โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ อ่างขาง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

พระธาตุศรีจอมทอง ดอยอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร สถานีเกษตรโครงการหลวงอินทนนท์ ชมวิวน้ำตกสิริภูมิ ไหว้สถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์ พระธาตุเจดีย์ พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล พระธาตุนภพลภูมิสิริพระธาตุจอมทอง ดอยอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร


โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ อ่างขาง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืนTravel Japan

วันแรก พนักงานรอรับท่านที่สนามบินเชียงใหม่

พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล

. เดินทางมุ่งสู่ อำเภอจองทอง พาแวะไหว้พระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจำปีเกิดปีชวด
. เดินทางขึ้นดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทย อากาศบนดอยหนาวเย็นตลอดปีเพราะอยู่สูง ธรรมชาติบนดอยก็สวยงาม ป่ายังคงความสมบูรณ์เต็มที่ และมีน้ำตกที่สวยงาม เป็นสถานที่ๆ ผู้มาเยือนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
. ขึ้นดอยอินทนนท์ จุดแรกพาแวะชมน้ำตกวชิรธาร
. พาเข้าชมสถานีเกษตรโครงการหลวงอินทนนท์ ชมดอกไม้เมืองหนาวภายในโครงการและชมวิวน้ำตกสิริภูมิ
. บริการอาหารกลางวัน ณ โครงการหลวง
. จากนั้นพาขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดของประเทศ สัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอย ไหว้สถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์ พาเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกางหลวง ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบบนยอดดอย จุดสูงสุดของประเทศ
. ลงจากยอดดอยพาแวะชมพระธาตุเจดีย์คู่ พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระธาตุนภพลภูมิสิริ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนดอยอินทนนท์ ชมวิวสวยๆ ที่จุดชมวิวบนพระธาตุ
. ลงจากดอยอินทนนท์ เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่
. เช็คอินเข้าที่พัก Royal Princess Chiang Mai หรือ เทียบเท่า
. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร


วันที่สอง ม่อนแจ่ม-ดอยอ่างขาง

อ่างขาง ม่อนแจ่ม

สถานีเกษตรอ่างขาง


. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
. ออกจากเชียงใหม่เดินทางมุ่งสู่ ม่อนแจ่ม พาไปชมวิว ชมดอกไม้เมืองหนาวกันที่ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของอำเภอแม่ริมเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงกว่า 1,300 เมตร สามารถชมวิวได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนอกจากวิวแล้วม่อนแจ่มยังมีแปลงดอกไม้เมืองหนาวให้ชมด้วย พื้นที่โดยรอบม่อนแจ่มเป็นพื้นที่เกษตรที่ปลูกสตอบอรี่และกะหล่ำปลีเป็นส่วนใหญ่โดยทำแปลงปลูกลดหลั่นไปตามไหลเขาสวยงาม
. ลงจากม่อนแจ่มมุ่งหน้าสู่ ดอยอ่างขาง
. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร
. พาเที่ยวชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาว มีสถานที่น่าสนใจได้แก่ สวนท้อ สวนบ๊วย แปลงปลูกผักกลางแจ้ง โรงเรือนกุหลาบ สวนแปดสิบเป็นแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงาม และยังมีโรงเรือนไม้ในร่มที่มีดอกไม้เมืองหนาวที่ออกดอกสวยงามทุกฤดูกาล
. ชมแปลงดอกไม้เมืองหนาว ชมโรงเรือนไม้ในร่ม ชมโรงแรือนกุหลาบ
. ชมวิดีโอบรรยากาศเที่ยวสถานีเกษตรอ่างขาง
. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
. เข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย รินรดา รีสอร์ท หรือ Monoceros Resort หรือ เที่ยบเท่า


วันที่สาม พระธาตุดอยสุเทพ-ชอปปิ้งซื้อของฝากจากเชียงใหม่

ดอยสุเทพ


. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
. พระธาตุดอยสุเทพ วิวเมืองเชียงใหม่ พาขึ้นดอยสุเทพ เที่ยวชมและไหว้พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่เมืองเชียงใหม่ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะแม ชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่ในมุมสูงจากจุดชมวิวดอยสุเทพจะเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่างและวิวที่กว้างไกลสุดตา
. รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตาคาร
. พาไปชอปปิ้งซื้อของฝากจากเชียงใหม่ เลือกซื้อของฝากจากเมืองเหนือ เช่น หมูหยอ กาละแม น้ำพริกหนุ่ม มากมาย
. ส่งสนามบินเชียงใหม่ เดินทาง กลับ กทม โดยสวัสดิภาพ


ค่าบริการ

 • ค่าบริการ ท่านละ 5,900 บาท
 • เดินทาง ขั้นต่ำ 6 ท่าน จอยทัวร์ เดินทางร่วมกับท่านอื่นด้วย
เงื่อนไขการจอง
 • มัดจำท่านละ 2,500 บาท
 • ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วัน
ราคานี้รวม
 • ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
 • รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
 • การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
 • ชุดขันโตกและการแสดงทางวัฒนธรรม
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงใหม่
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เหตุผล
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

. ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์icon_pdf_24
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF FOXIT READER PORTABLE ใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง


ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: lertsiritravel
โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 คุณผึ้ง