แพ็คเกจ หนองคาย มาราธอน

เดินทาง 18-21 ธันวาคม 2563 ทริปเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ไทย- ลาว หนองคาย เวียงจันทร์ พัก หนองคาย 1 คืน /เวียงจันทร์ 1 คืน


หนองคาย มาราธอน Cr.Photo :Phoomin Studio


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว กีฬา ไทย หนองคาย มาราธอน

# Nong Khai Marathon

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 : กรุงเทพฯ - หนองคาย - รับเบอร์

เจอกันที่กรุงเทพฯ ขึ้นรถที่จุดนัดหมาย

23.00 น ออกเดินทางไปยังหนองคาย


วัดลำดวน

วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 : กรุงเทพฯ - หนองคาย - รับเบอร์

08.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเช้า

เดินทางไปรับเบอร์ วีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์

อิสระ อาหารกลางวัน

เดินทางไป วัดลำดวน ซอย ริมโขง วัดลำดวน เป็นอีกสถานที่แห่งศรัทธา ด้วยมี** “เจดีย์ศรีสารพัดนึก”** ให้ผู้คนได้เข้าไปกราบไหว้สักการะ และใกล้ๆกันนั้นยังมี “วิหารหลวงพ่อศิลาคำ” ที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อศิลาคำ” พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

ทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก Asawann Hotel หรือ เทียบเท่า


ประตูชัย

วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563

02.00 น. ส่งท่านยังจุดปล่อยตัว

อิสระอาหารกลางวัน

13.00 น.นำท่านไปยังข้ามเดินไปยัง ณ ครเวียงจันทร์ สปป ลาว
แวะช็อปปิ้ง ตลาดดาวเรือง

16.30 น วัดหอแก้ว คือสถานที่เคยประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์
ประเทศลาว ปัจจุบันเหลือเพียงพระแท่นที่ประดิษฐาน เพราะพระแก้วมรกตองค์ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญลงมาประทับที่กรุงธนบุรีในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

18.00 น ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจกลาง นครเวียงจันทน์ เหมือนกับประตูชัยที่ปรารีสฝรั่งเศส

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เข้าที่พัก SureStay Hotel by Best Western Vientiane หรือ เที่ยบเท่า


พระธาตุหลวง

วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

09.30 น สักการะ พระธาตุหลวง นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์ รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย

10.30 นเดินทางทางกลับ หนองคาย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

14.00 น รับท่านไปยังหนองคาย

2.30 น เดินทางกลับกรุงเทพฯ

22.30 น ถึงกรุงเทพมหาณคร


โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ การจราจร และอื่นๆ

ราคา :

  • 6,990 บาท/ ท่าน พักเดี่ยว 10,200 บาท

เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน ใช้รถตู้

 อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พัก 2 คืน นอนห้องละ 2 ท่าน ไม่สามารถเลือกชนิดเตียงได้ ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันนั้นๆ

ค่าอาหารเช้า3 /กลางวัน 1 /อาหารเย็น 2 มื้อ

ค่ารถรับส่งตามโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม

ผู้ประสานงานพูดไทยคอยดูตามโปรแกรม


 อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ค่าสมัครวิ่ง หากต้องการให้สมัครให้โปรสอบถามเจ้าหน้าที่

ค่ารถนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

ค่าหัวหน้าทัวร์จากไทยหากต้องการโปรแจ้งเจ้าหน้าที่


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 2,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อน 20 สิงหาคม 2563

  ยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

  • หากยกเลิกหลัง 20 สิงหาคม 2563 เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทุกกรณี

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsiri9 คลิกแอดไลน์
Facebook page sports travel
Facebook page travel
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779