One Day Trip Moscow

Cathedral-of Christ the Saviour/sparrow hills/ล่องเรือชมเมือง


Package one day Trip Moscow

ท่องเที่ยวมอสโค แบบวันเดย์ทริป + ผู้ประสานงาน+ รถรับ-ส่ง โรงแรม

มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) + สแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) + Subway รถไฟฟ้าใต้ติน + ล่องเรือ


Metro Moscow

10.00 น. เจ้าหน้าที่มารับนำท่านท่องเที่ยว ชมรถไฟฟ้าใต้ดินอันสวยงามของกรุงมอสโก

สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทั้งโคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ล้วนปราณีต วิจิตรบรรจง พาท่านชม 1-3 สถานี

Cathedral-Of-Christ-The-Saviour

ชม มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติสร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ (ถ่ายรูปด้านนอก)

Moscow-University-Russia

Sparrow-Hills-Moscow

สแปร่โร่ฮิลล์ จุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวรอบกรุงมอสโค และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย มอสโก เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกัน

<center>

Moscow-Ruassia

ล่องเรือชมวิวในแม่น้ำมอสโก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศและถ่ายรูป ท่านสามารถซื้ออาหารทานได้บนเรือ

## <i class="fa fa-tags"></i> ค่าบริการ
 • ผู้ออกเดินทาง 2 ท่าน ราคา 8,990 บาท/ ท่าน
 • ผู้ออกเดินทาง 3 ท่าน ราคา 6,590 บาท/ ท่าน
 • ผู้ออกเดินทาง 4 ท่าน ราคา 5,290 บาท/ ท่าน
 • ผู้ออกเดินทาง 5 ท่าน ราคา 4,550 บาท/ ท่าน
 • ผู้ออกเดินทาง 6 ท่าน ราคา 3,990 บาท/ ท่าน
 • หากผู้เดินทางมากกว่านี้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคา
ราคานี้รวม
 • ค่าเข้าตามรายละเอียดโปรแกรม
 • ผู้ประสานงานภาษาอังกฤา หรือไทย
 • ค่ารถรับตามโปรแกรม
 • ผู้ช่วยประสานงานภาษาไทยทางไลน์เพื่อนัดหมายไกด์ในวันที่ท่านซื้อทัวร์
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าเข้าส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าอาหาร
 • ค่าโรงแรม หากต้องการโรงแรมกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
 • ค่าทริปไกด์ 300 RUB และคนขับรถ ท่านละ 100 RUB
 • ค่าVat 7% และ Tax 3%
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 หมายเหตุ
 • โปรดมาตามเวลานัดหมายหากท่านมาช้าเลยเวลามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะไกด์คิดค่าแรงเป็นชั่วโมง
 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางขั้นต่ำ 10 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ **ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี**
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งแล้ว
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 กรณียกเลิกการเดินทาง
 • ยึดเงินมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่มาในวันนัดหมาย จะไม่มีการคืนเงิน
 การจ่ายเงิน
 • จ่ายเต็มจำนวน

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: @lertsiri9 หรือ แอดตามลิงค์นี้ คลิก
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779
แอด Facebook Page คลิก