โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว ภูฏาน 4วัน3คืน 42,900 บาท

ท่องเที่ยว-ทัวร์ภูฏาน เดือน กรกฎาคม สิงหาคม


ท่องเที่ยวภูฏาน Phunakha Dzong-Taktsang-national Memorial Chorten


 ไฮไล โปรแกรม

Dochula pass จุดชมวิวโดชูล่า ตั้งบนเขามีจุดชมวิวสวยงาม

Punakha DZong พูนาคา ซอง มีความยิ่งใหญ่และสวยงาม

วัดชิมิคาลัง - พระมหาสถูปอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

Buddha view Point-สวนสัตว์ ชม The Takin สัตว์ประจำชาติ ภูฏาน

ทาชิโชซอง

-วัดทักซัง เป็นที่สุดแห่งการมาภูฎาน ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ถึง

วัดคิชู

โปรแกรมทัวร์ ภูฎาน ตั๊กซัง 4 วัน 3 คืนTravel Bhutan

วันแรก กรุงเทพฯ – พาโร – พูนาคา (Punakha)-Dochula pass จุดชมวิวโดชูล่า- Punakha DZong พูนาคา ซอง- (--/L/D)

04.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินภูฏาน เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินภูฏาน เที่ยวบินที่ B3701 แวะรับ-ส่งผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง กัลกัตตา ท่านไม่ต้องลงจากเครื่อง รอประมาณ 20นาที เครื่องออก มุ่งหน้าสูง พาโร

09.55 น. ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ที่ สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นไกด์ ท้องถิ่นมารับท่านที่สนามบินเมืองพาโร นำท่านเดินทางสู่เมืองเก่า พูนาคา (Punakha)

เที่ยง แวะพักรับประทานอาหาร ณ Dochula Cafeteria

หลังจากนั้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ Dochula pass จุดชมวิวโดชูล่า (DOCHULA) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถูป 108 องค์ที่ถูกโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชาย ในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย ตั้งอยู่ระหว่างทางเมืองทิมพู-ปูนาคา จะข้ามช่องเขาโดชูลา (Dochula Pass) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทาง ณ ระดับน้ำทะเลปานกลางบนเนินสูงสุดจะมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีหลังคาครอบแบบอย่างของภูฏาน ซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่บนสุดและยังมีสถูปขนาดเล็กๆอีก 108 องค์อยู่รายล้อม สร้างขึ้นเป็นมงคล ปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสันเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา วันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว "เทือกเขาหิมาลัย" อย่างชัดเจน

เดินทางต่อไปที่เมือง พูนาคา เพื่อชม Punakha DZong พูนาคา ซอง เป็นวัดที่สวยงาม ใหญ่โต ตั้งติดแม่น้ำ วิวภูเขาล้อมลอบ เดินข้างสะพานเพื่อผ่านแม่น้ำไปยังตัววัด
สร้างขึ้นเมื่อปี 1637 โดย Zhabdrung Nawang Namgyel และมีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองทิมพูด้วยเหตุนี้กษัตริย์ ภูฎานและสมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาพูนาคาในฤดูหนาว (เดือน พย-เมย) พูนาคาจึงเปรียบสะเหมือน เมืองหลวงฤดูหนาว ในขณะที่ทิมพูเป็นเมืองหลวงฤดูร้อน และ เป็นเมืองหลวงทางราชการ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ hotel Pema Karpo หรือ เทียบเท่า


## วันที่ สอง Punakha to Thimphu - วัดชิมิคาลัง - พระมหาสถูปอนุสรณ์สถานแห่งชาติ -Buddha view Point-สวนสัตว์ ชม The Takin สัตว์ประจำชาติ ภูฏาน- ทาชิโชซอง ( Tashicho Dzong)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านไปยัง วัดชิมิคาลัง หรือ วัดแห่งการเกิด สร้างเมื่อศตวรรษที่ 15 โดยท่าน Drukpa Kuenley นักบวชลามะผู้ที่เต็มไปด้วยเวทย์มนต์พลังลึกลับและอิทธิปาฎิหาริย์ ท่านได้สะกดวิญญาณนางปีศาจร้ายที่แฝงตัวมาในรูปของสุนัขสีแดงเอาไว้ใต้เจดีย์ด้วยเครื่องมือที่เป็นรูปอวัยวะเพศชาย ทำให้วัดแห่งนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า No Dog Temple และยังได้เนรมิตรแพะผสมวัวให้กลายเป็นตัวทาคินอีกด้วย ชาวภูฎานจึงนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลังชีวิตและการขอบุตรกันที่วัดชิมิลาคัง ซึ่งในโบสถ์จะมีรูปบูชาของท่าน และจะมีพระลามะทำพิธีให้พรด้วยการใช้เครื่องหมายเพศชายและคันธนูเคาะเบาๆที่ศรีษะ จากนั้นจะรินน้ำมนต์ซึ้งตามธรรมเนียมเราต้องใช้ฝ่ามือทั้งสองรับน้ำมนต์มาแตะที่ริมฝีปากก่อนที่จะนำไปลูบที่ศรีษะ

