Ironman 70.3 Danang Package Tour

5 วัน 4 คืน ค่าบริการ 12,900.- และ 15,900.-


Ironman 70.3 Danang


Ironman 70.3 Danang Package Tour 5 วัน 4 คืนTravel Japan

. วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - ดานัง

Ironman Lertsiritravel.

Ironman O2MAX

. เช้า พนักงานรอรับท่านที่สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม
. 12.30 น. นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปรับเบอร์เสื้อ (สถานที่ ตามที่ผู้จัดแจ้ง)
. นำท่านเช็คอินที่โรงแรม เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
. 18.00 น. พานักกีฬาไป ฟังการแนะนำเส้นทาง ที่ทางผู้จัดนัดหมาย และ รับประทานอาหารเย็น
. นำท่านกลับโรงแรมที่พัก


. วันที่สอง ดูเส้นทางการแข่งขัน พาดูเส้นทางแข่ง (ว่ายน้ำ, จักรยาน, วิ่ง)

Map Bike

Map Run

Map Swim

. ตื่นเช้า 05.30 น. ออกจากโรงแรม 06.30 น. ไปสนามแข่ง เพื่อว่ายน้ำ
. เริ่มว่ายน้ำ
. 07.30 น. - 08.00 น. กลับโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
. 09.00 น. นักกีฬาจะปั่นจักรยานไปที่ จุดแขวนจักรยานที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้รถตามไปรอรับ ไปดูเส้นทางตามแผนที่ปั่นจักรยาน
. เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
. หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย
. เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
. ค่ำ นำท่านกลับโรงแรมที่พัก


. วันที่สาม แข่งขันกีฬา Ironman 70.3 Danang

Bike Danang

Run Ironman

Swim Lertsiritravel Ironman

. เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม อาหารเช้าแบบ SET BOX ให้ทางโรงแรมจัดให้เพราะเราต้องออกแต่เช้า ห้องอาหารทางโรงแรมเปิด 6 โมงเช้า ท่านใดที่ไม่ได้แข่งก็รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมตามปกติ
. นำท่านเดินทางสู่สนามแข่งขัน
. อิสระอาหารกลางวัน
. เย็น รับประทานอาหารเย็น แบบ SET BOX เพื่อความสะดวกสำหรับนักกีฬา เพราะแต่ละท่านอาจเข้าเส้นชัยเวลาต่างกัน บางทีดึกไปร้านอาหารอาจปิดก่อน
. ค่ำ กลับเข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


. วันที่สี่ City Tour ดานัง

Myson World Cultural Heritage Site

Hoain

Cam Thanh

. เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
. 09.00 น. รถพาไปนำจักรยานกลับ นักกีฬาปั่นกลับมาที่โรงแรม แต่รอนำทาง
. นำท่านเที่ยว 'My son' World Cultural Heritage Site, ล่องเรือหมู่บ้าน Cam Thanh , เที่ยวเมืองมรดกโลก Hoi An, เยี่ยมชม Tra que Vegetable Village
. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร
. 17.00 น. มีงานเลี้ยงที่ทางผู้จัดมีให้
. 21.00 น. กลับเข้าที่พักโรงแรม


. วันที่ห้า เดินทางกลับกรุงเทพฯ

. เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
. อิสระอาหารกลางวัน
. 12.00 น. นำท่านไปยังสนามบินดานัง เวียดนาม กลับไทยโดยสวัสดิภาพ .


ราคา-ironman-danang

. อัตราค่าบริการ

  • 12,900 บาท พักโรงแรม 3 ดาว
  • 15,900 บาท พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและค่าสมัครแข่งขัน
  • ราคานี้ ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป

. อัตรานี้รวมบริการ
. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
. ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
. ไกด์ท้องถิ่น ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
. ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


. อัตรานี้ไม่รวมบริการ
. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ( หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


. ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์icon_pdf_24
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF FOXIT READER PORTABLE ใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง


ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: lertsiritravel
โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 คุณผึ้ง