Perth Running Festival

Perth Running Festival 5-8 ตุลาคม 2562


Perth Running Festival

5-8 ตุลาคม 2562

วันเดินทาง วันศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30
เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ TG 483
ไปสนามบินคืนวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม

วันแรก :วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - เพิร์ธ - คิงส์พาร์ค

00.01 ออกเดินทางสู่เมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 483 ใช้เวลาบิน 6.30 ชม

7.45เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกาก เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม

รับคณะที่สนามบิน จากนั้นออกเดินทางสู่เขตเมืองเพิร์ธ ผ่านอาคารรัฐสภาและศาลาว่าการประจำเมืองเพื่อขึ้นชมสวนสาธารณะคิงส์พาร์ค สวนนี้อยู่บนเนินเขาทางด้านตะวันตกของตัวเมืองเป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธและแม่น้ำสวอนที่ดีที่สุด สวนนี้ยังเป็นที่เพาะพันธุ์ต้นไม้และดอกไม้นานาชนิด

เดินทางต่อยังไปท่าเรือเอลิซาเบธคีย์ เดินเล่นและถ่ายภาพกับหอระคังสัญลักษณ์นครเพิร์ธ

เที่ยง อาหารกลางวัน

เดินทางผ่านเส้นทางวิ่งบางส่วนและลงทะเบียนรับป้ายเบอร์แข่งที่สถานที่จัดงาน Optus Stadium

นำท่านเดินทางเข้าเช็กอินที่โรงแรม และอิสระ

เย็น อาหารเย็น - อิสระ

เข้าที่พักโรงแรม 3-4 ดาว นอนเพิร์ธ คืนที่1


วันที่สอง : วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม 2562 : Optus Stadium

อาหารเช้า - โรงแรม

5.30 รถรับส่งที่จุดปล่อยตัวและรอรับกลับเข้าที่พัก

เที่ยง
อาหารกลางวัน - อิสระ

พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น
รับคณะจากโรงแรม นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่หาด Scarborough

เย็น
อาหารเย็น - อิสระ

เข้าที่พักโรงแรม 3-4 ดาว นอนเพิร์ธ คืนที่2


วันที่สาม : วันจันทร์ 7 ตุลาคม : เพิร์ธ - ล่องเรือแม่น้ำสวอน - ฟรีแมนเทิล

อาหารเช้า - โรงแรม

9.00 นำท่านลงเรือล่องแม่น้ำสวอน ชมวิวริมแม่น้ำแหล่งบ้านเศรษฐี ขึ้นเรือที่ฟรีแมนเทิล (รถรอรับ)

เที่ยง
อาหารเที่ยง - ท้องถิ่นริมท่าเรือ

บ่าย

นำท่านชมเมืองฟรีแมนเทิล เมืองท่าสำคัญ เป็นเมืองที่มีประวัติสาสตร์ยาวนาน ชมราวเฮ้าส์ อาคารที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐและยังเคยเป็นคุกอีกด้วย เดินเล่นคาปูชิโนสตริปชุมชนอิตาเลี่ยน

แนะนำ คุกฟรีแมนเทิล (Fremantle Prison) สถานที่ประวัติสาสตร์เคยเป็นที่คุมขังนักโทษที่ล่องเรือมาจากประเทศอังกฤษ และยังได้รับเป็นมรดกโลกอีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้า)

เย็น
อาหารเย็น - อิสระ

เข้าที่พักโรงแรม 3-4 ดาว นอนเพิร์ธ คืนที่3


วันที่สี่ :วันอังคาร 8 ตุลาคม 2562: เพิร์ธ - กรุงเทพฯ

อาหารเช้า - โรงแรม

07.00 เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเพิร์ธ เช็คอินน์เคาร์เตอร์การบินไทย

9.20 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 484

15.20 ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ เพิร์ธรันนิ่งเฟสติวัล 4 วัน 3 คืน

 • ขั้นต่ำ 4-5 ท่าน ท่านละ 16,900 บาท
 • ขั้นต่ำ 6 ท่าน ท่านละ 14,900 บาท
 • ขั้นต่ำ 7 ท่าน ท่านละ 13,900 บาท
 • ขั้นต่ำ 8 ท่าน ท่านละ 13,500 บาท
 • ขั้นต่ำ 10-12 ท่าน ท่านละ 12,900 บาท
  พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500 บาท