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร

จากนั้นนำท่านไปยัง พระมหาสถูปอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) สร้างขึ้นเมื่อปี 1974 เป็นสถูปที่พระเจ้า จิกมี ดอร์จี วังชุก ซึ่งเป็นพระชนกของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน (พระเจ้า จิกมี ซิงเย วังชุก) พระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 ที่ปกครองภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ. 1952-1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Merdernization) มีประสงค์จะสร้างเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจา และใจ หรือตรีภาคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยโปรดเกล้าฯให้จารึกพระธรรมคำสอนลงบนแผ่นทองเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนภาควจี โปรดเกล้าฯให้สร้างพระพุทธรูปพันองค์เป็นสัญลักษณ์แทนภาคกาย

หากแต่สถูปที่ทรงตั้งพระทัยจะให้เป็นสัญลักษณ์แทนภาคมโนนั้นยังสร้างไม่แล้วเสร็จ พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ... พระราชชะนีอาชิพุนโช โชกรน จึงดำริให้ดำเนินการสร้างต่อไป เพื่อถวายเป็นพระเกียรติ และเป็นอนุสรณ์แห่งพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ที่ชาวภูฏานให้ความรักและศรัทธาเสมอมา

หลังจากนั้นนำท่านชม Buddha view Point สักการะพระใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สามารถชมวิวเมืองทิมพูได้ทั้งเมือง เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแหห่งหนึ่งของภูฏาน
นำท่านไปยังสวนสัตว์ เพื่อชม The Takin ทาคิน เป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน

เดินทางไปยัง ทาชิโชซอง (ตาชิโชซอง Tashicho Dzong) สัญลักษณ์ของทิมพูการมาเที่ยวภูฏานที่พลาดไม่ได้คือการมาชม ทาชิโชซอง หรือ ทิมพูซอง เป็นตัวอาคารขนาดมหึมา เป็นสถาปัตยกรรมภูฏานที่งดงามดูประหนึ่งพระบรมมหาราชวังอยู่ริมแม่น้ำและเชิงเขา เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู ประกอบด้วยคณะสงฆ์ และข้าราชการระดับสูงภายในซองมีกลุ่มอาคารที่แยกออกเป็นเขตสังฆาวาส และเขตฆราวาสกับลานอเนกประสงค์ สถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา หอกลางเป็นหอสูงสามชั้นอยู่ตรงกลาง เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญและที่พำนักสงฆ์ห้องบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ ทาชิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สร้างสมัยศตวรรษที่ 12 โดย ท่านดรุง งาวัง นัมเกล และบริเวณอันใกล้ท่านจะได้เห็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระราชาธิบดีจิกมี่ด้วย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้าที่พัก Hotel Pedling หรือ เทียบเท่า


วันที่สาม Thimphu To paro-วัดทักซัง (Taktshang Goemba)-Kitchu Monastery วัดคิชู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นำท่าน วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) วัดตักซัง ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร ชายเขตเมืองพาโร วัดตักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตหิมาลัยภายในเขตวัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งสิ้น 13 แห่ง ล้วนมีความเป็นมาเกี่ยวข้องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของภูฐาน
ทักซัง แปลว่า “รังเสือ” ที่มาของชื่อย้อนกลับไปเมื่อครั้งแรกสร้างวัด โดยมีตำนานเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยศตวรรษที่ 8 ในครั้งนั้น คุรุ รินโปเซทรงขี่นางเสือตัวหนึ่งเหาะมาจากเมืองเค็นปาจงในแคว้นกูร์เตมายังตักซัง (ชาวภูฏานเชื่อว่า แท้จริงแล้ว นางเสือตัวนี้คือศักติของท่านคุรุรินโปเซจำแลงกายมา) แล้วเข้าบำเพ็ญสมาธิอยู่ในถ้ำรังเสือนานสามเดือน แล้วเทศนาสั่งสอนผู้คนในหุบเขาพาโรจนหันมายอมรับนับถือพุทธศาสนากัน โดยสำแดงกายให้เห็นในภาคคุรุโดร์จี โดรเลอันน่าสะพรึงกลัว และใช้มณฑลกาเกสะกดภูติผีปิศาจร้ายทั้งแปดจำพวกเอาไว้ในระหว่างที่ประทับอยู่ที่นี่ด้วย
ท่านสามารถ เดิน หรือ ขี่ม้า ขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งแบ่งเป็น 2ช่วง ใช้เวลา ช่วงละ 2 ชม หากทั้งจะนั่งม้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์
ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,000-3,000 เมตร ในเส้นทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายานที่ยื่งใหญ่ระดับโลก เชิญแวะพักเหนื่อยชมภาพมหัศจรรย์ของวัดตั๊กซังที่เกาะเกี่ยวอยู่บนหน้าผาสูง ดื่มกาแฟที่จุดชมวิว Taktshang Cafe’ ในช่วงที่ 1

