Moscow Marathon 2018

แพคเกจ Moscow Marathon 2018 วันที่ 20-25 กันยายน 2561


Run Moscow Marathon

แพคเกจ Moscow Marathon 2018

20-25 กันยายน 2561

โรงแรม 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ราคา ขั้นต่ำ 4 ท่าน 23,990 บาท/ท่าน

ราคา ขั้นต่ำ 6 ท่าน 20,990 บาท/ท่าน


วันที่ 20 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ - มอสโก

10.30 น. เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน TG974
(แนะนำการบินไทย หรือ สายการบินอื่นตามที่ท่านสะดวก ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากต้องการโปรสอบถามเจ้าหน้าที่)

16.15 น. ถึงสนามบิน Domodedovo International Airport (DME) มอสโก ,รัสเซีย
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับที่สนามบิน และนำท่านส่งยังโรงแรม

อิสระอาหารเย็น
เข้าที่พัก


วันที่ 21 กันยายน 2561 สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า GUM

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านท่องเที่ยวโดยรถไฟ

นำท่านสู่ **สแปร์โร่ฮิลล์ **จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน

ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทั้งโคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ล้วนปราณีต วิจิตรบรรจง

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน แนะนำร้านอาหารให้เลือกทาน

Cathedral Of Christ The Saviour

ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ Cathedral-Of-Christ-The-Saviour เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติสร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้


Red Square

จากนั้นนำชม จตุรัสแดง Red-Square เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ ๆ และการชุมนุมต่าง ๆ ท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล St.-Basil's -Cathedral-Moscow-Marathonตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือนมีที่เดียวในโลก

ค่ำ อิสระอาหารกลางเย็น แนะนำร้านอาหารให้เลือกทาน
เข้าที่พัก


วันที่ 22 กันยายน 2561 รับเบอร์

นำท่านรับเบอร์

เที่ยง


Gum Shopping Mall


นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิดห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ.1895 มีความสวยงาม และโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้าน


วันที่ 23 กันยายน 2561 แข่งขัน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านไปยังจุดปล่อยตัว

อิสระอาหารกลางวัน อาหารเย็น


วันที่ 24 กันยายน 2561

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม


Grand Kremlin Palace


พระราชวังเครมลิน Grand Kremlin Palace สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่าง ๆ ของรัสเซีย


Assumption Cathedral Church


โบสถ์อัสสัมชัญ Assumption Cathedral สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชม ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลกทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

อิสระ อาหารกลางวัน

นำท่านไปยังสนามบิน Domodedovo International Airport (DME)
18.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน TG 975


วันที่ 25 กันยายน 2561

07.30 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ


ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
●ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน
●ค่าเจ้าหน้าที่พูดไทยดูแลตามโปรแกรม
●ค่าโรงแรมนอนห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม พร้อมอาหารเช้า
●ค่ารถไฟระหว่างวันตามโปรแกรม หากท่านเดินทางนอกเหนือจากโปรแกรมจ่ายค่ารถไฟเพิ่มเอง
●ค่าประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง ทุนประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
●ค่าตั๋วเครื่องบิน
●ค่ารถไฟนอกเหนือจากโปรแกรม
●ค่าอาหาร
●ค่าประกันสุขภาพ
●ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
●ไม่รวมหัวหน้าทัวร์จากไทย
●ค่าเข้าชมสถานที่

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 50% ของราคาเต็ม
ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก
●แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
●แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
●แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
●แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
●แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
●ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
●กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียม ค่าโรงแรม และอื่นตามโปรแกรมทัวร์
●บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: lertsiritravel
โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 คุณผึ้ง