โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว ยุโรปตะวันออกเยอรมัน-เช็ก-ออสเตรีย-ฮังการี 8 วัน 5 คืน 49,999 บาท

กำหนดการเดินทาง กันยายน ถึง เดือน ตุลาคม ราคาเริ่ม 49,999 บาท Emirate airlines (EK)เยอรมัน-เช็ก-ออสเตรีย-ฮังการี 8 วัน 5 คืน


ทัวร์ ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-เช็ก-ออสเตรีย-ฮังการี 8 วัน 5 คืน เริ่ม 49,999 บาทTravel Europe

ปราสาทนอยชวานสไตน์- คาร์โลวี่วารี่ – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบลินซ์-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน SHOPPING PARNDOF OUTLET ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เดินทางโดยสายการบินชั้นนำของโลกEmirate airlines (EK) Airbus 380 free wifi


 วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 แถว Tเคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) **พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเอกสารการเดินทางและกระเป๋าเดินทางบริเวณเคาน์เตอร์

21.05 น. ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยเที่ยวบินที่ EK373 / EK053 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ)


 วันที่สอง กรุงมิวนิค (เยอรมนี)– ปราสาทนอยชวานสไตน์

 08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นเท่านั้น) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาท ซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลแนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง มิวนิค ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน(Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิคถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสาคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


 วันที่สาม นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวีวารี่ - ปราก

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้าเทปล่า เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยป่าไม้ และโด่งดังจากเรื่องราวของน้าแร่ร้อน

นำท่านเดินชม เมืองคาร์โลวารี หรือที่รู้จักในนาม “เมืองน้าแร่” เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้าเทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้าพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้าแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทาจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็นของที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง เป็ดโบฮีเมีย

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก นาท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่ว ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม

นำท่านชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้าวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล
นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปราก ที่อยู่คนละฝั่งแม่น้า ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสาคัญๆมากมาย

จากนั้นนนำท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจาราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม นาท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้าวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สาคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 เข้าสู่ที่พัก CPI HOTEL หรือเทียบเท่า


  วันที่สี่ เชสกี้คลุมลอฟ-ฮอลสตัท

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ เมืองเชสกีกรุมลอฟ Cesky Krumlov เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเชกมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทกรุมลอฟเมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึงของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาใน ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองทีได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลียนแปลงทางสังคมของประเทศ
ชม ปราสาทเชสกีครุมลอฟ Cesky Krumlov Castle ซึ่งเป็นปราสาททีใหญ่เป็นอันดับสองของ Czech

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (Hallstatt) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 เข้าสู่ที่พัก PARK INN HOTEL หรือเทียบเท่า


  วันที่ห้า เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – SHOPPING OUTLET – บาติสลาวา

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเป็นเมืองเกิดของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง ชม อนุสาวรีย์ โยฮันส์ สเตราท์ ในสวนสาธารณะสตัทปาร์ค

นำท่านเข้าชมภายในห้อง พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม

ท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน คาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยส์วิตตอง ร้านนาฬิ บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ปราสาทฮอฟบวร์ก

ท่านเดินทางสู่ OUTLET ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ราคาถูก ในหลายๆยี่ห้อ

อิสระกับการรับประทานอาหารเที่ยง เพื่อให้ท่านได้มีเวลามากๆในการช้อปปิ้ง กรณีท่านใดหิว สามารถหาซื้อรับทานได้ใน OUTLET

เที่ยงอิสระ รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวัค นำท่านชมย่านเมืองเก่าบาติสลาว่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก บูดาเปสต์-มหาวิหารแมททิอัส

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้าดานูบแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก

ท่านชม นครบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้า โดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตก และฝั่งเปสต์เป็นเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก ถ่ายรูปกับ ป้อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปีค.ศ.1241จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้

จากนั้น ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร นำท่านถ่ายรูป กับ ลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี

นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ณ ถนน VACI UTCA และ ANDRIASSY UTCA

ค่ำ อิสระกับการรับประทานอาหารมื้อค่ำ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ หรือนั่งรับประทานอาหารแบบชนชาวแม็กยาร์ ริมแม่น้ำดานูบ

เข้าสู่ที่พักDANUBIUS HOTEL BUDAPEST หรือเทียบเท่า


  วันที่เจ็ด นครบูดาเปสต์ -กรุงเทพฯ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมทั้งเก็บสัมภาระ
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

15.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย เที่ยวบินที่ EK112 / EK 384 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ)


วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(2ท่าน/ห้อง)

ราคาเด็กต่ำกว่า12

(พักกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียงเสริม)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

14-21 ก.ย.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท

21 – 28 ก.ย.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท

24 ก.ย. – 1 ต.ค.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท

5-12 ต.ค.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท

15-22 ต.ค.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท

16-23 ต.ค.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท

18-25 ต.ค.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท

21-28 ต.ค.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท

22-29 ต.ค.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท

23-30 ต.ค.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท

29-5 พ.ย.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท

12-19 พ.ย.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท

23-30 พ.ย.

49,999 บาท/ท่าน

47,999 บาท/ท่าน

8,500บาท


**โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า

หมายเหตุ 1. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษ
หมายเหตุ 2. ขอสงวนสิทธิ์ปรับอัตราค่าบริการกรณีผู้เดินทางมีไม่ถึง 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) **
  หมายเหตุ


  อัตราค่าบริการนี้รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ

ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (ยื่นวีซ่าสถานฑูตเยอรมัน)Etats Schengen

  ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่ามัคคุเทศก์และค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท

ค่าวีซ่าเช็งเก้น


  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

  ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)

  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด

ค่าถ่ายรูป ณ สถานทูตเยอรมัน 180.-บาท กรณีที่ท่านเตรียมรูปถ่ายมาไม่ได้ตามขนาดของสถานฑูต

  ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์20 ยูโร / ทิป / ท่าน

  ค่าทิปสำหรับ คนขับรถ 12 ยูโร / ทิป / ท่าน


กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...

ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์

 • ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระล่วงหน้า 45 วันทำการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า

การยกเลิกการจองทัวร์

 • หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง40 วันทำการ)

 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก

 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์

 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่

 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

หมายเหตุ
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ ห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 • เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง) : ยื่นวีซ่าเยอรมันทุกท่านต้องโชว์ตัวที่สถานทูต
  เอกสารส่วนตัว

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า

 • รูปถ่ายสีขนาด กว้าง3.5 x สูง 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ส่วนของใบหน้าจากศรีษะถึงคางต้องยาว 3.5 ซ.ม.อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวม แว่นตาทุกชนิด)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)

 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 • สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ (ในกรณีที่ปลดเกษียณแล้ว)หลักฐานการทำงาน

 • หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน

 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับการจดทะเบียน การค้าทุกหน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่กรุ๊ปออกเดินทาง

 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่ประกอบการ,ที่ตั้ง

 • ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด โดยจะต้องระบุตำแหน่ง-วันเริ่มงาน-เงินเดือน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)หลักฐานการเงิน

 • สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำเท่านั้นกรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็นเดือนปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนที่มีการเรียกเก็บเอกสาร บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไปพร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของ บัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)

** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี**

 • ในกรณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดา หรือ พี่น้อง และคู่สมรส

กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

 • สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)

 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)

 • เด็กอายุต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779