Saint Petersburg Half Marathon

6 วัน 4 คืน ราคา เริ่มต้น 24,990 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) เดินทาง 1-6 สิงหาคม 2562


St.Petersburg Half Marathon 2019

ทริปเดียวเที่ยว 2 เมือง Moscow + St. petersburg

1-6 สิงหาคม 2019

6 วัน 4 คืน

 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 6 ท่าน ราคา 29,990 บาท/ ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากไทย
 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 8 ท่าน ราคา 26,990 บาท/ ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากไทย
 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 10 ท่าน ราคา 24,990 บาท/ ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากไทย
 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 15 ท่าน ราคา 26,990 บาท/ ท่าน มีหัวหน้าทัวร์จากไทยบินตามสายการบินที่ระบุ
 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 20 ท่าน ราคา 24,990 บาท/ ท่าน มีหัวหน้าทัวร์จากไทยบินตามสายการบินที่ระบุ
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท

SPB-Half-Marathon


วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กรุงเทพฯ - มอสโก

 • Red-Square
  Izmailovsky-Souvenir-Market-Moscow
 • Izmailovsky-Souvenir-Market
  Izmailovsky-Souvenir

(ราคาแพ็คเก็จไม่รวมตั๋วเครื่องบิน แต่เราจะทำโปรแกรมตามสายการบินที่เราแนะนำให้ หากท่านต้องการบินสายการบินอื่นโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยดูโปรแกรมให้)
07.30 น.ท่านเดินทางมายังสุวรรณภูมิเพื่อเช็คอินตามสายการบินที่ท่านซื้อ ด้วยตัวท่านเอง โปรแกรมนี้เราออกเดินทางด้วยสายการบินไทย

10.30 น. ออกเดินทางไปยัง Moscow เมืองหลวงของ รัสเซีย เที่ยวบิน TG974 บินตรงไม่แวะเปลี่ยนเครื่อง

16.15 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว (DME) ผ่านตม ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทาง เดินออกมายังทางออกผู้โดยสาร มีเจ้าหน้าที่ยืนถือป้ายรอรับที่สนามบิน

นำท่านไปยัง ตลาดอิสมัลลอฟสกาย่า (Izmailovsky Souvenir Market)

เข้าโรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือ เทียบเท่า


Day 2 : 2 Aug 2019 : Saint Basil's Cathedral-จัตุรัสแดง (Red Square)-ห้างสรรพสินค้า GUM-Kremlin พระราชวังเครมลิน-Cathedral of Christ the Saviour

 • Red-Square
  Red-Square
 • Saint-Basils-Cathedral.JPG
  St.-Basil's -Cathedral-Moscow
 • Red-Square-Moscow-Lertsiri-Travel.jpg
  Red-Square-Moscow
 • Assumption-Cathedral.jpg
  Kremlin-Palace-Assumption-Cathedral
 • Assumption-Cathedral.jpg
  Gum-Moscow.jpg
 • Kremlin-Palace-Moscow
  Kremlin-Palace-มุมไกล
 • Cathedral-Of-Christ-The-Saviour-Moscow.jpg
  Cathedral-Of-Christ-The-Saviour-Moscow

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

09.00 น เดินทางไปยัง Saint Basil's Cathedral มหาวิหารเซนต์บาซิล เป็นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ตั้งอยู่ที่จัตุรัสแดง กรุงมอสโก เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกลที่กรีธาทัพมาเมืองคาซาน เมื่อปี ค.ศ. 1552 ผลจากชัยชนะครั้งนี้ทำให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่น จึงสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555 มหาวิหารเซนต์บาซิลมีรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่น คือมีโดม 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง ทำให้อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณอันได้รับอิทธิพลมาจากไบแซนไทน์ที่เป็นโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ารัสเซียนกอธิก หอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอิทธิพลจากยุโรปตะวันตก ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงกลายเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนกำลังลุกไหม้บนปลายลำเทียน ส่งความโชติช่วงชัชวาลย์เป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าบนสวรรค์

จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสแดงถูกตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ภายใต้พระราชโองการของพระเจ้าอีวานมหาราช การสร้างจัตุรัสแดงนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลินโดยการสร้างพื้นที่นอกกำแพงวังสำหรับใช้ยิงเพราะตำแหน่งที่จัตุรัสแดงตั้งอยู่นั้นขาดแนวป้องกันทางธรรมชาติ โดยพื้นที่ของจัตุรัสแดงในสมัยนั้นถือเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย ต่อมาในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 มหาวิหารเซนต์เบซิล มหาวิหารที่ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจัตุรัสแดงในปัจจุบันก็ได้ถูกสร้างขึ้น หลังจากนั้นจัตุรัสแดงก็ถูกปรับปรุงพื้นที่เรื่อยมา จนกระทั่งหลังจากการรุกรานของฝรั่งเศสโดยนโปเลียน มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น อาคารบางหลังและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการค้าขายซึ่งถูกไฟไหม้ได้ถูกรื้อถอนออกและมีการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นแทน อาทิเช่น รถราง การประดับด้วยโคมไฟ ห้างสรรพสินค้า GUM เป็นต้น

