แพคเกจ ฮอกไกโด ฟูราโน ออนเซน Asahiyama Zoo กินขาปู

ฮอกไกโด 3 วัน 2 คืน ฟูราโน ออนเซน Asahiyama Zoo กินขาปู จาก New Chitose Airport สะดวกมาก ราคาเริ่มต้น 13,990 บาทแพคเกจ ฮอกไกโด 3 วัน 2 คืน ฟูราโน -โนโบริบิทสุ ออนเซ็น-บุฟเฟ่ ขาปู


Furano・Asahiyama Zoo・Noboribetsu Onsen☆All-you-can-eat snow crab☆ เริ่ม 13,990 บาท/ท่านTravel Japan

★★Popular course, travel around Furano, Biei and Asahiyama Zoo! All-you-can-eat snow crab dinner on Day1★★
【Sightseeing places to visit】

Day 1:Northern Horse Park, K's Garden ☆Activities with horses, BBQ and more.☆
Day 2:Farm Tomita ☆Lavender season is July.☆
Asahiyama Zoo ☆Their unique exhibition is popular.☆

【Accommodation】
◆1st night, Ryokan in Noboribetsu Onsen resort.
Japanese/Western/Chinese buffet dinner, and all-you-can-eat snow crab!!
◆2nd night, Hotel in Sapporo city.
Dinner is not included. Please arrange your dinner for yourself.

【Note】
※A local tour conductor will be provided from Kinki Nippon Tourist counter in New Chitose Airport on Day1 to hotel check-in on Day2.
※Conductor speaks only Japanese.
※This is not a private tour, other customers belong to other tour course may get on the same bus.
※This tour operates with 2 participants guaranteed. If the participants are less than two on 40 days prior to the departure date, the tour will not operate.

Itinerary

วันที่ 1
Your starting place
walk New Chitose Airport (11:45 departure)
bus Salmon Hometown Chitose Aquarium【30 minutes】(※Aquarium admission fee:¥800/adult, separate cost)
bus Northern Horse Park・K's Garden (Sightseeing・Please have your own lunch)【110 minutes】
bus Noboribetsu Jigokudani【30 minutes】
busNoboribetsu Onsen (16:30 arrival)
อาหารเช้า : 0 / อาหารกลางวัน : 0 / อาหารเย็น : 1
ที่พัก : Park Hotel Miyabitei

วันที่ 2 Noboribetsu Onsen (7:45 departure)
bus Furano: Farm Tomita 【60 minutes】※30 minutes in the green house on April and May.
bus Biei, the town of hills: Patchwork Road [drive by]
bus Asahiyama Zoo (Sightseeing・Please have your own lunch)【120 minutes】
bus Sapporo (18:10 arrival)
อาหารเช้า : 1 / อาหารกลางวัน : 0 / อาหารเย็น : 0
ที่พัก : Sapporo Excel Hotel Tokyu

วันที่ 3 Hotel walk Free time walk Your own destinaiton. ※Optional tour is available (separate cost necessary).
อาหารเช้า : 1 / อาหารกลางวัน : 0 / อาหารเย็น : 0
ที่พัก :ไม่มี

ค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่(Adult )

(12ขวบขึ้นไป (12 or older))

ราคาเด็ก (Child)

(อายุ6-11ขวบ (6 to 11))

ราคาทารก(Infant (3 to 5)) นอนกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม

พฤษภาคม 18, 26 และ มิถุนายน 02

13,990 บาท/ท่าน

13,990 บาท/ท่าน

6,590 บาท

เมษายน 29, พฤษภาคม 01, 20, กันยายน 02, 25,

14,990 บาท/ท่าน

14,990 บาท/ท่าน

6,590 บาท

มิถุนายน 05, 08, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 29, 30, กันยายน 01, 05, 07, 08, 11, 12, 20, 21, 23,

15,590 บาท/ท่าน

15,590 บาท/ท่าน

6,590 บาท

มิถุนายน 25, กรกฎาคม 01, 03, 06, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, สิงหาคม 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26,

