โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8วัน MS

กำหนดการเดินทาง 5-12/19-26ธ.ค.57,900/27 ธ.ค.-3ม.ค/30ธ.ค.-6ม.ค.65,900เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส


ทัวร์ ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 64,900Travel Europe

แฟรงเฟิร์ท-โคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือแม่น้ำไรน์-ล่องเรือหลังคากระจกอัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ปารีส ดัมสแควร์-บรัสเซล-กรังปลาส-เมเนเก้นพิส ปารีส-แวร์ซายน์-ไอเฟล-ประตูชัย-ช้อปปิ้ง


วันแรก กรุงเทพฯ- มิวนิค

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EGYPT AIR (MS) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง


วันที่สอง แฟรงเฟิร์ท

 ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ MS 961 / MS 787 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไคโร
14.55 น ถึงสนามบิน เมืองแฟรงเฟิร์ท ในเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเชิญท่านเดินทางต่อโดย รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมือง ชมย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นท์ปอล์ด โบสถ์ประจำเมืองของนครแฟรงเฟิร์ท ชมอาคารโรเมอร์สแควร์ ถ่ายรูปกับแม่น้ำไมน์ ที่ไหลเข้ามาในกลางเมืองแฟรงเฟิร์ท
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พักLEONARDO ROYAL HOLIDAYหรือเทียบเท่า


วันที่สาม ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โคโลญจน์ – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เซ็นท์กอล์ เพื่อ ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งของแม่น้ำไรน์ เรือจะนำท่านไปถึง เมืองบ๊อบปาร์ด
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโคโลนญ์ ชมความสวยงามของ มหาวิหารแห่งโคโลนญ์ ซึ่งอยู่บริเวณแม่น้ำไรน์ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่า ระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปัจจุบันว่า เวนิสแห่งทะเลเหนือ
นำท่านเที่ยวชม บริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่า และอนุสาวรีย์ทหารหาญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นำท่านชม เรดไรท์สตรีท ซึ่งเปรียบกับสเมือนพัฒพงษ์บ้านเรา
ที่พัก MERCURE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ อัมสเตอร์ดัม

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม และจากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโวเลนดัม ท่านจะได้สัมผัสจริงๆ กับ พื้นที่ที่ต่ำกว่าน้ำทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้ากับความสวยงามสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ต่อคนไทย ศาลโลก ในครั้งที่มีการตัดสินคดีเขาพระวิหาร
นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด นำท่านชมการสาธิตการเจียระไนเพชร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก MERCURE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า เบลเยี่ยม – ปารีส (ฝรั่งเศส)

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม
นำท่านชมจัตุรัส ลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขายดอกไม้ และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่างๆ คุณภาพดีสำหรับนักท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปั้น MANNEKKENPIS เป็นรูปปั้นเด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กำลังปัสสาวะ (ซึ่งเป็นน้ำพุ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ มหานคร ปารีส ระยะทาง 300 กิโลเมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก MERCURE PARIS HOTELหรือเทียบเท่า


วันที่หก ปารีส-ชมเมือง-พระราชวังแวร์ซาย

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ถึงเวลานัดหมายนำคณะเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยรถโค้ช นครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของ ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต
จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดีตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีสชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านปลอดภาษีเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูกอาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมายรวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส ณ ห้างลาฟาแยสต์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พักMERCURE PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด ปารีส - กรุงเทพฯ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำคณะเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ เชิญท่านอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
__น.คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 800 / MS 960 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ไคโร

วันที่แปด กรุงเทพฯ

13.50น.คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ในเวลาท้องถิ่น


อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(2ท่าน/ห้อง)

ราคาเด็กต่ำกว่า12

(พักกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียงเสริม)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

5-12/12-19/19-26 ธ.ค.

57,900 บาท/ท่าน

56,900 บาท/ท่าน

8,500 บาท

26 ธ.ค.-2 ม.ค./27 ธ.ค.-3 ม.ค./30 ธ.ค.-6 ม.ค.

65,900 บาท/ท่าน

64,900 บาท/ท่าน

8,500 บาท

16-23/23-30 ม.ค./30 ม.ค.-6 ก.พ.

57,900 บาท/ท่าน

56,900 บาท/ท่าน

8,500 บาท

26 ธ.ค. – 3 ม.ค.58 ปีใหม่

68,900 บาท/ท่าน

66,900 บาท/ท่าน

7,000 บาท

6-13/13-20/20-27 ก.พ./27 ก.พ.-5 มี.ค.

57,900 บาท/ท่าน

56,900 บาท/ท่าน

8,500 บาท

5-12/12-19/19-26 มี.ค./26 มี.ค.-3 เม.ย.

57,900 บาท/ท่าน

56,900 บาท/ท่าน

8,500 บาท


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า

หมายเหตุ 1. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษ
หมายเหตุ 2. ขอสงวนสิทธิ์ปรับอัตราค่าบริการกรณีผู้เดินทางมีไม่ถึง 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) **
  **หมายเหตุ


  อัตราค่าบริการนี้รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (ยื่นวีซ่าสถานฑูตเยอรมัน)Etats Schengen
  ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่ามัคคุเทศก์และค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท


  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
  ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
ค่าถ่ายรูป ณ สถานทูตเยอรมัน 180.-บาท กรณีที่ท่านเตรียมรูปถ่ายมาไม่ได้ตามขนาดของสถานฑูต
  ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์20 ยูโร / ทิป / ท่าน


  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้อง
ชำระล่วงหน้า 21 วันทำการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิกการจองทัวร์
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง
40 วันทำการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทำการ หักมัดจำ 10,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทำการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON
ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทำการ หัก 50%ของราคาทัวร์)
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทำการ)
* หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)
* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

หมายเหตุ
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ ห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง) : ยื่นวีซ่าเยอรมันทุกท่านต้องโชว์ตัวที่สถานทูต
เอกสารส่วนตัว
* หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
* รูปถ่ายสีขนาด กว้าง3.5 x สูง 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ส่วนของใบหน้าจากศรีษะถึงคางต้องยาว
3.5 ซ.ม.อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวม แว่นตาทุกชนิด)
* สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)
* สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ (ในกรณีที่ปลดเกษียณแล้ว)
หลักฐานการทำงาน
* หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-
วันเริ่มงาน
* กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับการจดทะเบียน การค้าทุกหน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่กรุ๊ปออกเดินทาง
* กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่
ประกอบการ,ที่ตั้ง
* ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด โดยจะต้องระบุตำแหน่ง-วันเริ่มงาน-เงินเดือน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน
* สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำเท่านั้น
กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็นเดือนปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนที่มีการเรียกเก็บเอกสาร บัญชีจะต้องมี 100,000
บาท ขึ้นไปพร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของ
บัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี**
* ในกรณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดา หรือ พี่น้อง และคู่สมรส

กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
* สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
* หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
* เด็กอายุต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง


 ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์icon_pdf_24
 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF FOXIT READER PORTABLE ใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: lertsiritravel
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779