City Tour One Day + English Guide

Kremlin Palace /Red Square /Gum/Saint Basils the Floating Bridge


Package one day Trip Moscow

ท่องเที่ยวมอสโค แบบวันเดย์ทริป + ไกด์พูดอังกฤษ

พระราชวังเครมลิน /โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral)/ANNUNCIATION CATHEDRAL /ARCHANGEL CATHEDRAL/ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon)/Red Square /วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)/ห้างสรรพสินค้า Gum /สะพานแก้ว ชมวิว


10.00 น. เจอกันที่จุดนัดหมาย Manezhnaya Square คือ น้ำพุนาฬิกาโลก (World Clock Fountain) เมื่อจองเจ้าหน้าที่จะส่งแผนที่ให้ทราบ
 • Moscow-Marathon-5.jpg

  Kremlin

 •   ---
  

  พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่าง ๆ ของรัสเซีย พระราชวังเครมลินแห่งนี้ในอดีตได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ ปัจจุบันกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ของรัสเซียที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ล้ำค่าและสวยงามต่างๆของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด เครมลินแห่งมอสโควได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์กรยูเนสโก (UNESCO) เมื่อ ค.ศ. 1990
 • Moscow-Russia-Tourrussia-Lertsiri-Travel-1.JPG

  โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral)

 • โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral)
  จากนั้นนำท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption)โบสถ์เก่าแก่ภายในบริเวณพระราชวังเครมลิน ซึ่งโบสถ์อัสสัมชัญแห่งนี้ถูกสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้สมัยโบราณที่มีมาก่อนแล้ว และโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์สำคัญที่ใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ (หากมีพิธีการไม่สามารถเข้าชมภายในได้)
 • Moscow-Russia-Tourrussia-Lertsiri-Travel.JPG

  ANNUNCIATION CATHEDRAL

 • ANNUNCIATION CATHEDRAL
  เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสไตล์กรีกกับรัสเซีย มี 9 โดม ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 โบสถ์แห่งนี้ใช้ในงานราชพิธีต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีจุ่มศีลของราชวงศ์ มีจุดเด่นคือภาพวาดบนกำแพงที่สวยงาม และ ภาพนักบุญต่างๆ บน Iconostasis เลื่อมทองที่ตระการตา(ถ่ายรูปด้านหน้า)

  ARCHANGEL CATHEDRAL
  วิหารสีขาวที่มียอดโดมสีเงิน 4 โดมล้อมรอบโดมสีทอง เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะรัสเซีย-บาแซนไทน์ ชื่อวิหารตั้งขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่อัครเทวทูต Archangel Michael ที่ถูกยกย่องให้เป็นเทพผู้พิทักษ์ของกรุงมอสโคว กษัตริย์อิวานที่ 3 ได้มีดำริจะสร้างวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์ วิหารแห่งนี้จึงกลายเป็นวิหารเก็บพระศพของราชวงศ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ภายในมี หลุมศพ 53 หลุมบนพื้น และ ป้ายจารึกอีก 46 ป้าย เป็นของบรรดาเจ้าชายและกษัตริย์รัสเซียที่เสียชีวิตในช่วงปี 1340-1696 หลุมศพของ Ivan the Terrible และ บุตรชายทั้ง 2 ก็อยู่ที่วิหารแห่งนี้เช่นเดียวกัน(ถ่ายรูปด้านหน้า)
 • Moscow-Russia-Lertsiri-Travel-Tour.JPG

  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon)

 • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon)
  จากนั้นนำท่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon) สร้างในสมัย ค.ศ. 1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลก และยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำจากทองสัมฤทธิ์ มีน้ำหนักถึง 40 ตัน ภายในลำกล้องปืนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 890 มม. ลูกปืนใหญ่แต่ละลูกมีน้ำหนักประมาณ 1 ตัน ออกแบบและสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1586 เพื่อถวายพระเจ้าซาร์ Fyodor I Ivanovich โดยมุ่งหมายให้ใช้เป็นเครื่องประดับมากกว่าใช้เป็นอาวุธจริง
 • Ivan-The-Great-Bell-Tower.jpg

  Ivan-The-Great-Bell-Tower

 • หอระฆังพระเจ้าอีวาน (Ivan the Great Bell Tower)
  จากนั้นนำท่านชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน (Ivan the Great Bell Tower) มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่าระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทำให้ระฆังแตกออก(ถ่ายรูปด้านหน้า)

  หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Clock Tower)
  จากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ที่มียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน ว่ากันว่าเมื่อก่อนนี้นาฬิกาเรือนนี้เดินไม่ค่อยจะตรงเท่าไรนัก แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงจนนาฬิกาบนป้อมนี้ถูกใช้เป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว
 • Red-Square.jpg

  Red-Square

 • จากนั้นนำชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ ๆ และการชุมนุมต่าง ๆ ท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย วิหารเซนต์บาซิล Saint Basil Cathedral ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือนมีที่เดียวในโลก (ถ่ายรูปด้านนอก)
 • Sain-Basils-Moscow.jpg

  วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral

 • ถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกๆ ที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี 1552 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่ สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด

  ห้างGUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ของMoscow มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกซื้อหลากหลาย มีร้านอาหารLocal ให้ท่านได้เลือกทานตามความชอบ แนะนำลองทานไอศครีมขึ้นชื่อของที่นี่โดยเฉพาะรสมนิลา
 • The-Floating-Bridge-In-The-Park-Zaryadye.jpg

  The-Floating-Bridge

 • The floating bridge in the park zaryadye จุดชมวิวสะพานแก้วใสยื่นเข้าไปในแม่น้ำมอสควา (Moskva) มองเห็นตึก 1 ใน 7 Sisters และอีกฝั่งจะมองเห็นวิว S มีเรือแล่นผ่านเป็นวิว Saint
  Basil Cathedral

  อิสระให้ท่านถ่ายรูปพร้อมสวยงาม ไกด์จะลาท่านที่จุดนี้เพื่อให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปและสามารถรอดูพระอาทิตตกดินได้

  สิ้นสุดโปรแกรมที่เวลาประมาณ 15.00 น

  ค่าบริการ

  • ผู้ออกเดินทาง 2 ท่าน ราคา 8,500 บาท/ ท่าน
  • ผู้ออกเดินทาง 3 ท่าน ราคา 5,900 บาท/ ท่าน
  • ผู้ออกเดินทาง 4 ท่าน ราคา 4,500 บาท/ ท่าน
  • ผู้ออกเดินทาง 5 ท่าน ราคา 4,000 บาท/ ท่าน
  • ผู้ออกเดินทาง 6 ท่าน ราคา 3,500 บาท/ ท่าน
  • ผู้ออกเดินทาง 7 ท่าน ราคา 3,200 บาท/ ท่าน
  • ผู้ออกเดินทาง 8 ท่าน ราคา 2,900 บาท/ ท่าน
  • ผู้ออกเดินทาง 9 ท่าน ราคา 2,600 บาท/ ท่าน
  • ผู้ออกเดินทาง 10 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ ท่าน
  • หากผู้เดินทางมากกว่านี้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคา
  ราคานี้รวม
  • ค่าเข้าตามรายละเอียดโปรแกรม
  • ค่าไกด์รัสเซีย พูดอังกฤษ
  • ผู้ช่วยประสานงานภาษาไทยทางไลน์เพื่อนัดหมายไกด์ในวันที่ท่านซื้อทัวร์
  ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าเข้าส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
  • รถ
  • ค่าอาหาร
  • ค่าโรงแรม
  • ค่าโรงแรม หากต้องการกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
  • ค่าทริปไกด์ ท่านละ 300 RUB
  • ค่าVat 7% และ Tax 3%
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
   หมายเหตุ
  • โปรดมาตามเวลานัดหมายหากท่านมาช้าเลยเวลามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะไกด์คิดค่าแรงเป็นชั่วโมง
  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางขั้นต่ำ 10 วัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ **ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี**
  • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งแล้ว
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
   กรณียกเลิกการเดินทาง
  • ยึดเงินมัดจำเต็มจำนวน
  • หากแจ้งก่อนเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินเต็มจำนวนตามราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่มาในวันนัดหมาย จะไม่มีการคืนเงิน
   การจ่ายเงิน
  • จ่ายมัดจำ50%
  • จ่ายส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน

   ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
  Line ID: @lertsiri9 หรือ แอดตามลิงค์นี้ คลิก
   โทร. 084-653-7055, 02-931-9779
  แอด Facebook Page คลิก