Buriram Foodball 2d1n Byair

วันแรก กทม-บุรีรัมย์-ปราสาทหินพนมรุ้ง-ปราสาทหินเมืองต่ำ-ดูฟุตบอล

 04.00 น.พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
 05.55 น.ออกเดินทางสู่ บุรีรัมย์ โดยสายการบิน นกแอร์ หรือแอร์เอเชียร์ ออกเที่ยง
 07.00 น.ถึงสนามบิน บุรีรัมย์ มีเจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบิน บุรีรัมย์
 นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ชมปราสาทหินทรายสีชมพูที่ยังคงความสวยงาม และสมบูรณ์ของร่องรอยการแกะสลักหิน รวมถึงชมความงดงามของทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์และร่องรอยของปล่องภูเขาไฟอีกด้วย
 นำท่านเดินทางไปยัง ปราสาทเมืองตํ่า ซึ่งเป็นปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่น สวยงาม ประวัติความเป็นมาของปราสาทเมืองตํ่ายังไม่ทราบชัด เพราะไม่พบหลักฐานที่แน่นอนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด หรือใครเป็นผู้สร้างนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์ที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งของจ.บุรีรัมย์
 รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตราคาร

เข้าชม สนามฟุตบอลนิวไอโมบายสเตย์เดียม ที่ได้ขึ้นชื่อว่า ลมหายใจแห่งบุรีรัมย์ ชมการแข่งขันฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในสนามนิวไอโมบายสเตย์เดียม (รวมค่าตั๋วเข้าชม)
นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคาร
หลังจากนั้นนำท่านไปยัง ถนนคนเดินบุรีรัมย์ ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และนำท่านกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าที่พัก X2 Buriram หรือ เทียบเท่า


วันที่สอง เยี่ยมชมสนามฟุตบอล ไอโมบายสเตย์เดียม กลับ กทม

สักการะหลวงพ่อโต ชมเขากระโดง การแข่งขันฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ปราสาทเมืองตํ่า

 06.00 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
 07.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามฟุตบอลนิวไอโมบายสเตย์เดียม เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของสนามที่ได้มาตราฐาน และได้ลงกินเนตบุคว่าเป็นสนามที่สร้างเร็วที่สุดในโลกและได้มาตราฐาน FIFA พร้อมชมถ้วยแชมป์ฟุตบอล ภายในสนาม แวะซื้อของฝากของทีมฟุตบอล
 นำท่านชม เขากระโดง สัการะ พระใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ที่ตั้งอยู่บนเขากระโดง วนอุทยานเขากระโดง ชื่อเดิมชาวบ้านเรียกเขากระโดงว่า “พนมกระดอง” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ภูเขากระดอง (เต่า)” เพราะมีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่า ต่อมา จึงเรียกเพี้ยนเป็น “กระโดง”

จุดเด่นวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

พระสุภัทรบพิตร เป็นพระพุทธรูปคู่เมือง ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ ประดิษฐานอยู่บนเขากระโดง เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 12 เมตร ฐานยาว 14 เมตร หันหน้าไปทางทิศเหนือ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2512 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์ ในขณะนั้น ร่วมกับพ่อค้าประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในความคิดและโครงการต่างๆ ของหลวงพ่อบุญมา ปัญญาปโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากระโดง ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นบริเวณยอดเขากระโดง เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จากจุดที่ตั้งขององค์พระ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์ได้
ปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดง ปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดง มีอายุประมาณ 3 แสนถึง 9 แสนปี สูงจากระดับน้ำทะเล 265 เมตร ซากปากปล่องเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก ยอดเนินเขาเป็นขอบปล่องด้านทิศใต้เรียกว่า เขาใหญ่ ส่วนยอดเนินเป็นขอบปล่องด้านทิศเหนือเรียกว่า เขาน้อย หรือเขากระโดง ส่วนบริเวณที่เป็นขอบปล่องปะทุคือ บริเวณที่เป็นหุบเขา ปัจจุบันมีสภาพเป็นสระน้ำ เป็นซากภูเขาไฟที่ยังคงสภาพดีและมีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย มีเส้นทางเดินชมรอบปล่อง และมีสะพานแขวนให้ยืนชมจากมุมสูงได้อ ย่างชัดแจน
สะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน (บันไดนาคราช) สร้างขึ้นเมื่อปี 2512 เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปสักการะบูชาพระสุภัทรบพิตร ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากระโดง จำนวน 297 ขั้น ชมการละเล่นพื้นบ้านในงานประเพณีขึ้นเขากระโดง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 และร่วมทำบูญงานประกวดกวนข้าวทิพย์–ตักบาตรรเทโวโรหณะ ในช่วงก่อนวันออกพรรษาและวันออกพรรษาของทุกปี

 12.00 น. นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร
 16.25 น. ได้เวลาออกเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสายการบิน นกแอร์ หรือ แอร์ เอเชีย
 17.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


ค่าบริการ

  • ขั้นต่ำ 2 ท่าน ราคา 6,990 บาท/ท่าน
  • ขั้นต่ำ 4 ท่าน ราคา 4,790 บาท/ท่าน
  • ขั้นต่ำ 6 ท่าน ราคา 4,190 บาท/ท่าน
  • ขั้นต่ำ 8 ท่าน ราคา 3,825 บาท/ท่าน
**ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**
ราคานี้รวม
  • ค่าที่พัก 1 คืน
  • ค่าอาหารตามรายการ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
  • ค่าไกด์ Staff อำนวยความสะดวกตลอดรายการ กรณีเดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน ไม่มีไกด์บริการ
การจองทัวร์
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1เดือน พร้อมชำระค่ามัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำทุกกรณี
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 19 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: lertsiritravel
โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 คุณผึ้ง