หลวงพระบาง มาราธอน 2022

แพคเกจ หลวงพระบาง มาราธอน 2022 แพคเก็จ 3 วัน 2 คืน วันที่ 29-31 ตุลาคม 2565 ราคาเริ่มต้น 16,990 บาท/ท่าน


หลวงพระบาง มาราธอน 2022 แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2838 ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย–ลาวในอดีตไว้อย่างครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริมถนนเลียบน้ำคาน ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า นมัสการพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางซี เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - รับ บิบรับเบอร์ - วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี (-,-,D)

 • Xieng-Thong-Luangprabang
  วัดเชียงทอง หลวงพระบาง
 • vansana-hotel
  พระธาตุพูสี

03.30 น เจอคณะที่สนามบินดอนเมือง
** 06.45 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป สนามบิน หลวงพระบาง Air Asia FD 1030
08.15 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี”

08.00 น. ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ท่านที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง
ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก นำเข้าที่พักโรงแรม


 • Tat-Kuang-Si-Waterfalls-Luangprabang
  น้ำตกตาดกวางซี
 • Night-Market-Lungprabang
  Night Market Lungprabang

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เข้าร่วม งาน หลวงพระบาง มาราธอน - น้ำตกตาดกวางซี(B,L,D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ Setbox ณ. โรงแรม
พาท่าน ไปยังจุดปล่อยตัว และ ร่วมงานวิ่ง
รับกลับโรงแรม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตก ที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ
แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเอง ก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้า มากมาย ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
18.00 น. นำเข้าที่พักโรงแรม

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า -พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า) - วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม (B,L,D)

 • vansana-hotel
  ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า
 • Museum-Of-Luang-Prabang
  พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)
 • Wat-Mai-Suwan-Maphumaram-Lungprabang
  วัดใหม่สุวันนะพูมาราม
 • Mak-Mo-Luangprabang
  พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช
 • vat-visounnarath
  วัดวิชุนราช

05.30 น. ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อม ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียวและอาหารแห้ง) ไม่รวมค่าข้าวเหนียว และอาหารแห้งเป็นการทำบุญ จึงอยากให้ทุกท่านได้ทำบุญด้วยตัวเอง ราคา ประมาณ 100-200บาท/ชุด หรือท่านจะเตรียมไปเองก็ได้
จากนั้นเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง สัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่นำสินค้าพื้นเมืองมากมายมาวางขาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975
(พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง

บ่าย ชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร
หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
15.50 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD1032
17.20 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและการจราจร และอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้

ค่าบริการ

 • พัก โรงแรม 3 ดาว ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 14 ท่าน ราคา 16,990 บาท/ ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,300 บาท
 • พัก โรงแรม 4 ดาว ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 14 ท่าน ราคา 18,990 บาท/ ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
 • โรงแรมใกล้ตลาดไนท์ เดินไปยังตลาดได้และเดินไปยังจุดปล่อยตัวได้
 • หากซื้อตั๋วเอง พักโรงแรม 3 ราคา 9,590 บาท/ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 2,300 บาท พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
 • หากซื้อตั๋วเอง พักโรงแรม 4 ดาว ราคา 11,590 บาท/ท่าน
ราคานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ หลวงพระบาง ชั้นประหยัด น้ำหนักกระเป๋า 20 กก, ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก
 • ค่าโรงแรม 2 คืน ที่หลวงพระบาง พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์ กรณีไม่ถึง 14 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์จากไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 5 แสนบาท
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทริปมัคคุเทศก์ลาว-ไทย คนขับรถ
 • ค่าสมัครวิ่ง 21KM =1,900 บาท, 14 KM 1,300 บาท,7 KM = 800 บาท
 • ค่าตักบาตรข้าวเหนียว ประมาณ 100-200 บาท
 • ค่ารถที่นอกเหนือจากในรายการ
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าจัดงานเลี้ยง หากท่านต้องการโปรดสอบถามพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ หรือ ขอเปลี่ยนราคาตามจำนวนผู้เดินทางจริง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ **ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี**
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 กรณียกเลิกการเดินทาง
 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 100 % ของราคาทัวร์เต็ม
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิน
 •  การจ่ายเงิน
  • มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  • จ่ายส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน

  เงื่อนไข

  เงื่อนไขการชำระเงิน
  1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
  2. ส่วนที่เหลือ ชำระเงินก่อนวันที่ 28 กันยายน 2565
  การขอยกเลิกการเดินทาง
  1. แจ้งล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หัก 10,000 บาท
  2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 100 % ของราคาทัวร์เต็ม
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิน

 •  ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
  Line ID: @lertsiri9
   โทร. 084-653-7055, 02-931-9779 คุณผึ้ง