16,990 บาท/ท่าน

16,990 บาท/ท่าน

6,590 บาท

กรกฎาคม 02, 16, 17, 23, 30, สิงหาคม 06, กันยายน 18,

17,290 บาท/ท่าน

17,290 บาท/ท่าน

6,590 บาท

สิงหาคม 10, 11, 12, 13, 14

18,690 บาท/ท่าน

18,690 บาท/ท่าน

6,590 บาท


 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • จ่ายเต็มจำนวนตาม Invoice ที่ส่งให้
 • หากยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
 • ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินเปลี่ยนไป, ค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น ฯลฯ
ค่าบริการนี้รวม
ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้
เจ้าหน้าที่ดูแลนัดหมายเวลา พูดภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน โปรระบุตอนจองทัวร์(จะเป็นเพียงผู้นะนำนัดหมายการพบตามจุดต่างๆ ไม่ใช่ไกด์อธิบายสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวจะมีแผ่นพับแจกให้เป็นภาษาอังกฤษ )
ค่าบริการนี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ-กทม -ชิโตเสะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
ค่าโรงแรมที่พัก
ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
หากท่านไม่ใช้บริการใดบริการหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินได้
 หมายเหตุ
 • รายละเอียด ภูมิภาค ฮอกไกโด ระยะเวลา 1 วัน
 • ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
 • สำหรับท่านที่ทำการจองก่อนถึงวันออกเดินทางล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน ท่านสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในทัวร์ได้ โดยตรวจสอบภาษาที่ท่านต้องการจากทางแบบฟอร์มการจอง สำหรับท่านที่ทำการจองภายใน 7 วัน ก่อนถึงวันออกเดินทาง ทางบริษัทจะจัดเตรียมใบตารางโปรแกรมทัวร์ และข้อมูลสำคัญสำหรับการเดินทางให้ท่านในภาษาที่ท่านต้องการ โดยจะมีไกด์นำเที่ยวบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร(ภาษาที่ท่านต้องการ)จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ(หรือสนามบิน)และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ
 • จำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ 25 ท่าน
 • อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน(ก่อนถึงวันเดินทาง 4วันสำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน)
 • จำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำในการจอง 1 ท่าน
 • ที่พัก ในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าที่พัก
 • อาหาร อาหารเช้า : 0 / อาหารกลางวัน : 1 / อาหารเย็น : 1
 • สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์ ค่าโดยสาร,ค่าที่พัก,ค่าอาหาร,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมทัวร์รวมภาษีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่าเหตุใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ
 • สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในทัวร์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากที่ทัวร์ระบุไว้, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสิร์มต่างๆ
 • สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์สำหรับเด็กเล็ก ค่ารถบัสเท่านั้น
 • เพิ่มเติม
 • อาหาร : อาหารกลางวัน: ข้าวปั้นโอนิกิริ / อาหารเย็น: ขนมปังจากร้าน Furano Marche
 • การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
 • ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
 • เนื่องจากทัวร์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ดังนั้นการสื่อสารจะเน้นภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก ในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษา บุคลากรจะให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทัวร์(เวลาและจุดนัดพบ เป็นต้น) แก่ท่านเท่านั้น ไม่รวมไปถึงการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • หัวหน้าทัวร์ของโปรแกรมทัวร์จะเริ่มจากจุดรวมตัวในบริเวณอื่น
 • ดังนั้นในระหว่างการเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน อาจเกิดปัญหาการจราจร กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่ารถบัสจะเดินทางมา ถึงแม้ว่ารถบัสจะเดินทางมาถึงช้ากว่ากำหนด
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา 15:00 น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ
 • ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

 เพื่อให้การสั่งซื้อบริการจากทางบริษัท เป็นไปโดยสมบูรณ์กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่างๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ เหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3. กรณีที่ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมดของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เงื่อนไขการยกเลิก ในกรณีที่จองทัวร์ปกติที่ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขของการยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
 • การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
 • เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาจริง ณ วันที่ เสนอราคา หาก ราคาห้องพัก มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตรงกับวันหยุด ณ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอเสนอราคาใหม่ตามจริง
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: lertsiritravel, @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779