หนองคาย มาราธอน

เดินทาง 18 - 20 ธันวาคม 2563 นอนหนองคาย 1 คืน เดินทางโดยรถ


หนองคาย มาราธอน Cr.Photo:Phoomin Studio


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว กีฬา ไทย หนองคายมาราธอน

# Nong Khai Marathon

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 : กรุงเทพฯ - หนองคาย - รับเบอร์

เจอกันที่กรุงเทพฯ ขึ้นรถที่จุดนัดหมาย

23.00 น ออกเดินทางไปยังหนองคาย


วัดลำดวน

วันเสาร์ วันที่ 19 ธันวาคม 2563 : กรุงเทพฯ - หนองคาย - รับเบอร์

08.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเช้า

เดินทางไปรับเบอร์ วีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์

อิสระ อาหารกลางวัน

เดินทางไป วัดลำดวน ซอย ริมโขง วัดลำดวน เป็นอีกสถานที่แห่งศรัทธา ด้วยมี** “เจดีย์ศรีสารพัดนึก”** ให้ผู้คนได้เข้าไปกราบไหว้สักการะ และใกล้ๆกันนั้นยังมี “วิหารหลวงพ่อศิลาคำ” ที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อศิลาคำ” พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

ทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก Asawann Hotel หรือ เทียบเท่า


วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

02.00 น. ส่งท่านยังจุดปล่อยตัว

อิสระอาหารกลางวัน

13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.30 น ถึงกรุงเทพมหาณคร


โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ การจราจร และอื่นๆ

ราคา :

  • ราคา 3, 890 บาท/ท่าน พักเดี่ยว 5,090 บาท

ผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน เดินทางโดยรถตู้

 อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พัก 1 คืน นอนห้องละ 2ท่าน ไม่สามารถเลือกชนิดเตียงได้ ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันนั้นๆ

ค่าอาหารเช้า และอาหารเย็น 1 มื้อ

ค่ารถรับส่งตามโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม

ผู้ประสานงานพูดไทยคอยดูตามโปรแกรม


 อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ค่าสมัครวิ่ง หากต้องการให้สมัครให้โปรสอบถามเจ้าหน้าที่

ค่ารถนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อน 20 สิงหาคม 2563

  ยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

  • หากยการเดินทางหลัง 20 สิงหาคม เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทุกกรณี

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsiri9 คลิกแอดไลน์
Facebook page sports travel
Facebook page travel

 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779