Buriram Package

บุรีรัมย์ ราคา 5,990 บาท/ท่าน เดินทางวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


บุรีรัมย์ สุดคุ้ม จัดเต็ม


บุรีรัมย์ 2 วัน 1 คืน พักโรงแรมมาตราฐาน 4 ดาว

ราคา 5,990 บาท/ท่าน พักเดี่ยว 6,790 บาท

พิเศษ ชมประเพณีงานขึ้นเขาพนมรุ้ง

ชมฟุตบอล BIG Match บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบกับ เมืองทอง ยูไนเต็ด

อุทยาน เมืองต่ำ ,เขากระโดง ,ศาลหลักเมือง,อนุสาวรีย์ช้าง

กิจกรรม รีดนมวัว ฟาร์มโชคชัย พร้อมทำไอศรีม อื้มมิลค์ พร้อมรับประทานกลางวัน สเต็กโชคชัย

 • Buriram-Khaokadong
  Buriram-Khaokadong
 • Buriram-Boat
  ล่องเรือ ชมนก
 • Buriram-Boat.jpg
  ล่องเรือ
 • Panomrung-Buriram.jpg
  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

วันแรก : 3 เมษายน 2564 : กทม-บุรีรัมย์ - วนอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง - ปราสาทเมืองต่ำ - ฟุตบอลแมท

 06. 30 น.พร้อมกันที่ปั้มน้ำมัน วิภาวดี รังสิต
นำท่านออกเดินทางสู่ บุรีรัมย์ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP หรือ รถบัส (หากผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่านใช้รถตู้)
 เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

14.00 น. นำท่าน ร่วมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (Khao Phanom Rung Festival) ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นศาสนสถาน ในลัทธิพราหมณ์และ ได้รับการแปลงเป็นพุทธสถานในสมัยหลัง ช่วงที่ถูกทิ้งร้างอยู่มีผู้นำพระพุทธบาทจำลองไปประดิษฐานไว้ที่ปรางค์น้อยบนเขา กลายเป็นประเพณีของชาวบ้านรอบ ๆ บริเวณนั้นพากันขึ้นไปนมัสการปิดทองรอย อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณ ได้แก่ ขบวนแห่ราชประเพณีขอมโบราณ ย้อนรอยอดีตพนมรุ้ง

ปราสาทเมืองต่ำ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ตามคติศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตั้งอยู่ ณ พื้นราบเบื้องล่างของเขาพนมรุ้ง และน่าจะเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันกับปราสาทพนมรุ้ง เห็นได้จากปราสาททั้งสองแห่งอยู่ใกล้กัน ลักษณะสถาปัตยกรรมด้านในของปราสาทเมืองต่ำนั้นได้รับการก่อสร้างด้วยฝีมือช่างในระดับช่างหลวง ไม่ด้อยกว่าปราสาทพนมรุ้งเลย ซึ่งของปราสาทเมืองต่ำเป็นชื่อที่เข้าใจกันว่ามาเรียกกันในภายหลัง คือเปรียบเทียบกับเมืองสูงอย่างพนมรุ้งก็เป็นได้ เพราะคำว่า "เมืองต่ำ" นั้น หมายถึง พื้นที่ต่ำหรือพื้นที่ราบ ตัวปราสาทประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลัก คือปราสาทอิฐ 5 องค์ สร้างอยู่บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยศิลาแลง องค์ปราสาททั้ง 5 ตั้งเรียงกันเป็น 2 แถว แถวหน้า 3 องค์ แถวหลัง 2 องค์

18.00 น. ชมฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด VS เมืองทอง ยูไนเต็ด โซนพิเศษชั้น 3 พร้อมรับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรมมาตราฐานตามแพ็คเกจที่ท่านเลือก


 • Buriram-United
  Buriram-United
 • Farm-Chokchai.jpg
  ฟาร์มโชคชัย

วันที่สอง : 4 เมษายน 2564 : เขากระโดง - ล่องเรือชมนก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

06.00 น. นำท่านล่องเรือ ชมนก ดอกบัว บรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้น บางท่านต้องการไปวิ่งจ๊อกกิ้ง รอบห้วยให้ใส่ชุดวิ่งมาได้เลย

นำท่านชม เขากระโดง สักการะ พระใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ที่ตั้งอยู่บนเขากระโดง วนอุทยานเขากระโดง ชื่อเดิมชาวบ้านเรียกเขากระโดงว่า “พนมกระดอง” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ภูเขากระดอง (เต่า)” เพราะมีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่า ต่อมา จึงเรียกเพี้ยนเป็น “กระโดง”จุดเด่นวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
พระสุภัทรบพิตร เป็นพระพุทธรูปคู่เมือง ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ ประดิษฐานอยู่บนเขากระโดง เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 12 เมตร ฐานยาว 14 เมตร หันหน้าไปทางทิศเหนือ จากจุดที่ตั้งขององค์พระ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์ได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านโชคชัยสเต็ก SET MENU เมนูสเต็ก

ฟาร์มโชคชัย กิจกรรมรีดนมกันด้วยมือแล้วเอานมไปทำ ice cream umm milk
คลิปฟาร์ม โชคชัย

เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ ปตท วิภาวดี

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยสภาพอากาศและการจราจร หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่บริษัททัวร์ไม่สามารถควบคุมได้

หากกิจกรรมต่างๆไม่สามารถทำการแสดงได้ตามกำหนดเราขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนกิจกรรมอื่นให้แทน

. ราคานี้รวม :
ค่ารถรับส่ง ตามโปรแกรม
ค่าโรงแรม 1 คืน ไม่สามารถเลือกชนิดห้องได้ (อาจจะเป็นTwin Bed room หรือ Double Bed room) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 800 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุทุนประกันวงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลจาก อุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
อาหารตามโปรแกรม
(Day 1: Lunch ,Dinner/Day 2 : Lunch)
ค่าเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง / ปราสาทเมืองต่ำ
ค่าล่องเรือ
ค่าร่วมกิจกรรมรีดนมวัวที่ฟาร์มโชคชัย
ค่าเข้าชมฟุตบอล
ไกด์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง

. ราคานี้ไม่รวม :

ค่ารถที่นอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากที่ระบุ
ค่าทริปไกด์ ท่านละ 100 บาท

. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

 • จ่ายเต็มจำนวน

  .การชำเงิน
  โอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคาร หรือ ชำระด้วยบัตรเครดิต โปรดสอบถามที่ว่างก่อนชำระเงิน

  . เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วันไม่สามารถคืนเงินได้

 • หากไม่สารมารถเดินทางได้ ให้ท่านอื่นมาใช้บริการแทนได้แต่ต้องแจ้งอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง หลังจากนั้นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • ไม่สามารถระบุชนิดเตียงนอนได้ อาจเป็นTwin room หรือ Double room

  ขอสงวนสิทธิ์ ต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านขึ้น หากน้อยกว่า 30 ท่าน ใช้รถตู้


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: @lertsiri9 หรือ แอดตามลิงค์นี้ คลิก
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779
แอด Facebook Page คลิก