แพคเกจ 2 วัน 1 คืน เที่ยวชมซากุระที่ฮอกไกโด

เที่ยวฮอกไกโด เยี่ยมชม 10 จุด ชมซากุระทางตอนใต้ของฮอกไกโด 2 วัน 1 คืนชมซากุระ 10 จุดทางตอนใต้ของฮอกไกโด


ทัวร์ 10 จุด ชมซากุระในฮอกไกโด-พักย่านยูโนะกาว่า ออนเซ็นTravel Japan

เยี่ยมชม 10 จุด ชมซากุระทางตอนใต้ของฮอกไกโด
1. สวนโมริ・อาโอบะกาโอกะ
2. ถนนโมริ・โฮะโฮเอมิซากุระโดริ
3. ศาลเจ้าซูมิโยชิ
4. สวนฮาโกดาเตะ
5. สวนโกเรียวคาคุ
6. ถนนซากุระกาโอกะโดริ
7. โฮคุโต・วัดโฮคิ
8. เฮคิริจิ-จินยะ
9. สวนมัตสึมาเอะ
10. เอซาชิ・วัดฮกเก

Hokkaido 10 Great Cherry Blossom Spots
1. Aobagaoka Park, Mori; 2. Hohoemi Sakura-dori Road, Mori; 3. Sumiyoshi-jinja Shrine; 4. Hakodate Park; 5. Goryokaku Park; 6. Sakuragaoka-dori Road; 7. Hoki-ji Temple, Hokuto; 8. Hekirichi Jinya; 9. Matsumae Park; 10. Hokke-ji Temple, Esashi

การเดินทาง

เจอที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ สถานีซัปโปโร ทางออกเหนือ (รวมตัว 07:40 น.)
สวนโมริ・อาโอบะกาโอกะ (ชมซากุระและเลือกซื้อของได้ในบริเวณโมริมิจิโนะเอกิ)
ถนนโมริ・โฮะโฮเอมิซากุระโดริ (ชมซากุระ)busฮอกไกโด คอมบุกัง (รับประทานของว่างและเลือกซื้อของ)busศาลเจ้าซูมิโยชิ (แวะสักการะและชมซากุระ)
สวนฮาโกดาเตะ (ชมซากุระ ในกรณีที่ซากุระบานไม่เต็มที่ บริษัทจะพาท่านเดินทางไปยังไบสถ์ Trappistine Convent แทน)
สวนโกเรียวคาคุ (ชมซากุระ)
ถนนซากุระกาโอกะโดริ (ชมซากุระ)
พักค้างคืนย่าน ยูโนะกาว่า ออนเซ็น ถึงที่พักในเวลา 18:00 น.โดยประมาณ
อาหารเช้า : ไม่มี
อาหารกลางวัน : ไม่มี
อาหารเย็น : 1 มื้อ
ที่พัก : Hotel Banso หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ยูโนะกาว่า ออนเซ็น (ออกเดินทาง 08:00 น.)

วัดโฮกิ แวะสักการะและดูซากุระ เฮกิริจิ-จินยะ ชมซากุระ คิโยกาว่า เซ็นบง ซากุระ (ชมซากุระจากรถบัส)
แหลมซารากิ (ชมดอกทิวลิปจากรถบัส)
มัตสึมาเอะ 120นาที(ชมซากุระและทานอาหารกลางวัน)
อุมิโนะเอกิ・เอซาชิ (พักรถ)
วัดฮกเก・เอซาชิ (แวะสักการะและชมซากุระ)
เอซาชิ・ถนนอินิชิเอะไคโด (ชมซากุระจากรถบัส)
เดินทางกลับถึง ซัปโปโร ในช่วงเวลา 20:00─21:00นาฬิกาตามตาราง
อาหารเช้า : 1 มื้อ
อาหารกลางวัน : ไม่มี
อาหารเย็น : ไม่มี
ที่พัก : ไม่มี

ค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่(Adult )

(12ขวบขึ้นไป (12 or older))

ราคาเด็ก (Child)

(อายุ6-11ขวบ (6 to 11))

ราคาทารก(Infant (3 to 5))

