Almaty Marathon 2019 Republic of Kazakhstan

อัลมาตี มาราธอน คาซัคสถาน เดินทาง 20 -23 เมษายน 2562 โดยสายการบิน Air AstanaAlmaty-Marathon

ราคา 36,990 บาท/ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท

20-23 เมษายน 2562

KC932 20APR BKK-ALA 10.15-16.25
KC931 23APR ALA-BKK 01.05-08.55


วันที่ 20 เม.ย. กรุงเทพฯ – อัลมาตี

 • Almaty-City
  Almaty-City
 • Kazaksatan
  Kazaksatan

07.15 นัดหมายพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว U มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

10.15 แอร์ แอสตานา เที่ยวบินที่ KC932 นำท่านเหิรฟ้าสู่ อัลมาตีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

16.25 ถึงสนามบินนานาชาติเมือง อัลมาตีหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านสู่

โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก โรงแรม 4 ดาว Ramada Almaty Hotel


วันที่ 21 เม.ย. ร่วมวิ่ง Almaty Marathon 2019

การแข่งขันจะเริ่มในเวลาประมาณ 08.00 น.
โดยจุดปล่อยตัวจะอยู่ที่ The Republic Square

06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

07.00 รถจะมารับท่านจากโรงแรม โดยเส้นทางการวิ่งจะผ่านสถานที่สำคัญๆของเมืองอัลมาตี เมื่อเข้าเส้นชัยบางท่านอาจเข้าเวลาไม่เท่ากันเพื่อความสะดวก อิสระทุกท่านสามารถเดินทางกลับโรงแรมด้วยตัวท่านเอง โรงแรมห่างจากเส้นชัยประมาณ 3.5 กม

15.30 พร้อมกันที่ Hotel Lobby ให้ท่านได้อิสระกับการช็อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต Green market ซึ่งมีสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาเวียร์ ว้อดก้า ถั่วชนิดต่างๆใกล้ๆกัน ก็มีChocolate Factory ที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้ในราคาถูก พร้อม packaging สวยๆ ในแบบคาซัคสถาน ที่ไม่เหมือนใคร

จากนั้นพาท่านพบกับความสนุกสนานที่ Falcons Farm ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนบนของเมืองอัลมาตีใกล้กับภูเขาอัลมาราซัน ที่นี่มีการแสดงความสามารถพิเศษของเหยยี่วที่ฝึกไว้ใช้ในการล่าเหยื่อ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สไตล์คาซัค พร้อมชมระบำพื้นเมืองที่สวยงาม ตระการตา ก่อนกลับสู่ที่พัก


 • Republic-Square
  Republic-Square-Almaty-Kazakhstan
 • Zenkov-Cathedral
  Zenkov-Cathedral

วันที่ 22 เม.ย. เที่ยวอัลมาตี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 check out เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 พาท่านท่องเที่ยว ชมสถานที่สำคัญ ของ กรุงอัลมาตีเริ่มด้วยเที่ยวชม จัตุรัสสาธารณะ ( Republic Square ) อนุสาวรีย์อิสรภาพ ( Monument of Independence ) และสวนสาธารณะ แพนฟิลอฟ ( Panfilovtzev Park ) น าชมโบสถ์Zenkov Cathedral ที่สร้างด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูเลย

16.30 พาท่านเดิน เที่ยวชมซื้อของฝาก ของที่ระลึกกันที่ Mega Mall

18.30 รับประทานอาหารเย็น ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ

---

วันที่ 23 เม.ย. อัลมาตี- กรุงเทพฯ

01.05 เดินทางกลับด้วยเที่ยวบิน KC931

08.55 ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและการจราจร และอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้

 อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–อัลมาตี –กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Astana ( KC )

ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ

ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

ค่าทำ LOI และค่าวีซ่า คาซัคสถาน

---

 อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ราคานี้ยังไม่รวมค่าสมัครวิ่ง

 • Marathon (42 km 195 m) – 6000 KZT; OR THB600
 • Half Marathon (21 km) – 5000 KZT; OR THB500
 • the Nordic walking (10 km) – 4000 KZT; OR THB300
 • 10 km race – 5000 KZT; OR THB500
 • Kids' race (3 km) – 3000 KZT OR THB300
 • KZT สกุลเงินคาซัค

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
Age categories
1 Age categories of 42 km 195 m marathon:
 18-24 years old;
 25-29 years old;
 30-39 years old;
 40-49 years old;
 50-59 years old;
 Older than 60 years old.
2 Age categories of 21 km 97,5 m half marathon:
 Older than 18 years old.
3 Age categories of 10 km distance:
 15-17 years old;
 Older than 18 years old.
4 Age categories of 3 km children’s distance:
 10-14 years old;

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
  หากไม่ชำระส่วนที่เหลือถือว่าท่านไม่ร่วมเดินทางกับเรา ทางบริษัทจะยืดเงินมัดจำเต็มจำนวนเนื่อด้วยทุกอย่างต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนแล้วเต็มจำนวน ไม่สามารถคืนเงินจองได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

 • ไม่สามารถคืนเงินจองได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม จ่ายเงินครบแล้วไม่สามารถเดินทางได้ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินได้

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL License No.51/00558
 Line ID: @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779