Singapore Marathon

3วัน 2 คืน เริ่ม 9,590 บาท


Singapore Marathon 2018

8-10 ธันวาคม 2561

ราคา 9,590 บาท/ท่าน

Travel Singapore

Singapore Marathon

Cr.Photo by Singapore Marathon

Day 1: 8 Dec 2018 Merlion-มารีน่า เบย์ แซนด์

 • Merlion
  Merlion Singapore
 • Merlion-Singapore
  Merlion

ออกเดินทางไปยังสนามบินชางฮีสิงคโปร์(Singapore Changi Airport)
แนะนำสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบิน SL 100 เวลา 08.15 น, Thai Airway TG403 เวลา 08.00 น, Air Asia FD 359 เวลา 07.00 น ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากต้องการตั๋วเครื่องบินติดต่อเจ้าหน้าที่

ถึงประมาณ 11.20 น รถออกรอบเดียว 12.00 น

นำท่านถ่ายภาพคู่ Merlionเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน

นำท่านรับเบอร์วิ่ง

อิสระ ที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ )

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคาร
(meal : Dinner)

เข้าที่พัก นำเข้าที่พักโรงแรมHotel Re@pearl's Hill (3++ ดาว) หรือเทียบเท่า


Day 2: 9 Dec 2018 : วันแข่ง(No Breakfast)

นำท่านไปยังจุดปล่อยตัว 03.30 a.m และรับกลับประมาณ 12.00 p.m อิสระหลังแข่ง ไม่มีไกด์ อิสระอาหาร (meal :No Meal) แนะนำไปเที่ยว Universal studio Singapore

เข้าที่พัก นำเข้าที่พักโรงแรมHotel Re@pearl's Hill (3++ ดาว) หรือเทียบเท่า


Day 3: 10 Dec 2018 น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY - Duty Free Shop - Orchard Road Singapore

Gradens-By-The-Bay


Fountain-Of-Wealth

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี

GARDEN BY THE BAYอิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 5 SGD+และโดมดอกไม้)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

เวลาช็อปปิ้งก่อนกลับ Duty Free Shop และ Orchard Road Singapore ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

16.00 น เดินทางสู่สนามบินชางกี เพื่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ รถส่งรอบเดียว

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ ตามเที่ยวบินที่ท่านซื้อ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและการจราจร และอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้

ค่าบริการ

 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 15 ท่าน ราคา 9,590 บาท/ ท่าน
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
**ไม่มีหัวหน้าทัวร์ จากไทย เจ้าหน้าที่คนไทยรอรับที่สนามบินชางงี สิงคโปร์**
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรม 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์ตามโปรแกรม กรณีไม่ถึง 15 ท่านไม่มีมัคคุเทศก์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 5 แสนบาท
 • ค่าอาหารตามรายการ
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย
 • ค่าทริปมัคคุเทศก์ คนขับรถ คนละ 20 s$/ท่าน/ทริป
 • ค่าสมัครวิ่ง
 • ค่ารถที่นอกเหนือจากในรายการ
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าจัดงานเลี้ยง หากท่านต้องการโปรดสอบถามพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ หรือ ขอเปลี่ยนราคาตามจำนวนผู้เดินทางจริง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ **ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี**
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 กรณียกเลิกการเดินทาง
 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 100 % ของราคาทัวร์เต็ม
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิน
 •  การจ่ายเงิน
  • มัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
  • จ่ายส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 60 วัน

  เงื่อนไข

  เงื่อนไขการชำระเงิน
  1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท
  2. ส่วนที่เหลือ ชำระเงินก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2561
  การขอยกเลิกการเดินทาง
  1. แจ้งล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวน
  2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท 3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 100 % ของราคาทัวร์เต็ม
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิน

 •  ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
  Line ID: @lertsiri9
   โทร. 084-653-7055, 02-931-9779 คุณผึ้ง