ห้างสรรพสินค้า GUM เป็นห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก หลังคากระจกแก้วสวยงาม มีสินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหารให้เลือกทานอยากมากมาย

Kremlin พระราชวังเครมลิน เครมลินแห่งมอสโกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก ( Unesco, World Heritage)เมื่อ ค.ศ. 1990 ก่อสร้างระหว่าง ค.ศ. 1837 ถึง 1849 ตั้งอยู่ที่เครมลินแห่งมอสโก บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของแกรนด์ปรินซ์ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 บนเนินโบโรวิตสกี ออกแบบโดยทีมสถาปนิกภายใต้การบริหารจัดการของคอนสแตนติน ธอน พระราชวังเครมลินมีเจตนาที่จะตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยรัสเซีย คอนสแตนติน ธอนยังเป็นสถาปนิกของเครมลินอาร์มรี และมหาวิหารพระคริสต์ผู้ไถ่ พระราชวังเครมลินเดิมเคยเป็นพระตำนักของซาร์ในมอสโก การก่อสร้างพระราชวังรวมไปถึงขั้นตอนการระเบิดอดีตพระราชวังสถาปัตยกรรมบาโรกในบริเวณดังกล่าว ซึ่งออกแบบโดยรัสเตรลลี และคริสตจักรนักบุญจอห์นแบ็พทิสต์ ซึ่งก่อสร้างขึ้นตามโครงการของอโลอีซิโอเดอะนิวแทนที่โบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในมอสโก เครมลิน เป็นคำที่ใช้เรียกบริเวณหมู่ตึกและป้อมปราการบริเวณใจกลางกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ทางใต้เริ่มตั้งแต่บริเวณแม่น้ำมอสโก ทางตะวันออกเริ่มตั้งแต่มหาวิหารเซนต์เบซิลและจัตุรัสแดง ทางตะวันตกเริ่มตั้งแต่สวนอะเล็กซานเดอร์
เครมลินยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง รวมทั้งที่พำนักของผู้นำรัสเซีย ดังนั้นแล้ว คำว่าเครมลินมักถูกใช้โดยสื่อตะวันตกเพื่อสื่อถึงรัฐบาลโซเวียตหรือรัฐบาลรัสเซีย เหมือนกับที่ใช้คำว่าทำเนียบขาวแทนรัฐบาลกลางสหรัฐ

Cathedral of Christ the Saviour โบสถ์โดมทองถูกสร้างขึ้น จากการรวมตัวกันของผู้นำทางศาสนาของศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ทั้งประเทศ และการบริจาคของประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเพื่อเป็นศูนย์กลางทางศาสนา ของชาวคริสต์นิกายออโธดอกซ์ เป็นโบสถ์ที่ใช้ทำพิธีสำคัญทางศาสนาผู้คนเลื่มใสเป็นอย่างมาก

เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติวนูโคโว (VNUKOVO INTERNATIONAL AIRPORT : VKO) เพื่อเดินทางไปยัง Saint Petersburg Pulkovo (LED) บินภายในประเทศโดยสายการบิน Rossiya

20.20 น เดินทางไปยัง Saint Petersburg เที่ยวบิน SU6036 หรือ SU6020 หรือ SU6024

21.50 น ถึงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบิน

นำท่านไปยังโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย พักโรงแรม Prestige Hotel Center หรือ Hotel Golden Age เทียบเท่า


Day 3: 3 Aug 2019 :Saint Isaac's Cathedral-HERMITAGE-MUSEUM

 • St.Isaacs-Cathedral
  St.Isaacs-Cathedral
 • HERMITAGE-MUSEUM
  HERMITAGE-MUSEUM

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

Saint Isaac's Cathedral อาสนวิหารนักบุญไอแซค เป็นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย เป็นอาสนวิหารออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นอาสนวิหารคริสต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ตั้งชื่อตามนักบุญไอแซคแห่งดัลเมเชีย ผู้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช ซึ่งทรงเสด็จพระราชสมภพตรงกับวันสมโภชฉลองนักบุญไอแซค อาสนวิหารนี้ใช้เวลาสร้างถึง 4 ทศวรรษตั้งแต่ปี 1818 ถึง 1858 ตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูคลาสสิก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส โอกุสต์ เดอ มงแฟร์ร็อง ผู้ซึ่งร่ำเรียนมาจากหอศิลป์ของ ชาร์ล แปร์ซิเยร์ นักออกแบบคนโปรดของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส

