โปรแกรมทัวร์บุรีรัมย์ 2 วัน 1 คืน ชมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เริ่มต้น 6,900 บาท บินกับ Nok Air

ชมเขากระโดง การแข่งขันฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ปราสาทเมืองตํ่า ปราสาทหินพนมรุ้งสักการะหลวงพ่อโต ชมเขากระโดง การแข่งขันฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ปราสาทเมืองตํ่า

28 ต.ค. 58 บุรีรัม์ ยูไนเต็ด VS ราชบุรีมิตรผล

25 พ.ย. 58 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด VS นครราชสีมา มาสด้า


โปรแกรมทัวร์บุรีรัมย์ 2 วัน 1 คืน ชมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Nok AirTravel Japan

วันแรก กทม-บุรีรัมย์-เสียมเรียบ-องเจ็ค องค์จอม-วัดใหม่

 04.00 น.พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่าน
 05.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่ บุรีรัมย์ โดยสายการบิน นกแอร์
 07.00 น.ถึงสนามบิน บุรีรัมย์ นำท่านเดินทางไปยังช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองผ่าน ด่านช่องจอม จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับ อากาศฝั่งกัมพูชา
 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 68 ผ่าน จังหวัดอุดรมีชัย เมืองกรอลัน ซึ่งสภาพถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วครับ ระยะทาง 175 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.00 ชั่วโมงถึง เมืองเสียมเรียบ
 เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตราคาร ร้านโตนเลแม่โขง
 จากนั้นนำท่านสักการะ พระองค์เจก พระองค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและ ชาว เขมรให้ความเคารพนับถือกันมาก จากนั้นนำท่านชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดใหม่

หากต้องการไป โตนเลสาบ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 25 USD

(ไม่รวม ในรายการท่านสามารถซื้อเพิ่มได้ ล่องเรือชมทะเลสาป ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยาม เย็น และพระอาทิตย์ลับฟ้า)

 บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ร้านโตนเลสาป พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย
(พักที่โรงแรม SMILING HOTEL หรือ STARRY HOTEL เท่าเทียบกัน เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น แบบมาตรฐาน)

วันที่สอง นครวัด-นครธม-ปราสาทตาพรม-บายัน-บุรีรัมย์ ดูฟุตบอล

 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม"
 จากนั้นนำท่านชม ปราสาทแปรรูป จัดเป็นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1504) ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองพระนคร และนำท่านเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร
 จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1
 จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาแค็ง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายตะวันตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร
 เข้าชม สนามฟุตบอลนิวไอโมบายสเตย์เดียม ที่ได้ขึ้นชื่อว่า ลมหายใจแห่งบุรีรัมย์ ได้ลงกินเนตบุคว่าเป็นสนามที่สร้างเร็วที่สุดในโลกและได้มาตราฐาน FIFA พร้อมชมถ้วยแชมป์ฟุตบอล ภายในสนาม แวะซื้อของฝากของทีมฟุตบอล และชมการแข่งขันฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในสนามนิวไอโมบายสเตย์เดียม (รวมค่าตั๋วเข้าชม)
 นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคาร
 หลังจากนั้นนำท่านไปยัง ถนนคนเดินบุรีรัมย์ ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และนำท่านกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม อัลวาเรส บุรีรัมย์(Alvarez Hotel) หรือ เทียบเท่า


วันที่สอง เขากระโดง-เพลาเพลิน-กรุงเทพฯ

สักการะหลวงพ่อโต ชมเขากระโดง การแข่งขันฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ปราสาทเมืองตํ่า

 06.00 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
 07.00 น. นำท่านชม เขากระโดง สักการะ พระใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ที่ตั้งอยู่บนเขากระโดง วนอุทยานเขากระโดง ชื่อเดิมชาวบ้านเรียกเขากระโดงว่า “พนมกระดอง” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ภูเขากระดอง (เต่า)” เพราะมีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่า ต่อมา จึงเรียกเพี้ยนเป็น “กระโดง”

