โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 64,900

กำหนดการเดินทาง 22-30 ต.ค. 64,900./3-11 ธ.ค/23-31 ธ.ค. 64,900.-/26 ธ.ค.-3 ม.ค. 68,900./29 ธ.ค.-6 ม.ค. 68,900.-ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตลีย ฮังการี 9 วัน 64,900

ทัวร์ ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตลีย ฮังการี 9 วัน 64,900Travel Europe

มิวนิค-มาเรียนพาท-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานไตน์ มหาวิหารเซ็นต์สเตฟาน-ซาลสเบิร์ก-บ้านโมสาร์ท-ฮอลสตัท(เมืองมรดกโลก) เชสกี้ คลุมลอฟ-คาร์โลวี่วารี่-ปราสาทแห่งกรุงปราก เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน-ช้อปปิ้ง PARNDORF OUTLET-บูดาเปสต์ บราทิสลาวา-นูเรมเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ท

 • เดินทางวันที่ 22-30 ต.ค. 64,900.-
 • 3-11 / 23-31 ธ.ค. 64,900.-
 • 26 ธ.ค.-3 ม.ค. 68,900.-
 • 29 ธ.ค.-6 ม.ค. 68,900.-

 วันแรก กรุงเทพฯ- มิวนิค

 17.30 น. พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว D ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบิน โอมานแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
 20.40 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WY 816 / WY 123 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต )


 วันที่สอง มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์

 06.55 น.เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น ( 131 กม. ) เพื่อนำท่าน นั่งรถบัสเล็ก ขึ้นถ่ายรูปกับความสวยงามของ **ปราสาทนอยชวานสไตน์

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นำท่านชมเมืองมิวนิคที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน(Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสาคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์ ร้านค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงโด่งดังของยุโรป
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร เมนู ขาหมูเยอรมัน
 เข้าพัก PARKINN BY REDISON HOTEL หรือเทียบเท่า


 วันที่สาม ซาลเบิร์ก (ออสเตรีย)-ฮอลสตัท-เวียนนา

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบิร์ก (Salzburg) ( 158 กม. )เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศที่นี่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรคจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค เมืองซาลส์เบิร์ก เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ท และเป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997
นำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง และเดินเข้าชมบริเวณ ของ สวนมิราเบลที่งดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด์ ออฟ มิวสิค เดินเล่นบน ถนนเกไตร ย่านช้อปปิ้งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ตตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (Hallstatt) ( 73 กม. ) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสายบ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
 เข้าพัก AUSTRIA TREND EVENTHOTEL PYRAMIDE HOTEL หรือเทียบเท่า


 วันที่สี่ เวียนนา - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - บูดาเปสต์

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
นำท่านชม พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน คาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยส์วิตตอง ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม
นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ราชาเพลงวอล์ท โยฮันสเตร้าท์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้า โดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตก และฝั่งเปสต์เป็นเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก
นำท่าน ถ่ายรูปกับ ป้อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปีค.ศ.1241จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้
จากนั้นถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร /
นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคารจีน
เข้าพัก **MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL ** หรือเทียบเท่า


 วันที่ห้า บูดาเปสต์ - เบอร์โน่ - ปราก

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 นำท่านเดินทางสู่ เบอร์โน หรือบรึนน์ ในภาษาเยอรมัน เมืองใหญ่อันดับสองของสาธารณรัฐเช็ก (รองจากกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศ) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นเมืองหลวงของเขตเซาท์มอเรเวีย นอกจากนี้ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมาซาริคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเบอร์โน
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก นำท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม และท่านจะได้พบกับนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณที่มีตุ๊กตาปริศนาธรรม อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงปราก
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคารจีน
เข้าพัก DUO PRAGUE หรือเทียบเท่า


วันที่หก ปราก - คาโรวีวารี่ - เชสกี้คลุมลอฟ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล
นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปราก ที่อยู่คนละฝั่งแม่น้า ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆมากมาย
จากนั้นนำท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจาราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม
นำท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
 บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคารจีน
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวารี่ (128 กม.) เมืองคาร์โลวารี่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำวัลตาว้า เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยป่าไม้ และโด่งดังจากเรื่องราวของน้าแร่ร้อน นาท่านเดินชม เมืองคาร์โลวารี หรือที่รู้จักในนาม “เมืองน้าแร่” เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้าเทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็นของที่ระลึก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เชสกี้คลุมลอฟ (Cesky Krumlov) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเชกมีชือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทกรุมลอฟเมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึงของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษีต่อมาใน ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองทีได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลียนแปลงทางสังคมของประเทศ ชม ปราสทาเชสกีกรุมลอฟ Cesky Krumlov Castle ซึงเป็ นปราสาททีใหญ่เป็นอันดับสองของ Czech⇚จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เชสกี้คลุมลอฟ (Cesky Krumlov) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเชกมีชือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทกรุมลอฟเมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึงของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษีต่อมาใน ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองทีได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลียนแปลงทางสังคมของประเทศ ชม ปราสทาเชสกีกรุมลอฟ Cesky Krumlov Castle ซึงเป็ นปราสาททีใหญ่เป็นอันดับสองของ Czech

