Luangprabang Half Marathon 2022

หลวงพระบาง ฮาล์ฟ มาราธอน แพ็คเกจ 29-31 ตุลาคม 2565 * โรงแรม 3 ดาว ราคา 16,990 บาท/ท่าน * โรงแรม 4 ดาว ราคา 18,990 บาท/ท่าน หรือท่านสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเองได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่


หลวงพระบาง มาราธอน 2022 แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน

คลิกดูรูปงานวิ่ง
Travel Laos

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2838 ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย–ลาวในอดีตไว้อย่างครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริมถนนเลียบน้ำคาน ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า นมัสการพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางซี เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - รับ บิบรับเบอร์ - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา (Night Market) ( อาหาร , เที่ยง , เย็น)

 • Night-Market-Lungprabang
  Night Market Lungprabang
 • vansana-hotel
  พระธาตุพูสี

---. ออกเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สนามบิน หลวงพระบาง

ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากต้องการให้เราช่วยออกตั๋วเครื่องบินให้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
เพิ่มเพื่อน

03.30 น. เจอที่สนามบินดอนเมือง
06.45 น.ออกเดินทางไปยังหลวงพระบางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD1030
08.15 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี”เจริญ

สักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ท่านที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเอง ก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้า มากมาย ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคาร

เข้าที่พัก นำเข้าที่พักโรงแรม
 • Tat-Kuang-Si-Waterfalls-Luangprabang

  น้ำตกตาดกวางซี

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เข้าร่วม งาน หลวงพระบาง มาราธอน -น้ำตกตาดกวางซี(อาหาร : เช้า , กลางวัน , เย็น)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ Setbox ณ โรงแรม

  พาท่าน ไปยังจุดปล่อยตัว และ ร่วมงานวิ่ง

  รับกลับโรงแรม

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร

  09.00 น. เดินทางไปยังน้ำตกกวางซี
  จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตก ที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ

  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคาร

  เข้าที่พัก นำเข้าที่พักโรงแรม

  วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตักบาตรข้าวเหนียว-ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-ชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple)-วัดเชียงทอง(B,L,D)

  • vansana-hotel
   ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า
  • วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

   • Wat-Mai-Suwan-Maphumaram-Lungprabang
    วัดใหม่สุวันนะพูมาราม
   • Museum-Of-Luang-Prabang
    พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)

  05.30 น. ตื่นเช้ากัน ร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อม ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียวและอาหารแห้ง) ไม่รวมค่าข้าวเหนียว และอาหารแห้งเป็นการทำบุญ จึงอยากให้ทุกท่านได้ทำบุญด้วยตัวเอง ราคา ประมาณ 100-200บาท/ชุด หรือท่านจะเตรียมไปเองก็ได้

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975(พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง

  ชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร

  ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง

  15.50 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ

  17.20 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและการจราจร และอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้

  ค่าบริการ

  • โรงแรม ระดับ 3 ดาว ราคา 16,990 บาท/ ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,300 บาท
  • โรงแรม ระดับ 4 ดาว ราคา 18,990 บาท/ ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
  **15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ จากไทย**
  ราคานี้รวม
  • ค่าโรงแรม 2 คืน ที่หลวงพระบาง พักห้องละ 2 ท่าน ไม่สามารถระบุชนิดห้องได้
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ หลวงพระบาง ชั้นประหยัด น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม, ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
  • ค่าเข้าชมสถานที่
  • ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 5 แสนบาท
  • ค่าอาหารตามรายการ
  ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทริปมัคคุเทศก์ลาว-ไทย คนขับรถ ท่านละ 400 บาท
  • ค่าสมัครวิ่ง 21KM, 14 KM, 7 KM (มีเหรียญให้เฉพาะระยะ 21KM)
  • ค่าชุดอุปกรณ์ ตักบาตรข้าวเหนียว ประมาณชุดละ 100-200 บาท
  • ค่ารถที่นอกเหนือจากในรายการ
  • ค่าอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
  • ค่าจัดงานเลี้ยง หากท่านต้องการโปรดสอบถามพนักงาน
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
   หมายเหตุ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ หรือ ขอเปลี่ยนราคาตามจำนวนผู้เดินทางจริง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ **ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี**
  • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
   กรณียกเลิกการเดินทาง
  • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
  • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 100 % ของราคาทัวร์เต็ม
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิน
 •  การจ่ายเงิน
  • มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  • จ่ายส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน

  เงื่อนไข

  เงื่อนไขการชำระเงิน
  1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
  2. ส่วนที่เหลือ ชำระเงินก่อนวันที่ 23 กันยายน 2565
  การขอยกเลิกการเดินทาง
  1. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
  2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 100 % ของราคาทัวร์เต็ม
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิน

 •  ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
  Line ID: @lertsiri9 เพิ่มเพื่อน
   โทร. 084-653-7055, 02-931-9779