นำท่านไปยังจุดปล่อยตัวำท่านไปรับเบอร์วิ่ง

รับประทานอาหารกลางวัน

The Winter Palace (พระราชวังฤดูหนาว) อดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศ์โรมานอฟระหว่างปี ค.ศ. 1732 ถึง 1917 ตั้งอยู่ระหว่างท่าวัง (Palace Quay) กับจัตุรัสพระราชวัง (Palace square) พระราชวังฤดูหนาวในปัจจุบันเป็นองค์ที่สี่ ซึ่งก่อสร้างและดัดแปลงมาเรื่อยๆระหว่างปลายทศวรรษที่ 1730 ถึงปี 1837 แทนองค์ที่สามที่ถูกเพลิงไหม้อย่างหนัก พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มากเพื่อแสดงถึงอำนาจและความรุ่งโรจน์ของซาร์แห่งจักรวรรดิรัสเซีย พระราชวังถูกออกแบบโดยสถาปนิกหลายคน ซึ่งคนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ บาร์โทโลมีโอ รัสเทรลลี ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสีเขียว–ขาวด้วยสถาปัตยกรรมบาโรก ตัวอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงราว 30 เมตร ด้านหน้าของพระราชวังมีความยาว 250 เมตร ตัวอาคารประกอบด้วยห้องกว่า 1500 ห้อง, ประตู 1786 บาน, หน้าต่าง 1945 บาน, ขั้นบันได 117 ขั้น ปัจจุบัน บางส่วนของพระราชวังฤดูหนาวได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมในฐานะพิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช

Hermitage Museum พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาชเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่มีงานศิลปะในความครอบครองเป็นจำนวนราวสามล้านชิ้น และพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าที่สุดในโลก งานศิลปะจำนวนมหาศาลตั้งแสดงอยู่ในอาคารหกหลัง อาคารเอกคือพระราชวังฤดูหนาวที่เคยเป็นที่ประทับของซาร์ แอร์มิทาชมีสาขาที่อัมสเตอร์ดัม, ลอนดอน, ลาสเวกัส และแฟร์ราราในอิตาลี พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาชได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ว่าเป็นหอศิลป์ที่มีงานสะสมมากชิ้นที่สุดในโลก

รับประทานอาหารเย็น

นำท่านกลับโรงแรม พักโรงแรม Hotel Goden Age หรือ Prestige Hotel Center หรือ เทียบเท่า


Day 4 : 4 Aug 2019 : Race Day -Peterhof-Catherine Palace

 • Race-Day-Saint-Petersburg-Half-Marathon
  Race-Day
 • St-Perters-Burg
  PeterHof
 • Catherine-Palace.jpg
  Catherine-Palace

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

Race Day นำท่านไปยังจุดปล่อยตัว โรงแรมเดินไปจุดปล่อยตัวได้

อิสระอาหารกลางวัน

Peterhof เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต์ PETERHOF (ถ่ายรูปด้านนอก) ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย และเนื่องจากได้รวบรวมสถาปนิก และช่างฝีมือจากประเทศต่างๆ มากมายสิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับประดาห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์
หมายเหตุ:
พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace จะปิดน้ำพุในสวนช่วงเดือน ตุลาคม ถึง พฤษภาคม
พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace จะปิดทุกวันจันทร์ สิ้นเดือน หรือ วันจันทร์และวันอังคาร 2 วัน สิ้นเดือน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพื้นเมืองรัสเซียที่จะเพิ่มวันหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว กรณีที่พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace ปิด ทางบริษัทขอนำท่านชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ วังใดวังหนึ่ง เป็นการทดแทน ช่วงที่เราไปตรงกับวัน อังคารซึ่งตัวอาคารพระราชวังปิด ท่านสามารถถ่ายรูปด้านนอกPETERHOF เดินชมบริเวณรอบๆ

ชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้องอำพัน (Amber Room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย หากเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ไม่ได้จะเข้า พระราชวังพาฟลอฟส์ แทน

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

นำท่านกลับโรงแรม พักโรงแรม Hotel Goden Age หรือ Prestige Hotel Center หรือ เทียบเท่า


Day 5 : 5 Aug 2019 Spill-Blood-Church-Perter-Paul Fortress-Cathedral- กลับ กรุงเทพฯ

 • Spill-Blood-Church-St-Peter
  Spill-Blood-Church-St-Peter
 • Perter-Paul Fortress-Cathedral
  Perter-Paul Fortress-Cathedral