อัตราค่าสมัคร เพิร์ธรันนิ่งเฟสติวัล
ระยะ 42KM ท่านละ AUD$130
ระยะ 21KM ท่านละ AUD$85
ระยะ 10KM ท่านละ AUD$45
เดินทางวันที่ 5-8 ตุลาคม 2562
ราคาอาจมีการปรับขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมเข้าชมที่ปรับราคาขึ้นตามฤดูท่องเที่ยว
โปรแกรมนี้เขียนเพื่อให้สอดคล้องกับตารางบินของสายการบินไทย หากท่านต้องการเดินทางด้วยสายการบินอื่นโปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้สอดคล้องกับเวลาเดินทาง ทั้งนี้แผนการท่องเที่ยวและการเดินทางจะต้องเป็นไปตามเอกสารฉบับนี้เท่านั้น

. ราคานี้รวม :

<i class="fa fa-check"style="color:#4b72fb"></i> ค่ารถรับส่งสนามบิน ค่าผ่านทาง และค่ารถพาเที่ยวตามโปรแกรม

เที่ยวก่อวันแข่งครึ่งวันและลงทะเบียนรับเบอร์แข่ง
บริการรับส่งวันแข่ง
เที่ยวเต็มวันหลังวันแข่ง
ค่าอาหารเช้าโรงแรมท้องถิ่นทุกมื้อ
ค่าอาหาร กลางวัน 2 มื้อ ตามระบุ
โรงแรม 3 คืน
ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่ระบุ

. ราคานี้ไม่รวม :

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย กรุงเทพฯ-เพิร์ธ ไป-กลับ
อาหารมื้ออิสระตามระบุ
ค่าสมัครงานวิ่งเพิร์ธเฟสติวัล
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุ ค่าเครื่องดื่มหรืออาหารที่สั่งเพิ่มนอกรายการ ค่ามินิบาร์ โทรศัพท์ หรือซักรีดในห้องพัก ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินกำหนด
ค่าประกันเดินทาง
ทิปคนขับ ท่านละAUD$2 ต่อท่านต่อวัน 3วัน
ทิปไก้ด์ท้องถิ่น (ถ้ามี)
. ภาษี 3% ,Vat 7 %

. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

 • จ่ายเต็มจำนวน

.การชำเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคาร หรือ ชำระด้วยบัตรเครดิต โปรดสอบถามที่ว่างก่อนชำระเงิน

 • สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียม 3.9 % **

. เงื่อนไขการยกเลิก

 • หากยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามไม่สามารถคืนเงินได้ เพราะเป็นการเหมาจ่ายเต็มจำนวน
 • หากไม่สารมารถเดินทางได้ ให้ท่านอื่นมาใช้บริการแทนได้แต่ต้องแจ้งอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง หลังจากนั้นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • ไม่สามารถระบุชนิดเตียงนอนได้ อาจเป็นTwin room หรือ Double room

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: @lertsiri9 หรือ แอดตามลิงค์นี้ คลิก
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779
แอด Facebook Page คลิก

อัตราค่าบริการ เพิร์ธรันนิ่งเฟสติวัล 4วัน 3คืน
กรุ้ปเล็กไพร์เวท 4-5 ท่าน ท่านละ 16,900 บาท
กรุ้ปเล็กไพร์เวท 6 ท่าน ท่านละ 14,900 บาท
กรุ้ปเล็กไพร์เวท 7 ท่าน ท่านละ 13,900 บาท
กรุ้ปเล็กไพร์เวท 8 ท่าน ท่านละ 13,500 บาท
กรุ้ป 10-12 ท่าน ท่านละ 12,900 บาท
ℹ️ อัตราค่าสมัคร เพิร์ธรันนิ่งเฟสติวัล
ระยะ 42KM ท่านละ AUD$130
ระยะ 21KM ท่านละ AUD$85
ระยะ 10KM ท่านละ AUD$45
ℹ️ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500 บาท
ℹ️ เดินทางวันที่ 5-8 ตุลาคม 2562
ℹ️ ราคาอาจมีการปรับขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมเข้าชมที่ปรับราคาขึ้นตามฤดูท่องเที่ยว
ℹ️ โปรแกรมนี้เขียนเพื่อให้สอดคล้องกับตารางบินของสายการบินไทย หากท่านต้องการเดินทางด้วยสายการบินอื่นโปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้สอดคล้องกับเวลาเดินทาง ทั้งนี้แผนการท่องเที่ยวและการเดินทางจะต้องเป็นไปตามเอกสารฉบับนี้เท่านั้น