Fujisan Marathon แบบ 2 วัน 2 คืน

23-24 พฤศจิกายน 2562 ราคา เริ่มต้น 13,990 บาท/ท่าน


8th Mt.Fuji International Marathon Sunday, 24 November 2019


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว กีฬา ญี่ปุ่น งานฟูจิซาน มาราธอน

Fujisan Marathon

แบบ 2 วัน 2 คืน /วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 : ชินจุกุ - รับเบอร์

08.00 น.รถมารอรับที่สนามบิน นาริตะ พร้อมเจ้าที่คอยประสานงาน พูดไทย (แนะนำTG626,TG642,Japan AirLines,Nokscoot 00.30 a.m ออก กทม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 23.15 ถึง สนามบินนาริตะ TGประมาณ 07.05,7.35 น. Nokscoot ถึงประมาณ 08.40 น ราคา ประมาณ 16,000-22,000 บาท ขึ้นอยู่กับวันออกตั๋ว หากต้องการตั๋วด้วยโปรดสอบถามพนักงาน)

Shinjuku ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี

อิสระ อาหารกลางวัน

นำท่านไปรับเบอร์ อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งที่งาน

Oshino Hakkai หมู่บ้านน้ำใส จุดเด่นของ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ก็คือ บ่อน้ำทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน อย่างบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ, บ่อโจชิ, บ่อวาคุ, บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุน รวมกับแร่ธาตุต่างๆ จนทำให้น้ำในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาดเป็นพิเศษ ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จากหมู่บ้านสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ มีร้านอาหารพื้นเมืองให้ท่านเลือกซื้อเลือกทานได้หลากหลายชนิด

ถึงเวลาอันสมควร นำท่าน กลับโรงแรม เพื่อพักผ่อน

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้า พักที่โรงแรม Sentia Hotel Naito หรือ เทียบเท่า


Course Full Marathon


Course Charity

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 วันแข่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ท่าน ไปยังจุด Start

หลังแข่ง รอรับท่านกลับโรงแรม อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

อิสระอาหาร กลางวัน และอาหารเย็น

เข้าพักที่ โรงแรม Sentia Hotel Naito หรือ เทียบเท่า


โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ การจราจร และอื่นๆ

ราคา ค่าแพ็คเก็จ

  • ขั้นต่ำ 15 ท่าน ราคา 15,990 บาท/ท่าน
  • ขั้นต่ำ 20 ท่าน ราคา 13,990 บาท/ท่าน
  • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
  • ขอสงวนสิทธิ์ต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไป

 อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พัก 2 คืน นอนห้องละ 2 ท่าน ไม่สามารถเลือกชนิดเตียงได้ ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันนั้นๆ

ค่าอาหารเช้า และอาหารเย็น 1 มื้อ

ค่ารถรับส่งตามโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม

ผู้ประสานงานพูดไทยคอยดูตามโปรแกรม รอรับที่สนามบิน นาริตะ


 อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ค่าตั๋วเครื่องบิน หากต้องการให้เราจัดให้โปรแจ้งพนักงาน

ค่าสมัครวิ่ง หากต้องการให้สมัครให้โปรสอบถามเจ้าหน้าที่

ค่ารถนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

ค่าหัวหน้าทัวร์จากไทยหากต้องการโปรแจ้งเจ้าหน้าที่

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 60 วัน

  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

  • หากยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทุกกรณี
  • หากยกเลิกก่อน 1 สิงหาคม 2562 ยึดมันจำ 10,000 บาท
  • หากยกเลิกก่อน 1 กรกฎาคม 2562 ยึดมันจำ 6,000 บาท

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779