton, Chanel, Rolex ฯลฯ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หกของการเดินทาง ปารีส – สนามบินเมืองปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ชมมหาวิหารนอทเทรอดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL) ที่เป็นตัวอย่างผลงานด้านสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ที่วิเศษสุดไม่ว่าจะมองจากมุมไหนๆ ชมย่านนักศึกษาศิลปิน ย่านการค้า โอเปร่าเฮ้าส์ ถ่ายรูปคู่กับ ประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ชมหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส เลิศหรู อลังการ โรแมนติค มหัศจรรย์ ด้วยความสูง 984 ฟุต สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด…ถนนชองเชลิเช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทางอย่างน่าเดินเล่น ต้นแบบถนนราชดำเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์แมดดิแลน ที่สร้างแบบกรีกโบราณ โดมแองวาลิค สถานที่เก็บพระศพของนโปเลียน ถ่ายรูปคู่กับปิรามิดแก้ว หน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ท่ามกลางแสง สี และสถาปัตยกรรม สถานที่ราชการ และอาคารอันสำคัญของปารีส ซึ่งต่างอนุรักษ์ความงดงาม คลาสลิค ไว้ได้อย่างงดงามน่าประทับใจ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

21.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK073/EK418

วันที่เจ็ดของการเดินทาง ดูไบ – ประเทศไทย

แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ : 06.30+1-08.50

18.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ


  อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(2ท่าน/ห้อง)

ราคาเด็กต่ำกว่า12

(พักกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียงเสริม)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

9-15 ก.พ.

49,900 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท

24 ก.พ. – 2 มี.ค.

49,900 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท

3-9 มี.ค.

49,900 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท

17-23 มี.ค.

49,900 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท

23-29 มี.ค.

49,900 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท

31 มี.ค. – 6 เม.ย.

49,900 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า


อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด ไป-กลับตามกรุ๊ปเท่านั้น

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ

ค่าวีซ่าเช็งเก้น

ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท


อัตรานี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

ค่าทิปคนขับรถ 10 ยูโร / ท่าน ทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร / ท่าน


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท

 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการ

 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก

 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์

 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

 • การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

ลูกค้าโชว์ตัวทุกโปรแกรม
* เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :

 • หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สำหรับท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาด้วย เพื่ออ้างอิงกับทางสถานทูต)

 • รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35mm*45mm นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)

 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ

 • สำเนาใบสูติบัตรกรณีที่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

 • สำเนาทะเบียนสมรส

 • สำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

 • หลักฐานการเงิน โดยต้องขอจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมสำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)

 • หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

 • กรณีเป็นพนักงานจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราของบริษัท

 • กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ จดหมายรับรองจากหน่วยงานและสำเนาบัตรราชการ พร้อมประทับตราองค์กร เกษียณอายุราชการ สำเนาบัตรข้าราชการเกษียณอายุ 1 ใบ

 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
  สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อม
  ทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
  กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
  จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา พร้อมประทับตราสถาบัน

 • เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
  จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตร
  กับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปทำที่สำนักงานเขตที่ทำเบียนบ้านอยู่ (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) และบิดาหรือมารดจะต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่า

 • กรณีเป็นแม่บ้าน
  สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ
  พร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีด้วยกัน)

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่ เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป ร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 • ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แล้วข้างต้น