จุดเด่นวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

พระสุภัทรบพิตร เป็นพระพุทธรูปคู่เมือง ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ ประดิษฐานอยู่บนเขากระโดง เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 12 เมตร ฐานยาว 14 เมตร หันหน้าไปทางทิศเหนือ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2512 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์ ในขณะนั้น ร่วมกับพ่อค้าประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในความคิดและโครงการต่างๆ ของหลวงพ่อบุญมา ปัญญาปโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากระโดง ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นบริเวณยอดเขากระโดง เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จากจุดที่ตั้งขององค์พระ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์ได้
ปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดง ปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดง มีอายุประมาณ 3 แสนถึง 9 แสนปี สูงจากระดับน้ำทะเล 265 เมตร ซากปากปล่องเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก ยอดเนินเขาเป็นขอบปล่องด้านทิศใต้เรียกว่า เขาใหญ่ ส่วนยอดเนินเป็นขอบปล่องด้านทิศเหนือเรียกว่า เขาน้อย หรือเขากระโดง ส่วนบริเวณที่เป็นขอบปล่องปะทุคือ บริเวณที่เป็นหุบเขา ปัจจุบันมีสภาพเป็นสระน้ำ เป็นซากภูเขาไฟที่ยังคงสภาพดีและมีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย มีเส้นทางเดินชมรอบปล่อง และมีสะพานแขวนให้ยืนชมจากมุมสูงได้อ ย่างชัดแจน
สะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน (บันไดนาคราช) สร้างขึ้นเมื่อปี 2512 เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปสักการะบูชาพระสุภัทรบพิตร ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากระโดง จำนวน 297 ขั้น ชมการละเล่นพื้นบ้านในงานประเพณีขึ้นเขากระโดง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 และร่วมทำบูญงานประกวดกวนข้าวทิพย์–ตักบาตรรเทโวโรหณะ ในช่วงก่อนวันออกพรรษาและวันออกพรรษาของทุกปี
 12.00 น. นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร
 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เพลาเพลิน สวนดอกไม้ จัดสวนตามฤดูกาล และกิจกรรม แอดเวนเจอร์ ต่างๆมากมายให้ท่านได้เล่น เปิดโซนใหม่สวนน้ำ ให้ท่านได้สนุกเต็มที่
 16.25 น.ได้เวลาออกเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสายการบิน นกแอร์
 17.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ.


ค่าบริการ

 • โปรแกรมนี้รับจัดเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
 • ท่านละ 9,200 บาท พักโรงแรมระดับ 4 ดาว Amari Buriram
 • ท่านละ 8,500 บาท พักโรงแรมระดับ 3 ดาว โรงแรม อัลวาเรส บุรีรัมย์(Alvarez Hotel) หรือ เบสท์เวสเทิร์นรอยัลบุรีรัมย์ หรือ เทียบเท่า
 • เดินทาง ขั้นต่ำ 2 ท่าน (ราคา/ท่าน)
 • ท่านละ 9,500 บาท พักโรงแรมระดับ 4 ดาว Amari Buriram
 • ท่านละ 8,900 บาท พักโรงแรมระดับ 3 ดาว โรงแรม อัลวาเรส บุรีรัมย์(Alvarez Hotel) หรือ เบสท์เวสเทิร์นรอยัลบุรีรัมย์ หรือ เทียบเท่า
 • หากต้องการชมฟุตบอลแบบใช้ห้อง VIP ส่วนตัว เพิ่มท่านละ 700 บาท วันแข่งขัน พร้อมบุฟเฟ่ต์ อาหารเย็น ทานระหว่างชมการแข่งขัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของเรา
ราคานี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ -บุรีรัมย์
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่าไกด์ Staff อำนวยความสะดวกตลอดรายการ กรณีเดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน ไม่มีไกด์บริการ
การจองทัวร์
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1เดือน พร้อมชำระค่ามัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำทุกกรณี
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 19 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

. ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์icon_pdf_24
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF FOXIT READER PORTABLE ใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง


ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: lertsiritravel
โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 คุณผึ้ง