Rotorau Marathon

เดินทาง 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่ม 33,590 บาท/ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 8,900 บาท


New-Zealand-Rotorau-Marathon


ROTORUA MARATHON 2020

29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563

# ราคา 33,590 บาท/ท่าน

ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

บ่อโคลนเดือด

โชว์ฟาร์มแกะ ตัดขนแกะ

ถ้ำหนอนเรืองแสง

ช็อปปิ้งถนนควีนส์

ปากกล่องภูเขาไฟยอดเขาอีเดน

ระยะ Mararthon/Half Marathon/10KM/5KM

วิ่งรอบทะเลสาบโรโตรัว


วันแรก : 29 เมษายน 2563 : กรุงเทพฯ - ออคแลนด์

18.55 ออกเดินทางสู่เมืองออคแลนด์(Auckland) ประเทศ นิวซีแลนด์ (New Zealand) แนะนำการบินไทย บินตรงTG491 18.55-12.05


วันที่สอง : 30 เมษายน 2563 : ออคแลนด์ - แฮมิลตัน - โรโตรัว

12.05 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติออคแลนด์บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

บ่าย เดินทางสู่เมือง แฮมิลตัน(Hamiltion)

ชม สวนแฮมินตัน (Hamilton Gardent) สวนสาธารณะจัดแสดงดอกไม้ที่มีดอกไม้นานาชาติชนิดต่างๆและสวนที่จัดสไตล์ต่างๆแบบ อิตาลี อังกฤษทูดอร์หรือญี่ปุ่น หลากหลายรูปแบบ

เดินทางสู่เมือง โรโตรัว เมืองริมทะเลสาบที่มีพลังงานความร้อนใต้พิภพ ดินแดนแห่งอารยธรรมชาวเมารี เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญบนเกาะเหนือ

เย็น รับประทานอาหารเย็น อิสระอาหารเย็น

เข้าที่พัก โรงแรม Ibis Rotorau หรือ เทียบเท่า


Maori-New-Zealand

น้ำพุร้อน -New-Zealand

วันที่สาม : 1 พฤษภาคม 2563 : ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - อะโกรโดมฟาร์ม - ลงทะเบียน -สำรวจเส้นทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เข้า ชมศูนย์วัฒนธรรมชสวเมารี(Te Puia) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ การทอเครื่องนุ่งห่ม

ชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ ที่พวยพุ่งจากดินและแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ข้างในศูนย์มีชาวเมารีมาสาธิตการแกะสลักไม้และทำเครื่องจักสานให้ชม มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณ และเรือโบราณตั้งแสดง เข้าชมการแสดงของแกะพันธ์ต่างๆที่อะโกรโดมฟาร์ม ชมการแสดงสาธิตการตัดขนแกะ ชมแกะสายพันธ์ต่างๆการต้อนแกะการป้อนนมลูกแกะ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง

ลงทะเบียนงานวิ่ง โรโตรัว มาราธอน (Rotorua Marathon) สำรวจสถานที่จัดงานและเข้าชมงานเอ็กส์โป

เย็น อิสระอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Ibis Rotorau หรือ เทียบเท่า


Map-Marathon-Rotorua

วันที่สี่ : 2 พฤษภาคม 2563 :โรโตรัว มาราธอน

เช้าอาหารเช้า ณโรงแรม

07.00 รถส่งนักวิ่ง ณ จุดปล่อยตัว

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง

บ่าย รับกลับโรงแรมที่พัก

พักโรงแรม Ibis Rotorau หรือ เทียบเท่า


วันที่ห้า : 3 พฤษภาคม 2563: ไวโตโม่ -ออคแลนด์

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 ออกเดินทางสู่ถ้ำ ไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Cave) เข้าชมถ้ำหนอนเรืองแสงเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ภายในถ้ำเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านตัว ชมความงามหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า12 ล้านปี

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง

เดินทางกลับเข้าเมืองออคแลนด์

นำเที่ยวชมเมืองออคแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดบนเกาะเหนือ เดินทางสู่ใจกลางเมืองย่านถนนควีนส์(Queen Street) อิสระช็อปปิ้ง

เย็น อิสระอาหารเย็น

เข้าที่พักโรงแรม Novotel ellerstie หรือ เทียบเท่า


วันที่หก : 4 พฤษภาคม 2563 :ออคแลนด์ -กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า โรงแรม

นำท่านขึ้นชมวิวพาโนรามาบนเขาอีเดน(Mount Eden) ปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วกลางเมือง
ผ่านชมย่าน พาเนล (Parnell Village) ย่านเก่าแก่ร้านสมัยยุกบุกเบิก

จากนั้นเดินทางไปยังสนามบิน นานาชาติออคแลนด์
เช็คอินเคาน์เตอร์การบินไทย เที่ยวบิน

14.50 ออกเดินทางโดย การบินไทย TG492 AKL-BKK

20.40 ถึงสนามบินานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

โปรแกรมอาจมีการเเปลี่นแปลงเนื่องด้วยสภาพอากาศ การจราจร จราจล ภัยธรรมชาติ อื่นๆที่ไม่สามารควบคุมได้


ราคา 33,590 บาท/ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 8,900 บาท

ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์มีผู้เดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เดินทางจริง หรือ เลื่อนวันเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ราคานี้รวม

โรงแรม 4 คืน นอนห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม ไม่สามรถเลือกชนิดห้องได้ อาจจะTwin or Double ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันนั้นๆ

รถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าเข้าชมสถานที่

ค่าอาหารเช้า 4 มื้อ

ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ

ผู้ประสานงานรอรับที่สนามบินออคแลนด์ นิวซีแลนด์ ดูแลท่านตลอดการเดินทางตามโปรแกรมที่นิวซีแลนด์ พูดไทย- อังกฤษ


ราคานี้ไม่รวม

ราคาตั๋วเครื่องบิน

ทริปคนขับรถ ผู้ประสานงาน 1,000 บาท/ท่าน จ่ายพร้อมค่าทัวร์

ค่าวีซ่า

ค่าสมัครวิ่ง

ค่าอาหารที่ไม่รวมในโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ะบุในโปรแกรม


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • ชำระเต็มจำนวน

  ยกเลิกการเดินทาง การคืนเงินทั้งหมด

  • หากยกก่อนเดินทาง 45 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทุกกรณี

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsiri9 คลิกแอดไลน์
Facebook page sports travel
Facebook page travel

 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779