โปรแกรมทัวร์บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบล ลาวใต้ ปากเซ 4 วัน 3 คืน

ตักบาตรบนหลังช้างสุรินทร์ ดูแห่เทียนพรรษาอุบล ปราสาทพนมรุ้งบุรีรัมย์ ชมธรรมชาติลาว ปากเซ 29 ก.ค-1ส.ค 58ปราสาทหินพนมรุ้ง แห่เทียนอุบล น้ำตกลาวใต้ ตักบาตรหลังช้างสุรินทร์


บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบล ลาวใต้ ปากเซ 4 วัน 3 คืนTravel Japan

วันแรก ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ

 05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย. โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่าน
 05.30 น. นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.บุรีรัมย์
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 13.30 น. เดินทางเข้าชม ปราสาทพนมรุ้ง นำคณะท่านรับชม ปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่มีปรากฏการพระอาทิตย์ขึ้นแสงแดดผ่านช่องประตูทั้ง 15 ช่อง
 14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเมืองต่ำ
 15.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์
 17.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคาร
 18.30น. นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมเดอมาเจสติก หรือโรงแรมระดับมาตรฐานเดี่ยวกัน ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย “ราตรีสวัสดิ์”


วันที่สอง ตักบาตรบนหลังช้าง สุสานช้างวัดป่าชาเจียง

 05.30 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
 06.30 น. นำคณะ Check out เดินทางออกจากที่พักเพื่อร่วมงาน ตักบาตรบนหลังช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง(ปุม) จ.สุรินทร์ โดยมี พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง ซึ่งมีที่เดียวในโลก อิ่มอกอิ่มใจกับประเพณีไทยที่มีการสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ของชาวจังหวัดสุรินทร์
. ำท่านเดินทางสู่ สุสานช้างวัดป่าชาเจียง อ.ท่าตูม แหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตของช้าง
 12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ททท.จัดเลี้ยงต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งชมการแสดงนาฏศิลป์อีสานใต้ ณ หมู่บ้านช้างตากลางอีกทั้งยังได้ชมการแสดงของช้างแสนรู้ และยังสามารถซื้อของฝากที่หมู่บ้านช้าง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง
 บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี
 เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
 18.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรม เดอ พราวด์ De' Proud Hotel หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับเดียวกัน


วันที่สาม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกตาดฟาน หรือน้ำตกดงหัวสาว แวะช็อปปิ้งที่ตลาดดาวเรือง

 06.00 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
 07.00 น. ออกเดินทางถึงด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
 ทำหนังสือผ่านแดนและรอรับเอกสาร
 นำท่านเดินทางสู่ สุสานช้างวัดป่าชาเจียง อ.ท่าตูม แหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตของช้าง
 ข้าม สะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น สู่เมืองปากเซ หรือแขวงเซโดน ในอดีต
 นำคณะเดินทางสู่ น้ำตกตาดเยือง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของน้ำตกจากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกตาดผาส้วม ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ นำท่านชม และถ่ายรูปกับหมู่บ้านชนเผ่าต่างๆ ของลาวใต้ อาทิ ชนเผ่ากระตู้ เผ่าระแว เผ่าตาโอย เผ่าระแงะ เป็นต้น
 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน หรือน้ำตกดงหัวสาว เป็นน้ำตกคู่แฝดที่ทอดตัวลงมาตามหน้าผาสูงซึ่งมีความสูงประมาณ 120 เมตร

 14.00 น. นำคณะแวะช็อปปิ้งที่ตลาดดาวเรือง มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เครื่องเงิน ของฝากของที่ระลึก อาหารตามฤดูกาล กำไล แหวน กระเป๋า ฯลฯ
 อำลา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
 17.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำคณะท่านเดินทางไปถ่ายรูปการตั้งแสดงต้นเทียนพรรษาที่ชนะการประกวด
 20.30 น. นำคณะท่านเดินทางกลับสู่ที่พักและเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ วัดสระประสานสุข วัดพระธาตุหนองบัว

 07.00 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
 08.00 น. เดินทางเข้าชมวัดสระประสานสุข เป็นวัดที่มีพระอุโบสถ แปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิค
 นำท่านเดินทางกราบนมัสการและขอพร ณ วัดพระธาตุหนองบัว เป็นพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้น ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุม ของกำแพงแก้ว ได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กลับ กรุงเทพมหานคร
 17.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
 23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(2ท่าน/ห้อง)

ราคาเด็กไม่เกิน 10ขวบ

(พักกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียงเสริม)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

29 ก.ค. - 1 ส.ค.58

6,666.-/ท่าน

5,666.-/ท่าน

2,000 บาท

ราคานี้รวม
  • ค่ารถโค้ช / ตู้ปรับอากาศ
  • ค่าที่พักที่ จังหวัดสุรินทร์ 1 คืน, จังหวัดอุบลราชธานี 2 คืน
  • ค่าเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง, ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
  • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน 1,000,000.- เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามกรรมธรรม์กำหนดค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
การจองทัวร์
  • จ่ายเงินเต็ม จำนวน ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกรณีหากไม่สามารถเดินทางได้ แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ แจ้งล่วงหน้า 7 วัน ทำการ
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

. ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์icon_pdf_24
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF FOXIT READER PORTABLE ใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง


ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: lertsiritravel
โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779