โปรแกรมทัวร์บุรีรัมย์ 2 วัน 1 คืน

สักการะหลวงพ่อโต ชมเขากระโดง ปราสาทเมืองตํ่าสักการะหลวงพ่อโต ชมเขากระโดง เข้าชมสนามฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ปราสาทเมืองตํ่า


โปรแกรมทัวร์บุรีรัมย์ 2 วัน 1 คืนTravel Japan

วันแรก หลวงพ่อโต-เขากระโดง-สนามฟุตบอล นิวไอโมบายสเตย์เดียม-ถนนคนเดิน

 05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย. โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่าน
 05.30 น. นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
 10.00 น. หลังจากนั้นนำท่านแวะสักการะ “หลวงพ่อโต” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดโนนสูง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 13.00 น. นำท่านชมเขากระโดง สัการะ พระใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ที่ตั้งอยู่บนเขากระโดง และเข้าชม สนามฟุตบอลนิวไอโมบายสเตย์เดียม ที่ได้ขึ้นชื่อว่า ลมหายใจแห่งบุรีรัมย์ ได้ลงกินเนตบุคว่าเป็นสนามที่สร้างเร็วที่สุดในโลกและได้มาตราฐาน FIFA พร้อมชมถ้วยแชมป์ฟุตบอล ภายในสนาม แวะซื้อของฝากของทีมฟุตบอล และชมการแข่งขันฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในสนามนิวไอโมบายสเตย์เดียม (รวมค่าตั๋วเข้าชม)
 16.00 น. นำท่านเข้าที่พัก
 19.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น
 หลังจากนั้นนำท่านไปยัง ถนนคนเดินบุรีรัมย์ ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และนำท่านกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง ปราสาทเมืองตํ่า-อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง-ฟาร์ม โชคชัย

สักการะหลวงพ่อโต ชมเขากระโดง การแข่งขันฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ปราสาทเมืองตํ่า


 06.00 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
 07.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง ปราสาทเมืองตํ่า ซึ่งเป็นปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่น สวยงาม ประวัติความเป็นมาของปราสาทเมืองตํ่ายังไม่ทราบชัด เพราะไม่พบหลักฐานที่แน่นอนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด หรือใครเป็นผู้สร้างนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์ที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งของจ.บุรีรัมย์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางมาสู่ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ชมปราสาทหินทรายสีชมพูที่ยังคงความสวยงาม และสมบูรณ์ของร่องรอยการแกะสลักหิน รวมถึงชมความงดงามของทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์และร่องรอยของปล่องภูเขาไฟอีกด้วย เสร็จแล้วนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 12.00 น. นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 บ่าย แวะเที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย แวะซื้อของฝากกลับบ้าน
 16.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ราคาทัวร์

ค่าบริการ

  • โปรแกรมนี้รับจัดเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
  • ท่านละ 4,200 บาท พักโรงแรมระดับ 3 ดาว โรงแรมเทพนคร หรือ เบสท์เวสเทิร์นรอยัลบุรีรัมย์ หรือ เที่ยบเท่า
ราคานี้รวม
  • ค่ารถโค้ช / ตู้ปรับอากาศ
  • ค่าที่พัก 1 คืน
  • ค่าอาหารตามรายการ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 100,000 บาท
  • ค่าไกด์ Staff อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
การจองทัวร์
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1เดือน พร้อมชำระค่ามัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำทุกกรณี
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 19 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

. ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์icon_pdf_24
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF FOXIT READER PORTABLE ใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง


ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: lertsiritravel
โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 คุณผึ้ง