จากนั้นท่านที่ยังมีพลังแรงกล้าจะร่วมเดินข้ามเขาในช่วงที่สอง(เดินประมาณ 2ชม) เข้าสู่วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดถ้ำ 13วัด ที่สร้างเกาะเกี่ยวกันอยู่บนหน้าผาที่ดูเหมือนวิมานสวรรค์ล่อลลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ นับเป็นวัดที่น่ามหัศจรรย์ 1ใน 10 ของโลก และมีความสำคัญที่สุดของชาวภูฏาน ซึ่งทุกคนต้องขึ้นไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตตามตำนานที่เชื่อกันว่า ถ้ำเสือ หรือ รังเสิือ (Tiger Nest) แห่งนี้คือสถานที่ ๆ กูรู ริมโปเช หรือท่านปัทมสัมภวะ ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งคำสอนแบบ วัชรญานตันตระที่เดินทางโปรดสัตว์มาจากทิเบต ได้ขี่นางเสือ ขึ้นไปสร้างสมบุญบารมีนั่งวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ำนานถึง 3เดือน ก่อนที่ท่านจะได้ประกาศคำสอนสู่สานุศิษย์เพื่อเผยแผ่พระศาสนาสู่ดินแดนพุทธมิภูฎาน ในพุทธศตวรรษที่ 12

การเดินทางขึ้นไปถึงวัดตั๊กซัง ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ อากาศบนที่สูงเบาบางซึ่งอาจจะทำให้เหนื่อยง่าย
จากนั้นนำท่าน เดินทางเท้าลงจากเขา

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ cafeteria

เดินทางไปยัง Kitchu Monastery วัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภุฏาน มีอายุ 1,300ปี สร้างตั้งแต่สมัยที่ภูฏานยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต ซึ้งกษัตริย์ ซองเซนกัมโป ที่ชาวทิเบตยกย่องว่า เป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้สร้างวัดขึ้น 108แห่ง เพื่อตอกหมุดสะกดอวัยวะ 108 จุดของยักษ์ตนหนึ้งซึ่งนอนแผ่ขวางกั้นการประกาศพระธรรมจักรบนเทือกเขาหิมาลัย ดดยที่พระองค์ทรงมุ่งหมายที่จะให้สัจธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ไปทั่วดินอดนแห่งนี้ จุดที่สร้างวัดคิชูที่เมืองพาโรเป็นเท้าซ้ายของยักษ์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร

เข้าพัก โรงแรม Hotel Dewachen Resort หรือ เทียบเท่า


วันที่สี่ เมืองพาโร กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน พาโร

11.00 น. เหิญฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน B3 700 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
แวะรับ-ส่งผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง กัลกัตตา ท่านไม่ต้องลงจากเครื่อง รอประมาณ 20นาที เครื่องออก มุ่งหน้าสูง กทม

16.45 น. คณะเดินทาง ถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ การจราจร หรือ อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีสนามบิน น้ำมัน เปลี่ยนไป

ราคานี้ เสนอ เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางต่ำกว่านี้ขอสงวนสิทธิ์ คำนวนราคาใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทางและคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน


 หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ, ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


 อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ค่าบริการ

8-11 ก.ค

42,900.-

15-18 ก.ค

42,900.-

22-25 ก.ค

42,900.-

29 ก.ค- 1ส.ค

42,900.-

12- 15 ส.ค วันแม่

43,900.-


อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่ารถนำเที่ยวภายใน ภูฎาน
ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ
หัวหน้าทัวร์จากไทย
ค่าโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
ค่าวีซ่าภูฏาน
ค่าวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่
ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
ประกันการเดินทาง ในกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี เท่านั้น ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยที่อายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)


อัตรานี้ไม่รวม

ค่าม้าขึ้น ตั๊กซัง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการทัวร์
ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กก.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ 3 %
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ภูฏาน 1,000 บาท ต่อท่าน/ทริป( ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าทริปที่สวรรณภูมิ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 200บาท /ทริป


 เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดินทาง
รูปถ่ายหน้าตรงใช้สำหรับยื่นวีซ่า 2 นิ้ว 1 ใบ (เป็น SCAN FILE เป็นแบบสีด้วยความละเอียดสูง หรือ ส่งรูปถ่ายจริงมาก็ได้ ทางบริษัทฯจะดำเนินการยื่นวีซ่าให้เอง)
ในกรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา รบกวน SCAN สี ด้วยความละเอียดสูง
แจ้งรายละเอียดเพื่อกรอกฟอร์มวีซ่าดังนี้ : ที่อยู่ปัจจุบัน + ตำแหน่งงาน + ชื่อบริษัทฯหรือองค์กรที่ทำงาน + วุฒิการศึกษา


 เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท เนื่องจาก ตั๋วเครื่องบิน จะต้องออกทันทีหลังจาก มีการยืนยันการจอง มิฉะนั้น ที่นั่งจากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะต้อง โอนเงินส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง

 กรณียกเลิกการเดินทาง

  • หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจาก ทางบริษัทฯจะต้องออกตั๋วเครื่องบิน ให้ผู้โดยสารทันที เพื่อ การยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน หลังจาก จ่ายเงิน เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทำการคืนเงินที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้เดินทาง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นต้น
  • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
  • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทางบริษัทณ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
  • กำหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ
  • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้าออกเมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
  • ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางและมีหน้า ที่เหลือ ไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า