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

St Peter and Paul’s Fortress ป้อมปราการแห่งนี้เป็นจุดกำเนิดของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพียงมองหายอดแหลมที่มีลักษณะเหมือนเข็มชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก คุณจะรู้ทันทีว่านั่นคือป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล นอกจากความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังมีเรื่องราวอันเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอีกด้วย เข้าไปภายในป้อมปราการและเรียนรู้เพิ่มเติมว่าป้อมแห่งนี้มีการใช้งานอย่างไรบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เดิมทีป้อมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ป้องกันประเทศจากการรุกรานของทหารสวีเดน แต่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชสามารถปราบปรามฝ่ายสวีเดนได้ก่อนที่ป้อมนี้จะสร้างเสร็จ นับแต่นั้นมา ป้อมแห่งนี้ก็กลายเป็นที่มั่นของทหารและที่คุมขังนักโทษทางการเมือง เดินลัดเลาะเข้าไปด้านในเพื่อชมมหาวิหารปีเตอร์แอนด์ปอลอันเลื่องชื่อ มหาวิหารสไตล์บาโรกอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิส-อิตาลี ชื่อว่า Domenico Trezzini มียอดแหลมสูงเสียดฟ้า และยอดแหลมของมหาวิหารแห่งนี้นี่เองที่ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการ เยี่ยมชมมหาวิหารเพื่อดูสถานที่พำนักสุดท้ายของสมาชิกแห่งราชวงศ์โรมานอฟ รวมทั้งซาร์หรือกษัตริย์ยุคสุดท้ายของรัสเซีย โลงเก็บพระศพเป็นโลงหินอ่อนสีขาวและมองหาได้ง่ายภายในมหาวิหารปีเตอร์แอนด์ปอล โลงเก็บพระศพของพระเจ้านิโคลัส ที่ 2 และครอบครัวซึ่งถูกปลงพระชนม์ในช่วงที่มีการปฏิวัติในปี 1918 จะอยู่ภายในห้องสวดมนต์เซนต์แคเธอรีน ราคาตั๋ว 350 รูเบิ้ล เวลาทำการ 6:00 – 20.00 หยุดวันพุธ

รับประทานอาหารกลางวัน

Church of the Savior on Blood สร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็นอยู่ที่จนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผู้หนึ่งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้

 <i class="fa fa-bus"style="color:#4b72fb"></i>ช็อปปิ้งของฝากก่อนกลับ

นำท่านส่งสนามบินPulkovo (LED) เพื่อกลับ กทม

23.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน Emirates

06.55 น. ถึงสนามบินDXB Dubai เปลี่ยนเครื่องมายัง กรุงเทพมหานคร Emirates


Day 6 : 6 Aug 2019

19.15 น ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและการจราจร และอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้ ดูความเสมะสมของเวลาและความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

หากผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิคิดราคาตามผู้เดินทางจริง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ค่าบริการ

 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 6 ท่าน ราคา 29,990 บาท/ ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากไทย
 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 8 ท่าน ราคา 26,990 บาท/ ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากไทย
 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 10 ท่าน ราคา 24,990 บาท/ ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากไทย
 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 15 ท่าน ราคา 26,990 บาท/ ท่าน มีหัวหน้าทัวร์จากไทยบินตามสายการบินที่ระบุ
 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 20 ท่าน ราคา 24,990 บาท/ ท่าน มีหัวหน้าทัวร์จากไทยบินตามสายการบินที่ระบุ
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรม 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ไม่สามารถระบุชนิดเตียงได้ เนื่องด้วยบางโรงแรมไม่สามรถเลือกได้ โดยเฉพาะช่วง Hight Season
 • ค่าสมัครวิ่ง
 • ค่าเดินทางตามโปรแกรม หากท่านเดินทางนอกเหนือจากโปรแกรมจ่ายค่ารถเพิ่มเอง
 • ค่าไกด์นำเที่ยว ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ peter & paul's Fortress,Hermitage,St Isaac's &Spill Blood Cathedral,Perterhof(palace&Park)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 5 แสนบาท ไม่คุ้มครองวันแข่ง และผู้ที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ตามรายละเอียดกรมธรม์
 • 1 bottle 0.5L of drinking water per day
ราคานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพฯ ไปยัง Moscow
 • ตั๋วเครื่องบินจากภายในประเทศ Moscow ไปยัง St petersburg
 • ตั๋วเครื่องบินจากSt petersburg กลับ กรุงเทพฯ
 • ค่าทริปไกด์และคนขับ 3USD/ท่าน/วัน
 • ค่ารถที่นอกเหนือจากในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมเอง
 หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ หรือ ขอเปลี่ยนราคาตามจำนวนผู้เดินทางจริง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ **ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี**
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 กรณียกเลิกการเดินทาง
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณีเนื่องจากเหมาจ่ายเต็มจำนวน
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิน
 การจ่ายเงิน
 • มัดจำ สำหรับค่าทัวร์ 15,000 บาท และจ่ายเต็มจำนวนสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินจะออกตั๋วให้ท่านเลย
 • จ่ายส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 60 วัน หากไม่ชำระยืดมัดจำเต็มจำนวน

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779