แพคเกจทัวร์ภูเก็ต City Tour เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน

นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ชมย่านตึกเก่าชิโนโปรตุกิส แหลมพรหมเทพ ดำน้ำที่เกาะตาชัยแพคเกจทัวร์ภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง, City Tour, เกาะตาชัย


แพคเกจทัวร์ภูเก็ต City Tour เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืนTravel Japan

วันแรก City tour ภูเก็ต

. 03.00 น. เจอกันที่สนามบินดอนเมือง มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
. 05.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง หรือ สุวรรณภูมิ ตามสายการบินที่ท่านจอง ไปยังภูเก็ต (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไปด้วย)
. 07.40 น. ถึงสนามบิน ภูเก็ต มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ออกเดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง ชมย่านตึกเก่า ชิโนโปรตุกิส เดินทางต่อเพื่อไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต
. เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ผ่านหาดราไวย์ เพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิว 3 อ่าว ที่สวยมากๆ
และส่งท้ายด้วยแหลมพรหมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต
. เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตาคาร
. กลับเข้าโรงแรม Sunset เขาหลัก หรือ เที่ยบเท่า


วันที่สอง เที่ยวเกาะตาชัย

เกาะตาชัย


. 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
. 06.30 - 07.00 น. รับท่านจากที่พักเดินทางสู่ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม
. 08.00 - 08.30 น. เช็คอินรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น พบไกด์ของท่านและออกเดินทางสู่เกาะตาชัย
. 10.00 -11.00 น. ว่ายน้ำ ดำน้าตื้น ชมแนวปะการังอันสวยงามทางตอนใต้ของเกาะ
. 11.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุพเฟ่อาหารทะเล ณ ริมหาดทราย ซึ่งทอดยาวถึง 750 เมตร Chicken crab on Tachai beach Deep to the amazing snorkeling
. 13.00 - 15.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยริมหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือ สำรวจเส้นทางธรรมช่ติของป่าชายหาด เพื่อไปยังจุดชมวิว จากนั้นดำน้ำชมปะการังเพลิดเพลินกับฝูงปลา
. 15:30 - 16:40 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือบ้านน้ำเค็ม และนำส่งท่านกลับสู่ที่พัก
. เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตาคาร
. ให้ท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Sunset เขาหลัก หรือ เที่ยบเท่า


วันที่สาม ภูเก็ต - กรุงเทพฯ

. เช้า รับประทานอาหารกลางเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
. ให้ท่าน เที่ยวชมเล่นทะเล หน้าโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
. เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
. บ่าย แวะซื้อของฝาก ร้านขายของฝากพื้นเมือง
. ส่งท่านกลับบ้านที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต


Map Khaolak Sunset Resort.

 

โรงแรม Sunset เขาหลัก


ค่าบริการ

  • โรงแรม 2 คืน พัก 2 ท่าน /1 ห้อง ค่าบริการท่านละ 9,900 บาท พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
  • ขอสงวนสิทธิ์ ผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป
  • อาหาร 7 มื้อ ตามรายการ
  • รวมถึงสป๊ดโบ๊ท มัคคุเทศก์ดูแลทัวร์สิมิลัน (รวมกับท่านอื่น) อาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มมีแฮลกอฮอล์) ค่าขนม ประกันอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานแห่งชาติ อุปกรณ์ดำน้าตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ)
  • บริการรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง ตามโปรแกรมท่องเที่ยว หากนอกออกนอกเส้นทางนี้ขอสงวนคิดราคาเพิ่มตามจริง
หมายเหตุ

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำขึ้น น้ำลง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ขี้นอยู่กับความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

ราคานี้ไม่รวม
  • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - ภูเก็ต
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำทุกกรณี
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 19 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์
3. เมื่อระบุวันเดินทางแล้วต้องเดินทางตามวันที่ระบุเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินเต็มจำนวน
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาจริง ณ วันที่ เสนอราคา หาก ราคาห้องพัก มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตรงกับวันหยุด ณ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอเสนอราคาใหม่ตามจริง
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

. ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์icon_pdf_24
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF FOXIT READER PORTABLE ใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง


ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: lertsiritravel
โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 คุณผึ้ง