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคารจีน
เข้าพัก OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า


 วันที่เจ็ด เชสกี้คลุมลอฟ -นูเรมเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ท

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์น่าชมเป็นอย่างยิ่ง นำท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์ วิหารสวยประจำเมือง และ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สินค้าต่างๆ ในย่านเมืองเก่า
กลางวัน iรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ท (225 ก.ม.) เมืองใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจและการธนาคารที่สำคัญที่สุดของเยอรมัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร
เข้าพัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่แปด แฟรงเฟิร์ท - สุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชม จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มีบ้านไม้ทรงเยอรมัน ที่ได้สร้างจาลองมาจากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ตรงกันข้ามกับจตุรัสจะเป็น ไคเซอร์ ฮอลล์ หรือห้องโถงแห่งราชันย์ ที่กษัตริย์ทุกพระองค์จะกระทาพิธีสวมมงกุฏ ณ สถานที่นี้ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ได้ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
 20.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY-114 / WY-815 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต)


 วันที่เก้า กรุงเทพฯ

 19.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ค่าบริการ

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
(2ท่าน/ห้อง)
ราคาเด็กต่ำกว่า12
(พักกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
22-30 ต.ค.5864,900 บาท/ท่าน62,900 บาท/ท่าน7,000 บาท
3-11 ธ.ค.58 วันพ่อ64,900 บาท/ท่าน62,900 บาท/ท่าน7,000 บาท
23-31 ธ.ค.5864,900 บาท/ท่าน62,900 บาท/ท่าน7,000 บาท
26 ธ.ค. – 3 ม.ค.58 ปีใหม่68,900 บาท/ท่าน66,900 บาท/ท่าน7,000 บาท
29 ธ.ค. - 6 ม.ค.58 ปีใหม่68,900 บาท/ท่าน66,900 บาท/ท่าน7,000 บาท


 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ, ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษ
ขอสงวนสิทธิ์ปรับอัตราค่าบริการกรณีผู้เดินทางมีไม่ถึง 25 ท่าน (ผู้ใหญ่)

 เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้อง ชำระล่วงหน้า 21 วันทำการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 ค่าบริการนี้รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (ยื่นวีซ่าสถานฑูตเยอรมัน)Etats Schengen
  ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่ามัคคุเทศก์และค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
ค่าถ่ายรูป ณ สถานทูตเยอรมัน 180.-บาท กรณีที่ท่านเตรียมรูปถ่ายมาไม่ได้ตามขนาดของสถานฑูต
 ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์20 ยูโร / ทิป / ท่าน
หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ ห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง) : ยื่นวีซ่าเยอรมันทุกท่านต้องโชว์ตัวที่สถานทูต เอกสารส่วนตัว
 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด กว้าง3.5 x สูง 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ส่วนของใบหน้าจากศรีษะถึงคางต้องยาว 3.5 ซ.ม.อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวม แว่นตาทุกชนิด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ (ในกรณีที่ปลดเกษียณแล้ว) หลักฐานการทำงาน
 • หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง- วันเริ่มงาน
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับการจดทะเบียน การค้าทุกหน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่กรุ๊ปออกเดินทาง
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่ ประกอบการ,ที่ตั้ง
 • ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด โดยจะต้องระบุตำแหน่ง-วันเริ่มงาน-เงินเดือน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) หลักฐานการเงิน
 • สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำเท่านั้น กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็นเดือนปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนที่มีการเรียกเก็บเอกสาร บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไปพร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของ บัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
  สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี
 • ในกรณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดา หรือ พี่น้อง และคู่สมรส

กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
 • สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
 • เด็กอายุต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 กรณียกเลิกการเดินทาง
 • หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วันทำการ)
 • หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทำการ หักมัดจำ 10,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทำการ)
 • หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทำการ หัก 50%ของราคาทัวร์)
 • หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทำการ)
 • หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

 ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์icon_pdf_24
 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF FOXIT READER PORTABLE ใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: lertsiritravel
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779