บุรีรัมย์ ตามรอยลิซ่า 3 วัน 2 คืน

เดินทาง 5-7 ตุลาคม 2564 ราคา 7,590 บาท/ท่าน พักเดี่ยว 8,590 บาท เขาพนามรุ้ง| ลูกชิ้นยืนกิน| ปราสาทเมืองต่ำ |เขากระโดง |ล่องเรือชมนก| อนุสาวรีย์รัชการที่ 1| ศาลหลักเมือง| วัดเขาน้อย


บุรีรัมย์ ตามรอย Lisa ลูกชิ้นยืนกิน เขาพนมรุ้ง


ตามรอย Lisa BlackPink ลูกชิ้นยืนกิน บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ 3 วัน 2 คืน พักโรงแรมมาตราฐาน 4 ดาว

ราคา 7,590 บาท/ท่าน พักเดี่ยว 8,590 บาท

อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง

ปราสาทเมืองต่ำ ,เขากระโดง ,ศาลหลักเมือง,อนุสาวรีย์ราชกาลที่ 1

ล่องเรือชมนก

กิจกรรม รีดนมวัว ฟาร์มโชคชัย พร้อมทำไอศรีม อื้มมิลค์

 • Farm-Chokchai.jpg
  ฟาร์มโชคชัย
 • Pranomrung
  วนอุทยานประวัติศาสตร์ เขาพนมรุ้ง
 • Prasat Muangtum
  ปราสาทเมืองต่ำ

วันแรก : 5 ตุลาคม 2564 : กทม-บุรีรัมย์ -ฟาร์มโชคชัย - วนอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง - ปราสาทเมืองต่ำ

 06. 30 น.พร้อมกันที่ปั้มน้ำมัน วิภาวดี รังสิต
นำท่านออกเดินทางสู่ บุรีรัมย์ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP หรือ รถบัส (หากผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่านใช้รถตู้)
 เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ฟาร์มโชคชัย กิจกรรมรีดนมกันด้วยมือแล้วเอานมไปทำ ice cream umm milk
คลิปฟาร์ม โชคชัย

วนอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้งเป็นเทวสถานที่สร้าขึ้น เป็นที่ประทับของพระศิวะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย และเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริม ค้ำจุนสถานภาพของชนชั้นปกครอง พร้อม ๆ กับใช้ประโยชน์ในฐานะศาสนสถาน คือ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีของศาสนาฮินดู
ชมพระอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง (ทั้งนี้การมองเห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ดูช่วง 5-7 ตุลาคม เห็นในมิวสิคแพลง LALISA Lisa แล้วต้องไปดูของจริงว่างดงามเพียงใด

ปราสาทเมืองต่ำ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ตามคติศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตั้งอยู่ ณ พื้นราบเบื้องล่างของเขาพนมรุ้ง และน่าจะเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันกับปราสาทพนมรุ้ง เห็นได้จากปราสาททั้งสองแห่งอยู่ใกล้กัน ลักษณะสถาปัตยกรรมด้านในของปราสาทเมืองต่ำนั้นได้รับการก่อสร้างด้วยฝีมือช่างในระดับช่างหลวง ไม่ด้อยกว่าปราสาทพนมรุ้งเลย ซึ่งของปราสาทเมืองต่ำเป็นชื่อที่เข้าใจกันว่ามาเรียกกันในภายหลัง คือเปรียบเทียบกับเมืองสูงอย่างพนมรุ้งก็เป็นได้ เพราะคำว่า "เมืองต่ำ" นั้น หมายถึง พื้นที่ต่ำหรือพื้นที่ราบ ตัวปราสาทประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลัก คือปราสาทอิฐ 5 องค์ สร้างอยู่บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยศิลาแลง องค์ปราสาททั้ง 5 ตั้งเรียงกันเป็น 2 แถว แถวหน้า 3 องค์ แถวหลัง 2 องค์
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เข้าพักโรงแรม Amari Buriram หรือ เทียบเท่า


 • Buriram-Boat
  ล่องเรือ ชมนก
 • The-Pillar-Of-Buriram.jpeg
  ศาลหลักเมือง
 • ดูการทอผ้าไหม
  ดูการทอผ้าไหม
 • Amari-Buriram
  Amari-Buriram-United

วันที่สอง : 6 ตุลาคม 2564 : ศาลหลักเมือง - อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 (วงเวียนช้าง) - ลูกชิ้นยืนกินตามรอย Lisa BlackPink - ชุมชนบ้านสนวนนอก - ล่องเรือชมนก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ศาลหลักเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เคารพสักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญของชาวบุรีรัมย์
ศักดิ์การะอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สร้างในปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก พระบรมราชานุสาวรีย์มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์แบบนักรบตามขัตติยราชประเพณีโบราณ ประทับบนช้างศึก จากจดหมายเหตุประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 7 กล่าวว่า ใน พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปปราบพระยานางรองซึ่งคบคิดกับเจ้าโอ เจ้าอินแห่งจำปาศักดิ์ ขณะเดินทัพพบเมืองร้างอยู่ที่ลุ่มน้ำห้วยจระเข้มาก มีชัยภูมิดีแต่ไข้ป่าชุกชุม ชาวเขมรป่าดงไม่กล้าเข้ามาอยู่อาศัย แต่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบ จึงรวบรวมผู้คนตั้งเป็นเมืองแปะ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีต้นแปะมากมาย และให้บุตรเจ้าเมืองพุทไธสมันซึ่งติดตามมาด้วยเป็นเจ้าเมือง ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยานครภักดี ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองบุรีรัมย์

หอนาฬิกาหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ลูกชิ้นยืนกิน ตามรอยลิซ่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ชุมชน บ้านสนวนนอก ชมการทอผ้าพื้นเมืองของบุรีรัมย์ ชมวิถีชีวิตแบบชุมชนของคนท้องถิ่น
ล่องเรือชมนก นั่งเรือพาย ชมพระอาทิตย์ตกดิน ในบึงมีดอกบัวบานตามฤดูกาล ฟังเสียงนก ดื่มด่ำกับเสียงธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม

---
 • เขากระโดง
  เขากระโดง
 • วัดเขาน้อย
  วัดเขาน้อย

วันที่สาม : 7 ตุลาคม 2564 : เขากระโดง - วัดเขาน้อย - ทานขาหมูนางรอง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เขากระโดง สักการะ พระใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ที่ตั้งอยู่บนเขากระโดง วนอุทยานเขากระโดง ชื่อเดิมชาวบ้านเรียกเขากระโดงว่า “พนมกระดอง” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ภูเขากระดอง (เต่า)” เพราะมีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่า ต่อมา จึงเรียกเพี้ยนเป็น “กระโดง”จุดเด่นวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
พระสุภัทรบพิตร เป็นพระพุทธรูปคู่เมือง ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ ประดิษฐานอยู่บนเขากระโดง เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 12 เมตร ฐานยาว 14 เมตร หันหน้าไปทางทิศเหนือ จากจุดที่ตั้งขององค์พระ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์ได้
วัดเขาน้อย พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจนคุณานุสรณ์ (วัดป่าเขาน้อย) เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่ได้พัฒนาขึ้นตามปณิธานของพระโพธิธรรมจารย์เถร หรือหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ อดีตเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนทั่วไป บริเวณโดยรอบวัดมีสภาพเป็นป่าเขาจึงเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน นอกจากนั้นยังมี พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ ซึ่งมีรูปทรงคล้ายกับปราสาทหินในสมัยขอม มีความสูงกว่า 31 เมตร ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นที่ปฏิบัติภาวนาและมีส่วนที่แสดงภาพประวัติของหลวงปู่สุวัจน์ ชั้นสองเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนและเก็บอัฐบริขารของหลวงปู่สุวัจน์ ไว้ให้ประชาชนได้สักการะ โดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ได้มาเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2550
กลางวัน ทานขาหมูนางรอง เมนูขึ้นชื่อของ บุรีรัมย์
เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยสภาพอากาศและการจราจร หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่บริษัททัวร์ไม่สามารถควบคุมได้

หากกิจกรรมต่างๆไม่สามารถทำการแสดงได้ตามกำหนดเราขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนกิจกรรมอื่นให้แทน

. ราคานี้รวม :
ค่ารถรับส่ง ตามโปรแกรม
ค่าโรงแรม 2 คืน นอนห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ไม่สามารถเลือกชนิดห้องได้ (อาจจะเป็นTwin Bed room หรือ Double Bed room) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
/โรงแรมที่ระบุไม่ว่าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดโรงแรมที่อยู่ในมาตราฐานใกล้เคียงกันให้ ในโปรแกรมมาตราฐาน 4 ดาว
ค่าประกันอุบัติเหตุทุนประกันวงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลจาก อุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
อาหารตามโปรแกรม
(Day 1: Lunch ,Dinner/ Day 2 : Breakfast,Lunch,Dinner/ Day 3: Breakfast,Lunch)
ค่าเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง / ปราสาทเมืองต่ำ
ค่าล่องเรือ
ค่าร่วมกิจกรรมรีดนมวัวที่ฟาร์มโชคชัย
ไกด์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง

. ราคานี้ไม่รวม :

ค่ารถที่นอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากที่ระบุ
ค่าทริปไกด์และคนขับรถ 200 บาท/ท่าน

. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

 • จ่ายเต็มจำนวน

  .การชำเงิน
  โอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคาร หรือ ชำระด้วยบัตรเครดิต โปรดสอบถามที่ว่างก่อนชำระเงิน

  . เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันไม่สามารถคืนเงินได้

 • หากไม่สารมารถเดินทางได้ ให้ท่านอื่นมาใช้บริการแทนได้แต่ต้องแจ้งอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง หลังจากนั้นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้และไม่สามารถคืนเงินได้
 • ไม่สามารถระบุชนิดเตียงนอนได้ อาจเป็นTwin room หรือ Double room
 • หากบางสถานที่ไม่สามารถเข้าชมได้ตามวันที่ท่านเดินทาง ทางบริษัทขอนำท่านชมสถานที่อื่นทดแทน

  ขอสงวนสิทธิ์ หากมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไปใช้รถบัส หากน้อยกว่า 30 คนใช้รถตู้

  ผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางคืนเงินเต็มจำนวน/
  ท่านที่ต้องการกรุ๊ปส่วนตัวราคานี้สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: @lertsiri9 หรือ แอดตามลิงค์นี้ คลิก
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779
แอด Facebook Page คลิก