Seoul Marathon 2019

15-18 มีนาคม 2562 เริ่ม 12,990 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน รวมค่าสมัครวิ่ง นำเที่ยว ก่อนและหลังแข่ง พาไปรับเบอร์ รับกลับจากจุดเข้าเส้นชัยPackage Seoul Marathon 2019

โรงแรมในตัวเมืองสามารถเดินไปยังจุดปล่อยตัวได้ ประมาณ 700 เมตร

รวมค่าสมัครวิ่งแล้ว ลดขั้นตอนการสมัครที่ค่อนข้างวุ่นวาย

พาท่องเที่ยววันก่อนแข่งและหลังแข่ง

ไม่ลงร้านโสม สมุนไพรเกาหลี พลอยอเมทิส ร้านเครื่องสำอางเกาหลี

ราคา 12,990 บาท/ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900

(ไม่รวม ค่าตั๋วJeju Air ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ประมาณ 11,000 บาท น้ำนักกระเป๋า 15 กก,ไม่รวมค่าอาหารเสริฟบนเครื่อง ราคาตั๋วมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)

  • ลง 10 Km มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนื่องจากปล่อยตัวคนละที่ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

Travel Korea

Seoul-Marathon-2019

---

Day 1: วันที่ 15 มีนาคม 2562 :สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินอินชอน เกาหลีใต้

22.00 น เจอเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ คอยอำนวนความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
แนะนำซื้อตั๋วเครื่องบิน Jeju Air 7C2206


Seoul-Marathon-2019

<center>

Gwanghamun พระเจ้าเชจง ผู้คิดค้นอักษรเกาหลี

<center>

Gwanghamun-Seoul-Marathon

<center>

Cheonggyecheon-Stream

<center>

Gyeongbokgung-Palace

รับเบอร์

Day 2: วันที่ 16 มีนาคม 2562 : รับสนามบิน อินชอน - พาไปรับเบอร์ - ส่งโรงแรม- ช็อปปิ้ง เมียงดง -Gyeongbokgung Palace-คลองชองกเยชอน

02.05 น.ออกเดินทางไปยังสนามบินอินชอนเที่ยวบิน 7C2206

และผ่านการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินดินชอน

10.00 น เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินอินชอน

นำท่านไปยังโรงแรม

นำท่านไปรับเบอร์

ช็อปปิ้ง เมียงดง เป็นศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่นเกาหลี มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ร้านอาหารมากมาย

ท่องเที่ยว Gyeongbokgung Palace พระราชวังเคียงบ็อคคุง พระราชวังเคียงบก ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ และเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สุด ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอน
(รวมค่าเข้า)

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร บางครั้งมีการจัดโคมไฟอย่างสวยงาม ขึ้นอยุ่กับช่วงเวลา วัยรุ่นเกาหลีนิยมพาคู่รักมาเดินเล่น นั่งเล่นริมคลองแห่งนี้ น้ำไหลผ่านเย็นสบาย

ส่งโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรม New Seoul Hotel หรือ เทียบเท่า

  • อิสระอาหาร เช้า กลางวัน อาหารเย็น

Seoul-Marathon

Seoul-Marathon

Day 3 : วันที่ 17 มีนาคม 2562 :วันแข่ง

รับประทานอาหารเช้า โรงแรม ท่านสามารถเดินไปยังจุดปล่อยตัวได้เลย

13.30 น.รถรับกลับจากจุดเข้าเส้นชัยมายังโรงแรม

16.00 น.ทงแดมุน ตลาดทงแดมุนเป็นตลาดค้าปลีกค้าส่งเสื้อผ้าแฟชั่นในย่านทงแดมุนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี มีช้อปปิ้งมอลล์ทั้งหมด 26 ตึก, ร้านค้ามากกว่า 30,000 ร้าน

อินซาดง(Insa-dong) ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ำชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่
คุณจะสามารถชมงานศิลปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามได้ที่นี่ ท่านสามารถดินช็อปปิ้งและทานอาหารพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

  • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น

Seoul-Tower

Day 4 : วันที่ 18 มีนาคม 2562 -Seoul-Tower- Shopping ของฝาก- กลับ กทม

ประทานอาหารเช้า โรงแรม

โซลทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน ท่านสามารถมองเห็นวิวกรุงโซลได้โดยรอบ คู่รักนิยมมาคล้องกุญแจเป็นความเชื่อว่าเมื่อมาคล้องกุญแจคู่รักด้วยกันแล้วรักจะยืนยาวชั่วนิรันดร์ ดังนั้นเราจะเห็นกุญแจเต็มไปหมดหลากหลายสีและสวยงามไปอีกแบบ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมวิว (หากต้องการขึ้นดูวิวบนยอดหอคอยมีค่าเข้า ไม่รวมค่าขึ้นยอดหอคอยประมาณ 9,000 วอน)

ให้ทานซื้อของฝากที่ Lotte world หรือ ร้านของฝากก่อนไปสนามบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา ของฝากอาทิเช่น สาหร่าย กิมจิ สตอเบอร์รี่ สาลี่เกาหลี อื่นๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านส่งสนามบิน อินชอน เดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพ

20.35 น เครื่องบินออกจากสนามบินอินชอน เกาหลีใต้ เที่ยวบิน7C2205

00.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ และ การจราจร และอื่นๆ

  • หากผู้จัดงานมาราธอนเลื่อนวันแข่งหรือยกเลิกงานแข่งทางบริษัทเราเป็นเพียงตัวแทนในการประสานงานไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนนี้ได้ แต่เราจะปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวให้แก่ท่านตามความเหมาะสม

. ราคานี้รวม
ที่พัก 2 คืน นอนห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท ท่านไม่สามารถเลือกชนิดของห้องพักได้ เนื่องด้วยในช่วงดังกล่าวห้องพักมีชนิดห้องแต่ละแบบจำกัด (Twin bed room/Double bed room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักตามชนิดที่มีอยู่
รถรับส่งตามโปรแกรม
ค่าสมัคร วิ่ง
ค่าอาหาร เช้า 2 มื้อ /อาหารเที่ยง 1 มื้อ
หัวหน้าทัวร์จากไทยหากผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากไทยมีเพียงเจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินอินชอน หรือ หากท่านต้องการขอเก็บเงินเพิ่มตามจำนวนคนเดินทางจริง


.ราคานี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - อินชอน เกาหลีใต้
ค่าทริปไกด์และคนขับรถที่เกาหลี 900 บาท/ท่าน ขอเก็บพร้อมค่าทัวร์
ค่าทริปหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม
รถรับส่งนอกเหลือ จากที่ระบุ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าภาษี 3%และค่าVat 7%
อื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

หากท่าน ไม่ผ่าน กรมตรวจคนเข้าเมือง บริษัททัวร์ ไม่สามารถคืนเงินท่านได้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตลอดทริป ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนเดินทาง

.การชำระเงิน

  • จ่ายเงินเต็มจำนวน
  • ไม่สามารถคืนเงินจองได้ทุกกรณี

. การยกเลิกการเดินทาง

  • ยกเลิกทุกกรณี เก็บเงินเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ ต้องมีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไปหากต่ำกว่านั้นขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาตามจำนวนผู้เดินทางจริง

สนใจ Line Id : @lertsiri9 มีเครื่องหมาย@ด้วย
เพิ่มเพื่อน
โทร.084 653 7055 ,02 931 9779
e-mail: [email protected]
kakao : nampuengsiri