บุรีรัมย์ มาราธอน 2 วัน 1 คืน 21-22 มกราคม 2566 โปรโมชั่น ราคา 3,990 บาท/ท่าน

แพ็คเกจ บุรีรัมย์ มาราธอน 2023 21-22 มกราคม 2566 ราคา 3,990 บาท/ท่าน ปรกติ 4,375 บาท โปรโมชั่น สิ้นสุก 31 สิงหาคม 2565


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว บุรีรัมย์ มาราธอน


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว บุรีรัมย์ 2 วัน 1 คืน

 • แบบโรงแรม ราคา 3,990 บาท/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,300 บาท
 • โปรสอบถามเจ้าหน้าที่ Line@ ID: @lertsiri9 ( มีเครื่องหมาย @นำหน้า)
  เพิ่มเพื่อน

Buriram Marathon


 • Night Run
  Buriram Marathon Night Run
 • Night Run
  Buriram Marathon Night Run
 • Night Run
  Buriram Marathon Night Run
 • Night Run
  Buriram Marathon Night Run

 วันแรก 21 มกราคม 2566 ที่ ปั้ม ปตท วิภาวดี - บุรีรัมย์

05.30 น. พร้อมกันที่ ปตท วิภาวดี
(หากผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ ใช้รถตู้ในการเดินทาง)

06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ บุรีรัมย์

. อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่าน เช็คอิน พักโรงแรมตามที่ท่านเลือก

อิสระอาหารเย็น

. นำท่านส่งยังจุดปล่อยตัว รอรับกลับโรงแรม


 วันที่สอง 22 มกราคม 2566 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (โรงแรมเปิดห้องอาหารให้ทานถึง 11.30 น.โดยประมาณ )

อิสระ อาหารกลางวัน

เย็น อิสระอาหารเย็น

เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ ปตท วิภาวดี ขอสงวนสิทธิไม่จอดส่งระหว่างทาง

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยสภาพอากาศและการจราจร หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่บริษัททัวร์ไม่สามารถควบคุมได้

. ราคานี้รวม :

ค่ารถรับส่ง ตามโปรแกรม
ค่าโรงแรม 1 คืน ไม่สามารถเลือกชนิดห้องได้ (อาจจะเป็นTwin Bed room หรือ Double Bed room)
ค่าประกันอุบัติเหตุทุนประกันวงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลจาก อุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
อาหารตามโปรแกรม
เจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดการเดินทาง

. ราคานี้ไม่รวม :

ค่ารถที่นอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากที่ระบุ
. ค่าสมัคร วิ่ง

. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

 • จ่ายเต็มจำนวน

.การชำเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคาร หรือ ชำระด้วยบัตรเครดิต โปรดสอบถามที่ว่างก่อนชำระเงิน

 • สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียม 3.9 % **

. เงื่อนไขการยกเลิก

 • หากยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามไม่สามารถคืนเงินได้ เพราะเป็นการเหมาจ่ายเต็มจำนวน
 • หากไม่สารมารถเดินทางได้ ให้ท่านอื่นมาใช้บริการแทนได้แต่ต้องแจ้งอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง หลังจากนั้นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • ไม่สามารถระบุชนิดเตียงนอนได้ อาจเป็นTwin room หรือ Double room

  ขอสงวนสิทธิ์ ต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านขึ้นไปในโปรแกรม 2 วัน 1 คืน หากน้อยกว่า 30 ท่าน ใช้รถตู้


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: @lertsiri9 หรือ แอดตามลิงค์นี้ คลิก
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779
แอด Facebook Page คลิก