พฤษภาคม 01, 05,

7,290 บาท/ท่าน

7,290 บาท/ท่าน

1,990 บาท

พฤษภาคม 02,

8,290 บาท/ท่าน

8,290 บาท/ท่าน

1,990 บาท

เมษายน 29, 30,

9,290 บาท/ท่าน

9,290 บาท/ท่าน

1,990 บาท


 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • จ่ายเต็มจำนวนตาม Invoice ที่ส่งให้
 • หากยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
 • ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินเปลี่ยนไป, ค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น ฯลฯ
ค่าบริการนี้รวม
ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้
เจ้าหน้าที่ดูแลนัดหมายเวลา พูดภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน โปรระบุตอนจองทัวร์(จะเป็นเพียงผู้นะนำนัดหมายการพบตามจุดต่างๆ ไม่ใช่ไกด์อธิบายสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวจะมีแผ่นพับแจกให้เป็นภาษาอังกฤษ )
ค่าบริการนี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ-กทม -ชิโตเสะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
ค่าโรงแรมที่พัก
ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
หากท่านไม่ใช้บริการใดบริการหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินได้
 หมายเหตุ
 • รายละเอียด ภูมิภาค ฮอกไกโด ระยะเวลา 1 วัน
 • ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
 • สำหรับท่านที่ทำการจองก่อนถึงวันออกเดินทางล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน ท่านสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในทัวร์ได้ โดยตรวจสอบภาษาที่ท่านต้องการจากทางแบบฟอร์มการจอง สำหรับท่านที่ทำการจองภายใน 7 วัน ก่อนถึงวันออกเดินทาง ทางบริษัทจะจัดเตรียมใบตารางโปรแกรมทัวร์ และข้อมูลสำคัญสำหรับการเดินทางให้ท่านในภาษาที่ท่านต้องการ โดยจะมีไกด์นำเที่ยวบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร(ภาษาที่ท่านต้องการ)จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ(หรือสนามบิน)และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ
 • จำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ 25 ท่าน
 • อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน(ก่อนถึงวันเดินทาง 4วันสำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน)
 • จำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำในการจอง 1 ท่าน
 • ที่พัก ในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าที่พัก
 • อาหาร อาหารเช้า : 0 / อาหารกลางวัน : 1 / อาหารเย็น : 1
 • สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์ ค่าโดยสาร,ค่าที่พัก,ค่าอาหาร,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมทัวร์รวมภาษีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่าเหตุใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ
 • สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในทัวร์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากที่ทัวร์ระบุไว้, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสิร์มต่างๆ
 • สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์สำหรับเด็กเล็ก ค่ารถบัสเท่านั้น
 • เพิ่มเติม
 • อาหาร : อาหารกลางวัน: ข้าวปั้นโอนิกิริ / อาหารเย็น: ขนมปังจากร้าน Furano Marche
 • การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
 • ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
 • เนื่องจากทัวร์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ดังนั้นการสื่อสารจะเน้นภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก ในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษา บุคลากรจะให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทัวร์(เวลาและจุดนัดพบ เป็นต้น) แก่ท่านเท่านั้น ไม่รวมไปถึงการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • หัวหน้าทัวร์ของโปรแกรมทัวร์จะเริ่มจากจุดรวมตัวในบริเวณอื่น
 • ดังนั้นในระหว่างการเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน อาจเกิดปัญหาการจราจร กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่ารถบัสจะเดินทางมา ถึงแม้ว่ารถบัสจะเดินทางมาถึงช้ากว่ากำหนด
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา 15:00 น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ
 • ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

 เพื่อให้การสั่งซื้อบริการจากทางบริษัท เป็นไปโดยสมบูรณ์กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่างๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ เหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3. กรณีที่ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมดของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เงื่อนไขการยกเลิก ในกรณีที่จองทัวร์ปกติที่ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขของการยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
 • การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
 • เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาจริง ณ วันที่ เสนอราคา หาก ราคาห้องพัก มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตรงกับวันหยุด ณ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอเสนอราคาใหม่ตามจริง
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: lertsiritravel, @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779